Ustalenie wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo wskutek istotnego pogorszenia stanów chorobowych w związku z tymi właściwościami lub warunkami służby.

Monitor Polski

M.P.1961.45.205

Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 maja 1961 r.
w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo wskutek istotnego pogorszenia stanów chorobowych w związku z tymi właściwościami lub warunkami służby.

Na podstawie art. 17 ust. 3 dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 98 i Nr 36, poz. 164, z 1959 r. Nr 14, poz. 75 oraz z 1961 r. Nr 6, poz. 39) zarządza się, co następuje:
1.
Inwalidztwo lub śmierć żołnierza albo inwalidy pozostaje w związku ze służbą wojskową, jeżeli spowodowane zostały wskutek:
1)
chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby - wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia albo
2)
chorób, które powstały lub ujawniły się wskutek istotnego pogorszenia stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby - wymienionych w załączniku nr 2 do zarządzenia.
2.
Za pozostające w związku ze służbą wojskową uważa się również określone w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin choroby zawodowe, które spowodowały inwalidztwo lub śmierć żołnierza w związku z wykonywaniem przez niego służby w jednostkach wojskowych lub w zakładach pracy, w których zatrudnienie naraża na chorobę zawodową.
Jeżeli inwalidztwo lub śmierć nastąpiły przed dniem wejścia w życie zarządzenia, a związek inwalidztwa lub śmierci ze służbą wojskową nie mógł być uznany na podstawie przepisów dotychczasowych, uznanie tego związku na podstawie § 1 może nastąpić najwcześniej od dnia wejścia w życie zarządzenia:
1)
na wniosek zainteresowanego zgłoszony po tym dniu albo
2)
z urzędu przy przeprowadzaniu kontrolnych badań lekarskich inwalidów.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYKAZ CHORÓB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI LUB WARUNKAMI SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Lp.Nazwa chorobyCzynnik szkodliwy wywołujący chorobęW jakich rodzajach służb dana choroba przeważnie występuje
1234
1.Zatrucie środkami chemicznymi lub gazami spalinowymi.Stała praca w bezpośredniej styczności ze szkodliwymi dla zdrowia środkami chemicznymi lub gazami spalinowymi.Personel latający wojsk lotniczych, służba chemiczna, motorzyści okrętowi, obsługa czołgów, kierowcy ciągników i samochodów, mechanicy, lakiernicy itp., obsługa motorów spalinowych, magazynierzy materiałów pędnych i smarów, dezynfektorzy.
2.Przewlekłe zapalenia skóry.Praca w bezpośredniej styczności ze związkami chemicznymi i drażniącymi.Pracownicy laboratoriów chemicznych i innych, pracownicy składnic środków chemicznych, personel techniczny mający stale i bezpośrednio do czynienia z drażniącymi i żrącymi środkami chemicznymi.
3.Uszkodzenia skóry (zapalenia, zaniki, owrzodzenia itp.) oraz uszkodzenia układu krwiotwórczego i innych narządów.Promienie rentgenowskie i związki ciał promieniotwórczych, promienie kosmiczne oraz prądy ultrawysokiej częstotliwości.Personel gabinetów rentgenowskich i fizykoterapeutycznych, osoby stykające się z ciałami promieniotwórczymi, personel latający wojsk lotniczych oraz żołnierze innych rodzajów wojsk i służb.
4.Choroby w następstwie urazów na tle różnic ciśnienia barometrycznego.Nagłe zmiany ciśnień, zwiększone lub zmniejszone ciśnienie, gwałtowne zmiany przyspieszenia.Nurkowie, personel łatający wojsk lotniczych, członkowie załóg okrętów podwodnych, pracownicy komór niskich ciśnień.
5.Upośledzenie słuchu w następstwie chorób ucha środkowego lub wewnętrznego.Stałe lub częste pozostawanie w zasięgu silnych hałasów lub gwałtowne zmiany ciśnienia barometrycznego.Artylerzyści, czołgiści, personel latający wojsk lotniczych, radiotelegrafiści, maszyniści okrętowi itp.
6.Choroby zakaźne (z wrotami zakażenia w obrębie dróg pokarmowych i oddechowych, krwiopochodne, skórne), robaczyce oraz grzybice wskutek styczności z materiałem zakaźnym, jeżeli brak dowodów, że źródło choroby znajdowało się poza warunkami służby.Stykanie się z nosicielami chorób zakaźnych, z materiałem zakaźnym lub chorymi zwierzętami.Żołnierze służby weterynaryjnej, służby zdrowia i innych, personel zakładów leczniczych, pracowni naukowo-badawczych i instytutów.
7.Choroby gałki ocznej (postępujące osłabienie ostrości wzroku, osłabienie rozróżniania barw oraz zmiany na dnie oka.Praca przy aparaturze radiolokacyjnej, oscylografach itp. wymagająca długotrwałego natężania wzroku.Żołnierze i personel zatrudniony przy aparaturze radiolokacyjnej, oscylografach itp.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WYKAZ CHORÓB, KTÓRE POWSTAŁY LUB UJAWNIŁY SIĘ WSKUTEK ISTOTNEGO POGORSZENIA STANÓW CHOROBOWYCH W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI LUB WARUNKAMI SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Lp.Nazwa chorobyCzynnik szkodliwy wywołujący chorobęW jakich rodzajach służby dana choroba może wystąpić
1234
1.Gruźlica.Długotrwała służba w warunkach trudnych (atmosferycznych, polowych), specjalnie niekorzystne warunki zakwaterowania sprzyjające zachorowaniu itp., jeżeli gruźlicę stwierdzono po pełnieniu służby przez okres co najmniej 6 miesięcy w tych warunkach.Żołnierze tych rodzajów wojsk i służb, które są narażone na szczególnie ciężkie warunki.
2.Choroba reumatyczna (ostry gościec stawowy), gościec przewlekle postępujący, zapalenie zesztywniające kręgosłupa, gościec zwyradniający, gościec tkanek miękkich oraz gośćcowe zmiany układu krążenia - nie ulegające poprawie po leczeniu w warunkach służby wojskowej.Długotrwała służba związana z pracą fizyczną, narażającą stale na urazy mechaniczne, oziębienia, ujemne wpływy atmosferyczne itp.Żołnierze tych rodzajów wojsk i służb, które często narażone są na styczność z czynnikiem szkodliwym.
3.Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy oraz przewlekłe powtarzające się nieżyty żołądka lub jelit upośledzające stan odżywienia - nie poddające się wyleczeniu w warunkach służby wojskowej.Niemożność przestrzegania przez okres co najmniej 12 miesięcy higieny żywienia koniecznej dla wyleczenia tej choroby.Żołnierze wszystkich rodzajów wojsk i służb.
4.Podostre i przewlekłe zapalenie nerek nie poddające się wyleczeniu w warunkach służby wojskowej.Długotrwała ciężka praca fizyczna, częste przeziębienia, a zwłaszcza dłuższe oziębienie ustroju i działanie wilgoci. Uraz na okolicę nerek.Żołnierze tych rodzajów wojsk i służb, które często narażone są na styczność z czynnikiem szkodliwym.
5.Nerwice reaktywne, które wystąpiły w warunkach służby wojskowej.Ostre urazy psychiczne związane z warunkami służby wojskowej.Żołnierze wszystkich rodzajów wojsk i służb.
6.Choroby, do których powstania przyczynił się w sposób zasadniczy pobyt w niewoli, obozie koncentracyjnym lub innym miejscu odosobnienia przez nieprzyjaciela.Szczególne właściwości i warunki związane z pobytem w tych miejscach.Żołnierze wszystkich rodzajów wojsk i służb.