Monitor Polski

M.P.1954.A-11.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 stycznia 1954 r.

ZARZĄDZENIE NR 8
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 stycznia 1954 r.
w sprawie ustalenia terminu wyborów do kolegiów przy prezydiach rad narodowych.

Na podstawie § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1951 r. w sprawie trybu wybierania i odwoływania członków kolegiów przy prezydiach rad narodowych (Dz. U. Nr 66, poz. 455) zarządza się, co następuje:
§  1. Wybory do kolegiów przy prezydiach rad narodowych powinny być przeprowadzone w terminie od 1 lutego do 15 marca 1954 r.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.