Monitor Polski

M.P.1952.A-35.520

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 21 marca 1952 r.
w sprawie ustalenia tymczasowej normy jakościowej śruty zbożowej.

W związku z § 6 rozporządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 listopada 1950 r. w sprawie przemiału zbóż (Dz. U. R. P. z 1951 r. Nr 2, poz. 16) zarządza się, co następuje:
§  1. Przedmiotem normy jest śruta zbożowa otrzymana z oczyszczonego zboża przeznaczonego do przemiału.
§  2. Śruta zbożowa o pełnej wartości jest to rozdrobnione ziarno żyta, jęczmienia lub kukurydzy.
§  3. Wymagania jakościowe śruty:
a) barwa - szara lub szarawo-żółta,
b) zapach - swoisty bez innych obcych,
c) wilgotność - najwyżej 15%,
d) zanieczyszczeń organicznych - najwyżej do 1%,
e) zanieczyszczeń nasionami chwastów - najwyżej do 0,5%, w tym sporysza i kąkolu do 0,1%,
f) zanieczyszczeń mineralnych (piasek i części ziemi) - najwyżej do 0,5%.
§  4. Niedopuszczalne są zanieczyszczenia odłamkami szkła, metali itp. ciał obcych.
§  5. Niedopuszczalne są: oznaki pleśni, stęchlizny, smak kwaśny i gorzki.
§  6. Grubość przemiału:
a) śruta miałka - pozostałość na sicie Nr 14 najwyżej 10%, w tym ziarn całych i połówek najwyżej do 2%,
b) śruta średnio gruba - pozostałość na sicie Nr 10 najwyżej 10%, w tym ziarn całych i przepołowionych najwyżej 3%.
§  7. Opakowanie:
a) w transporcie kolejowym - luzem,
b) w transporcie kołowym - w workach.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.