Monitor Polski

M.P.1962.53.255

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 czerwca 1962 r.
w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych, których przedstawiciele mogą występować jako pełnomocnicy procesowi w sprawach o roszczenia alimentacyjne.

Na podstawie art. 79 § 3 kodeksu postępowania cywilnego zarządza się, co następuje:
§  1. Organizacjami społecznymi, których przedstawiciele mogą występować w sprawach o roszczenia alimentacyjne jako pełnomocnicy procesowi strony uprawnionej do alimentacji, są: Liga Kobiet, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, Polski Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych oraz związek zawodowy, którego członkiem jest osoba uprawniona do alimentacji lub jej przedstawiciel ustawowy.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.