§ 2. - Ustalenie szkód w pojazdach mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej objętych ubezpieczeniami ustawowymi komunikacyjnymi w ruchu zagranicznym.

Monitor Polski

M.P.1986.7.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1986 r.
§  2.
Wartość pojazdu w dniu ustalania odszkodowania odpowiada księgowej wartości początkowej (brutto) pojazdu wraz z wyposażeniem dodatkowym, zaewidencjonowanej w księgach rachunkowych jednostki gospodarki uspołecznionej.