§ 3. - Ustalenie wykazów wydziałów akademii medycznych uprawnionych na czas określony do nadawania stopni naukowych.

Monitor Polski

M.P.1962.72.336

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 marca 1966 r.
§  3.
Wymienione w § 1 i § 2 wydziały szkół wyższych mogą nadawać stopnie naukowe pod warunkiem zaproszenia do udziału w przewodzie z głosem stanowczym samodzielnych pracowników nauki z jednoimiennych wydziałów innych szkół wyższych, a w razie braków takich wydziałów - z wydziałów pokrewnych lub z innych placówek naukowych, tak ażeby przy przewodzie liczbowy stan wydziału odpowiadał warunkom określonym w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1959 r. w sprawie warunków uprawniających szkoły wyższe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty istniejące poza szkołami wyższymi do nadawania stopni naukowych (Dz. U. Nr 35, poz. 218).