Ustalenie wykazów chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz okresów, w których po zwolnieniu ze służby wojskowej może powstać inwalidztwo wskutek choroby.

Monitor Polski

M.P.1968.44.314

Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1968 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 10 października 1968 r.
w sprawie ustalenia wykazów chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz okresów, w których po zwolnieniu ze służby wojskowej może powstać inwalidztwo wskutek choroby.

Na podstawie art. 7 ust. 5 i art. 10 ust. 5, art. 63 oraz w związku z art. 16 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:
Za pozostające w związku ze służbą wojskową uważa się:
1)
choroby, które powstały w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby - wymienione w załączniku nr 1 do zarządzenia oraz
2)
choroby, które powstały lub ujawniły się wskutek istotnego pogorszenia stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby - wymienione w załączniku nr 2 do zarządzenia.
Za pozostające w związku ze służbą wojskową uważa się również choroby zawodowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 i art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6), jeżeli choroby te powstały wskutek pełnienia służby w warunkach narażających na choroby zawodowe lub wykonywania pracy w takich warunkach.
1.
Prawo do renty inwalidzkiej przewidzianej w ustawie z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 11) przysługuje żołnierzowi, który oprócz spełnienia innych warunków wymaganych do uzyskania tej renty stał się inwalidą:
1)
w ciągu 2 lat po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej - jeżeli inwalidztwo powstało wskutek choroby wymienionej pod lp. 1, 2 i 4-9 załącznika nr 1 do .a albo chorób zawodowych, o których mowa w § 2,
2)
w ciągu 3 lat po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej - jeżeli inwalidztwo powstało wskutek choroby wymienionej pod lp. 3, 10, 11 i 12 załącznika nr 1 do zarządzenia.
2.
Prawo do renty rodzinnej przysługuje również uprawnionym członkom rodziny po żołnierzu, który zmarł:
1)
w ciągu 2 lat po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej z powodu choroby określonej w ust. 1 pkt 1,
2)
w ciągu 3 lat po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej z powodu choroby określonej w ust. 1 pkt 2.
3.
Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio w razie ponownego powstania inwalidztwa po ustaniu uprawnienia do renty inwalidzkiej z powodu ustania inwalidztwa, z tym że okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od ustania prawa do renty.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 1961 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo wskutek istotnego pogorszenia stanów chorobowych w związku z tymi właściwościami lub warunkami służby (Monitor Polski Nr 45, poz. 205),
2)
zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 października 1961 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej w wojskach wewnętrznych albo wskutek istotnego pogorszenia stanów chorobowych w związku z tymi właściwościami lub warunkami służby.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ CHORÓB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI LUB WARUNKAMI SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Lp.Nazwa chorobyCzynnik szkodliwy wywołujący chorobę
123
1Zatrucia ostre i przewlekłe substancjami chemicznymi oraz następstwa tych zatrućPraca w bezpośredniej styczności ze szkodliwymi dla zdrowia związkami chemicznymi lub gazami spalinowymi
2Przewlekłe choroby skóry, błon śluzowych i zapalenie rogówki okaPraca w bezpośredniej styczności z drażniącymi i żrącymi związkami chemicznymi
3Choroby spowodowane działaniem promieniowania jonizującego i ciał promieniotwórczych oraz promieniowań elektromagnetycznych z zakresu mikrofalowego, dłuższych fal radiowych i spójnego promieniowania świetlnego generowanego przez układy laserowePraca narażająca na działanie promieniowania jonizującego i ciał promieniotwórczych oraz promieniowań elektromagnetycznych z zakresu mikrofalowego i spójnego promieniowania świetlnego generowanego przez układy laserowe
4Choroby spowodowane szybkimi zmianami ciśnienia atmosferycznego (dekompresje, rekompresje), działaniem przyspieszeń i przeciążeń oraz działaniem niedotlenieniaNagłe zmiany ciśnień, zwiększone lub zmniejszone ciśnienie, gwałtowne zmiany przyspieszenia
5Następstwa wywołane działaniem nadciśnienia oddechowegoPraca wymagająca oddychania w warunkach nadciśnienia oddechowego
6Uszkodzenie narządu słuchuPozostawanie w zasięgu silnych hałasów lub gwałtowne zmiany ciśnienia atmosferycznego
7Zmiany w układzie nerwowym, naczyniowym i ruchowym, wywołane działaniem drgań mechanicznychPraca narażająca na działanie drgań mechanicznych (wibracji)
8Uszkodzenia siatkówki na skutek olśnieniaPraca w warunkach narażających na olśnienia
9Choroby zakaźne, robaczyce oraz grzybice wskutek styczności z materiałem zakaźnym, jeżeli brak podstaw do przypuszczenia, że źródło choroby znajdowało się poza warunkami służbyPraca wymagająca bezpośredniego stykania się z zakaźnym środowiskiem lub zakaźnymi materiałami
10Schorzenia tropikalnePobyt w krajach tropikalnych
11Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie styczności z czynnikiem rakotwórczym:

- nowotwory skórne

- nowotwory dróg moczowych

- nowotwory układu oddechowego

Praca narażająca na długotrwałą styczność z produktami suchej destylacji węgla, ropy naftowej, łupków bitumicznych, smołowca, asfaltu i innych tego rodzaju substancji, praca narażająca na długotrwałą styczność z benzenoaminami i naftalenoaminami oraz ich pochodnymi, np.: alfa i betanaftyloaminami, benzydyną, praca narażająca na wdychanie substancji rakotwórczych, a w szczególności niektórych węglowodorów wielopierścieniowych, związków chromu
12Pylice płuc: pylica płuc krzemowa, pylica krzemianowa i inne zwłóknienia płuc w postaci czystej lub mieszanej, spowodowane wdychaniem pyłu (jak: silicoantracosis, silicosiderososis itp.) oraz współistniejąca gruźlica płucPraca narażająca na wdychanie pyłu zawierającego dwutlenek krzemu w postaci wolnej lub związanej oraz innych pyłów mogących wywołać zwłóknienia tkanki płucnej

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYKAZ CHORÓB, KTÓRE POWSTAŁY LUB UJAWNIŁY SIĘ WSKUTEK ISTOTNEGO POGORSZENIA STANÓW CHOROBOWYCH W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI LUB WARUNKAMI SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Lp.Nazwa chorobyCzynnik szkodliwy wywołujący chorobę
123
1GruźlicaSłużba w warunkach trudnych (atmosferycznych, polowych), specjalnie niekorzystne warunki zakwaterowania sprzyjające zachorowaniu itp.
2Choroba reumatyczna (ostry gościec stawowy), gościec przewlekle postępujący, zapalenie zesztywniające kręgosłupa, gościec zwyrodnieniowy, gościec tkanek miękkich oraz gośćcowe zmiany układu krążenia i narządu wzrokuDługotrwała służba związana z pracą fizyczną narażającą stale na urazy mechaniczne oraz ujemne wpływy atmosferyczne
3Przewlekłe stany zapalne nerwówDługotrwała służba narażająca na ujemne wpływy atmosferyczne, oziębienie itp.
4Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy oraz przewlekłe powtarzające się nieżyty żołądka lub jelit upośledzające stan odżywieniaDługotrwała służba (co najmniej 12 miesięcy) w warunkach wymagających dużego napięcia nerwowego, zwiększonej odpowiedzialności i nieregularnego trybu życia
5Podostre i przewlekłe zapalenie nerekDługotrwała ciężka praca fizyczna, częste przeziębienia, a zwłaszcza dłuższe oziębienia ustroju i działanie wilgoci
6Nerwice, które powstały w warunkach służby wojskowejOstre urazy psychiczne (nadmierne obciążenie obowiązkami służbowymi), związane z warunkami służby wojskowej
7Choroby, do których powstania przyczynił się w sposób zasadniczy pobyt w niewoli, obozie koncentracyjnym lub innym miejscu odosobnienia przez nieprzyjacielaSzczególne właściwości i warunki związane z pobytem w tych miejscach