Ustalenie wykazu jednostek prowadzących skup odpadków.

Monitor Polski

M.P.1962.66.311

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 1964 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI
z dnia 29 czerwca 1962 r.
w sprawie ustalenia wykazu jednostek prowadzących skup odpadków.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244), § 1 ust. 1 i § 2 ust. 5 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 31 grudnia 1956 r. w sprawie gospodarowania odpadkami w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1956 r. Nr 106, poz. 1235 oraz z 1958 r. Nr 19, poz. 124 i Nr 43, poz. 248) oraz w związku z § 8 uchwały nr 114 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1962 r. w sprawie gospodarki makulaturą oraz zwiększenia wykorzystania tego surowca przez przemysł papierniczy (Monitor Polski Nr 33, poz. 154) zarządza się, co następuje:
Skup odpadków wymienionych w § 1 ust. 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 31 grudnia 1956 r. w sprawie gospodarowania odpadkami w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1956 r. Nr 106, poz. 1235 oraz z 1958 r. Nr 19, poz. 124 i Nr 43, poz. 248) prowadzą następujące jednostki organizacyjne:
Lp.Nazwa jednostkiSkupowane odpadki
123
1Rejonowe zbiornice złomu podległe Centrali Gospodarki Złomem w Katowicach lub upoważnione przez nią jednostki- złom stalowy i żeliwny, z wyjątkiem złomu, który może być zużyty bez przetapiania
- złom i inne odpadki metali nieżelaznych
2Wojewódzkie zbiornice przemysłowych surowców wtórnych podległe Centrali Surowców Wtórnych w Łodzi lub upoważnione przez nią jednostki- makulatura, z wyjątkiem odpadów i ścinków celofanu, celuloidu, cynfolii, pergaminu sztucznego (roślinnego) papierów laminowanych i impregnowanych smołą, kalki maszynowej, ołówkowej i hektograficznej, opakowań po środkach trujących, makulatury powstającej w szpitalach zakaźnych oraz makulatury pochodzącej z produkcji zakładów przetwórczych papierniczych, podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
- oddzierki skórzane
- kości
- szmaty i inne odpadki włókiennicze, z wyjątkiem resztek tkanin (metrażowych i kilogramowych) powstających w przemyśle odzieżowym
3Zjednoczenie Przemysłu Celulozowo-Papierniczego w Łodzi lub upoważnione przez nie jednostki- makulatura pochodząca z produkcji zakładów przetwórczych papierniczych, podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
4Zakłady utylizacyjne zgrupowane w Zjednoczeniu Przemysłu Paszowego "Bacutil" w Warszawie- wszelkie odpadki poubojowe
Skup innych odpadków niż wymienione w § 1 prowadzą następujące jednostki organizacyjne:
Lp.Nazwa jednostkiSkupowane odpadki
123
1Centrala Zbytu Stali "Centrostal" w Katowicach lub upoważnione przez nią jednostki- odpadki produkcyjne przemysłu hutniczego
2Biuro Obrotu Maszynami i Surowcami - Składnica Odrzutów Hutniczych i Przewodów w Katowicach- odpadki kabli i przewodów
3Centrala Handlowa Przemysłu Wyrobów Metalowych w Bytomiu i jej Oddział w Gliwicach- liny stalowe używane poniżaj 1.000 zł wartości
4Wojewódzkie zbiornice - stłuczka szklana
przemysłowych surowców wtórnych - zużyte opony i dętki samochodowe
podległe Centrali Surowców - zużyte wyroby z tworzyw sztucznych
Wtórnych w Łodzi lub upoważnione przez nie jednostki- opakowania tkane, drewniane, tekturowe, blaszane i z tworzyw sztucznych po towarach z produkcji krajowej i z importu, zarówno wymagające, jak i nie wymagające naprawy, o ile nie podlegają w myśl ogólnych lub branżowych warunków dostaw odprzedaży (zwrotowi) dostawcy towaru
- odpadki drewna powstające w zakładach drzewnych wszystkich resortów z przeznaczeniem na renowację opakowań, płyty pilśniowe, wiórowe i celulozę papierniczą
5Centrala Handlowa Metali Nieżelaznych w Katowicach lub wskazane przez nią jednostki gospodarki uspołecznionej lub nie uspołecznionej, z którymi zawarła ona umowę na dostawę odzyskanego srebra- taśmy filmowe i fotograficzne, płyty rentgenowskie i fotograficzne, zużyty płyn utrwalający
6Przedsiębiorstwa zaopatrzenia drobnej wytwórczości państwowego przemysłu terenowego (magazyny interwencyjne) oraz Biuro Obrotu Maszynami i Surowcami w Warszawie- odpadki produkcyjne i zakwalifikowane na surowiec wtórny, wyroby gotowe i materiały zgodnie z § 3 ust. 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, powołanego w § 1:
a) odpadki stalowe i żeliwne, które mogą być zużyte bez przetapiania (żelastwo użytkowe),
b) odpadki drewna,
c) odpadki skóry,
d) odpadki produkcji tworzyw sztucznych (celuloid, polimery, igelit, steelon itd.)
7Centrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych w Łodzi - bezpośrednio i przez Centralę Rolniczą Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"- sznurek snopowiązałkowy-sizalowy
8Poznańskie Zakłady Elektrotechniczne "Alco" w Poznaniuzużyte akumulatory zasadowe i srebrowo-cynkowe
9Przedsiębiorstwa Surowców Wtórnych podległe Centrali Surowców Wtórnych lub upoważnione przez nie jednostki- wełna drzewna

- zużyte czyściwo

Traci moc zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 6 lutego 1957 r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek prowadzących skup odpadków (Monitor Polski z 1957 r. Nr 13, poz. 98 i z 1958 r. Nr 89, poz. 499).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 2 października 1963 r. (M.P.63.76.378) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 października 1963 r.