Monitor Polski

M.P.1953.A-1.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 1953 r.

UCHWAŁA NR 1116
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 listopada 1952 r.
w sprawie ustalenia wykazu szkół wyższych uprawnionych do nadawania stopnia kandydata nauk.

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopni naukowych (Dz. U. Nr 24, poz. 164) - Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Szkoły wyższe umieszczone w wykazie, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, uprawnione są do nadawania stopni kandydata nauk z zakresu nauk określonych w § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 164), o ile temat pracy kandydackiej mieści się w zakresie specjalności katedry, kierowanej przez pracownika nauki posiadającego tytuł profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego, znajdującej się na wydziale objętym wykazem.
§  2. Szkoły wyższe umieszczone w wykazie, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, uprawnione są do nadawania stopni kandydata nauk z zakresu nauk wymienionych w tym wykazie.
§  3.
1. Szkoły wyższe, o których mowa w §§ 1 i 2, nadają stopień kandydata nauk przy ścisłym zachowaniu warunków i trybu określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopni naukowych (Dz. U. Nr 24, poz. 164).
2. Równocześnie z wyznaczeniem referentów pracy przedłożonej dla uzyskania stopnia kandydata nauk rada wydziałowa powinna zawiadomić o tym Centralną Komisję Kwalifikacyjną, która wyznacza dalszego referenta spośród samodzielnych pracowników nauki - w zasadzie spośród pracowników innej szkoły wyższej, instytutu naukowego lub placówki naukowej. Referent ten ma takie same prawa i obowiązki jak referent wyznaczony przez radę wydziałową.
3. O wyznaczeniu publicznej rozprawy kandydackiej rada wydziałowa zawiadamia niezwłocznie Centralną Komisję Kwalifikacyjną, która może delegować na rozprawę swojego przedstawiciela spośród samodzielnych pracowników nauki. Przedstawiciel ten bierze udział w naradzie, lecz nie głosuje. Centralna Komisja Kwalifikacyjna może delegować przedstawiciela również wtedy, gdy wyznaczyła referenta zgodnie z ust. 2.
§  4. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Szkolnictwa Wyższego i Ministrowi Zdrowia.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYKAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNIA KANDYDATA NAUK

I. Uniwersytety:

A. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wydziały:

1. Filologiczny,

2. Filozoficzno-Społeczny,

3. Historyczny,

4. Prawa,

5. Biologii i Nauk o Ziemi,

6. Matematyki, Fizyki i Chemii,

7. Rolniczy.

B. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydziały:

1. Humanistyczny,

2. Prawa,

3. Biologii i Nauk o Ziemi,

4. Matematyki, Fizyki i Chemii,

5. Rolny,

6. Weterynaryjny.

C. Uniwersytet Łódzki w Łodzi

Wydziały:

1. Filologiczny,

2. Filozoficzno-Historyczny,

3. Prawa,

4. Biologii i Nauk o Ziemi,

5. Matematyki, Fizyki i Chemii.

D. Uniwersytet Poznański w Poznaniu

Wydziały:

1. Filologiczny,

2. Filozoficzno-Historyczny,

3. Prawa,

4. Biologii i Nauk o Ziemi,

5. Matematyki, Fizyki i Chemii.

E. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydziały:

1. Humanistyczny,

2. Prawa,

3. Sztuk Pięknych,

4. Biologii i Nauk o Ziemi,

5. Matematyki, Fizyki i Chemii.

F. Uniwersytet Warszawski

Wydziały:

1. Filologiczny,

2. Filozoficzno-Społeczny,

3. Historyczny,

4. Prawa,

5. Biologii i Nauk o Ziemi,

6. Geologiczny,

7. Matematyki, Fizyki i Chemii.

G. Uniwersytet im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu

Wydziały:

1. Filologiczny,

2. Filozoficzno-Historyczny,

3. Prawa,

4. Nauk Przyrodniczych,

5. Matematyczno-Fizyczny.

II. Wyższe szkoły rolnicze:

A. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydziały:

1. Rolny,

2. Ogrodniczy,

3. Zootechniczny,

4. Weterynaryjny,

5. Melioracji Rolnych,

6. Leśny,

7. Technologii Drewna.

B. Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie

Wydziały:

1. Rolny,

2. Zootechniczny,

3. Rybacki.

C. Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu

Wydziały:

1. Rolny,

2. Zootechniczny,

3. Leśny.

D. Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu

Wydziały:

1. Rolny,

2. Zootechniczny,

3. Weterynaryjny,

4. Melioracji Rolnych.

III. Wyższe szkoły techniczne:

A. Politechnika Gdańska w Gdańsku

Wydziały:

1. Architektury,

2. Budownictwa Lądowego,

3. Budownictwa Wodnego,

4. Budowy Okrętów,

5. Chemiczny,

6. Elektryczny,

7. Łączności,

8. Mechaniczny.

B. Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach

Wydziały:

1. Chemiczny,

2. Elektryczny,

3. Górniczy,

4. Inżynieryjno-Budowlany,

5. Mechaniczny.

C. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wydziały:

1. Ceramiczny,

2. Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa,

3. Geodezji Górniczej,

4. Geologiczno-Poszukiwawczy,

5. Górniczy,

6. Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa,

7. Metalurgiczny,

8. Odlewnictwa.

Wydziały politechniczne:

1. Architektury,

2. Inżynierii,

3. Komunikacji.

D. Politechnika Łódzka w Łodzi

Wydziały:

1. Chemiczny,

2. Chemii Spożywczej,

3. Elektryczny,

4. Mechaniczny,

5. Włókienniczy.

E. Politechnika Warszawska w Warszawie

Wydziały:

1. Agromechaniczny,

2. Architektury,

3. Budownictwa Lądowego,

4. Budownictwa Przemysłowego,

5. Budownictwa Wodnego,

6. Chemii Nieorganicznej i Organicznej,

7. Chemii Spożywczej,

8. Elektryczny,

9. Geodezyjny,

10. Inżynierii Sanitarnej,

11. Komunikacji,

12. Lotniczy,

13. Łączności,

14. Mechaniczny - Konstrukcyjny,

15. Mechaniczny - Technologiczny,

16. Mechaniczny - Technologiczno-Konstrukcyjny.

F. Politechnika Wrocławska we Wrocławiu

Wydziały:

1. Architektury,

2. Chemiczny,

3. Elektryczny,

4. Lotniczy,

5. Łączności,

6. Inżynierii,

7. Inżynierii Sanitarnej,

8. Mechaniczny.

IV. Akademie medyczne:

A. Akademia Medyczna w Białymstoku

Wydział Lekarski.

B. Akademia Medyczna w Gdańsku

Wydziały:

1. Lekarski,

2. Farmaceutyczny.

C. Akademia Medyczna w Krakowie

Wydziały:

1. Lekarski,

2. Farmaceutyczny.

D. Akademia Medyczna w Lublinie

Wydział Lekarski.

E. Akademia Medyczna w Łodzi

Wydziały:

1. Lekarski,

2. Farmaceutyczny.

F. Akademia Medyczna w Zabrzu im. Ludwika Waryńskiego

Wydział Lekarski.

G. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie im. Generała Karola Świerczewskiego

Wydział Lekarski.

H. Akademia Medyczna w Poznaniu

Wydziały

1. Lekarski,

2. Farmaceutyczny.

I. Akademia Medyczna we Wrocławiu

Wydziały:

1. Lekarski,

2. Farmaceutyczny.

J. Akademia Medyczna w Warszawie

Wydziały:

1. Lekarski,

2. Farmaceutyczny.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 1

WYKAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNIA KANDYDATA NAUK Z ZAKRESU NAUK WYMIENIONYCH W TYM WYKAZIE I OKREŚLONYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ BĄDŹ WYDZIAŁÓW SPECJALNOŚCI

I. Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie:

Stopień kandydata nauk ekonomicznych z zakresu:

1) finansów i kredytu - na Wydziale Finansów,
2) ekonomiki handlu,
3) organizacji i techniki handlu - na Wydziale Handlu,
4) ekonomiki przemysłu,
5) ekonomii politycznej,
6) planowania gospodarki narodowej,
7) planowania inwestycji - na Wydziale Przemysłu,
8) statystyki - na Wydziale Statystyki.

II. Szkoła Główna Służby Zagranicznej w Warszawie:

1) Stopień kandydata nauk ekonomicznych z zakresu:
a) ekonomii politycznej,
b) finansów i kredytu,
c) handlu międzynarodowego - na Wydziale Handlu Zagranicznego.
2) Stopień kandydata nauk prawnych z zakresu prawa międzynarodowego - na Wydziale Dyplomatyczno-Konsularnym.

III. Instytut Kształcenia Kadr Naukowych przy Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej:

1. 1. Stopień kandydata nauk filozoficznych z zakresu:
1) materializmu dialektycznego i historycznego,
2) historii filozofii.
2. Stopień kandydata nauk prawnych z zakresu teorii państwa i prawa.
3. Stopień kandydata nauk historycznych z zakresu:
1) historii Polski,
2) historii K.P.Z.R.,
3) historii powszechnej.
4. Stopień kandydata nauk ekonomicznych z zakresu:
1) ekonomii politycznej,
2) historii myśli ekonomicznej,
3) ekonomiki przemysłu,
4) ekonomiki rolnictwa".
1 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 uchwały nr 150 z dnia 25 lutego 1953 r. w sprawie uzupełnienia wykazu szkół wyższych, uprawnionych do nadawania stopnia kandydata nauk (M.P.53.A-24.283) z dniem 14 marca 1953 r.