Monitor Polski

M.P.1954.A-3.146

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1954 r.

UCHWAŁA NR 997
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 1953 r.
w sprawie ustalenia wykazu instytutów naukowych uprawnionych do nadawania stopnia kandydata nauk.

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopni naukowych (Dz. U. Nr 24, poz. 164) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Instytuty naukowe umieszczone w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, uprawnione są do nadawania stopnia kandydata nauk z zakresu nauk wymienionych w tym wykazie pod warunkiem, że temat pracy kandydackiej mieści się w ramach specjalności jednego z działów (zakładów) naukowych instytutu, którym kieruje lub w którym jest zatrudniony pracownik nauki posiadający tytuł profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego.
§  2. Instytuty naukowe, o których mowa w § 1, nadają stopień kandydata nauk przy ścisłym zachowaniu warunków i trybu, określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopni naukowych (Dz. U. Nr 24, poz. 164).
§  3. Równocześnie z wyznaczeniem referentów pracy przedłożonej dla uzyskania stopnia kandydata nauk rada naukowa instytutu powinna zawiadomić o tym Centralną Komisję Kwalifikacyjną dla Pracowników Nauki, która wyznacza dalszego referenta spośród samodzielnych pracowników nauki - w zasadzie spośród pracowników innego instytutu naukowego (placówki naukowej) lub szkoły wyższej; referent ten ma takie same prawa i obowiązki jak referent wyznaczony przez radę naukową.
§  4. O wyznaczeniu publicznej rozprawy kandydackiej rada naukowa instytutu zawiadamia niezwłocznie Centralną Komisję Kwalifikacyjną, która może delegować na rozprawę swojego przedstawiciela spośród samodzielnych pracowników nauki. Przedstawiciel ten bierze udział w naradzie, lecz nie głosuje. Centralna Komisja Kwalifikacyjna może delegować przedstawiciela również wtedy, gdy wyznaczyła referenta w myśl § 3.
§  5. Wykonanie uchwały porucza się Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz zainteresowanym ministrom.
§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

WYKAZ INSTYTUTÓW NAUKOWYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNIA KANDYDATA NAUK Z ZAKRESU NAUK WYMIENIONYCH W TYM WYKAZIE - W RAMACH SPECJALNOŚCI NAUKOWYCH PRZEWIDZIANYCH W § 1 UCHWAŁY:

1) w zakresie nauk filologicznych:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk;

2) w zakresie nauk historycznych:
a) Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk,
b) Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk;
3) w zakresie nauk biologicznych:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk;

4) w zakresie nauk rolnych:
a) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa,
b) Instytut Zootechniki,
c) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin;
5) w zakresie nauk matematycznych:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk (Państwowy Instytut Matematyczny);

6) w zakresie nauk fizycznych:

a) Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk;

b) Zakład Geofizyki Polskiej Akademii Nauk;

7) w zakresie nauk chemicznych:

Instytut Chemii Ogólnej;

8) w zakresie nauk geograficznych:

Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk;

9) w zakresie nauk technicznych:
a) Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk,
b) Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk,
c) Instytut Elektrotechniki,
d) Główny Instytut Górnictwa
10) w zakresie nauk medycznych:
a) Państwowy Zakład Higieny,
b) Instytut Onkologii;
11) w zakresie nauk geologicznych: Instytut Geologiczny;
12) w zakresie nauk ekonomicznych: Instytut Ekonomiki Rolnej.
1 Załącznik zmieniony przez § 1 uchwały nr 623 z dnia 18 września 1954 r. (M.P.54.92.1019) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 października 1954 r.