Ustalenie statutu wzorcowego związku spółek wodnych.

Monitor Polski

M.P.1964.41.197

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1964 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GOSPODARKI WODNEJ
z dnia 12 czerwca 1964 r.
w sprawie ustalenia statutu wzorcowego związku spółek wodnych.

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 34, poz. 158) zarządza się, co następuje:
Ustala się statut wzorcowy związku spółek wodnych, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT WZORCOWY ZWIĄZKU SPÓŁEK WODNYCH

Rozdział 1.

Przepisy ogólne.

§  1.
Związek spółek wodnych nosi nazwę ...................................... i zwany będzie dalej "związkiem".
§  2.
Siedzibą związku jest ................................................................................................
§  3.
Wykaz członków oraz wspólnych urządzeń związku zawiera załącznik do statutu.
§  4.
Związek zawiera się na czas .....................................................................................

(określony - nieokreślony)

§  5.
1.
Związek jest osobą prawną. Związek nabywa osobowość prawną przez wpisanie do księgi wodnej.
2.
Związek odpowiada za swe zobowiązania całym swoim majątkiem.
3.
Członkowie związku nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania związku.
§  6.
Związek używa pieczęci zawierającej nazwę i adres związku.

Rozdział  2.

Cel związku oraz sposób i środki do osiągnięcia tego celu.

§  7.
Celem związku jest:
1)
prowadzenie wspólnej administracji spółek wodnych,
2)
wykonywanie wspólnych zadań gospodarczych spółek wodnych.
§  8.
Związek osiąga swe cele przez:
1)
w zakresie wspólnej administracji:
a)
prowadzenie obsługi finansowo-księgowej członków związku,
b)
sporządzanie bilansów rocznych i sprawozdań finansowych członków związku,
2)
w zakresie wykonywania wspólnych zadań gospodarczych:
a)
budowę wspólnych urządzeń ............................................................................................

........................................................................................................................................

(podać, jakie to są urządzenia)

b)
utrzymanie i eksploatację wspólnych urządzeń ................................................................

........................................................................................................................................

(podać, jakie to są urządzenia)

........................................................................................................................................

§  9.
Związek może prowadzić roboty inwestycyjne i konserwacyjne urządzeń przeznaczonych do wspólnego korzystania przez członków związku, przez własną służbę techniczną bądź też w drodze zlecenia tych prac jednostkom gospodarki uspołecznionej; w uzasadnionych przypadkach zlecenie może być udzielone jednostkom gospodarki nie uspołecznionej.
§  10.
Związek niesie członkom związku pomoc w zakresie ich statutowej działalności oraz współpracuje z innymi jednostkami gospodarki uspołecznionej. Pomoc dla członków związku polega w szczególności na:
1)
udzielaniu fachowej pomocy przy nabywaniu maszyn, sprzętu, nasion, nawozów itp.,
2)
udzielaniu instrukcji w zakresie działalności finansowo-księgowej i administracyjnej,
3)
udzielaniu instrukcji w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń,
4)
sprawdzaniu pod względem rachunkowym budżetu,
5)
sprawdzaniu podziału składek między poszczególnych członków spółki.
§  11.
Do osiągnięcia celów związku służą:
1)
składki pieniężne i świadczenia członków związku,
2)
wpływy z majątku związku,
3)
pomoc udzielana przez kółka rolnicze oraz inne organizacje społeczne, nie dotowane z budżetu Państwa,
4)
pomoc udzielana przez Państwo.

Rozdział  3.

Składki i świadczenia na rzecz związku.

§  12.
1.
Ogólna wysokość składek i świadczeń jest zależna od niezbędnego rozmiaru zadań koniecznych do wykonania w danym roku.
2.
Wysokość składek należnych w danym roku od poszczególnych członków związku, na pokrycie kosztów prowadzenia wspólnej administracji, ustala zarząd związku proporcjonalnie do budżetów członków.
3.
Wysokość składek i świadczeń należnych w danym roku od poszczególnych członków związku na pokrycie kosztów wykonania wspólnych zadań gospodarczych ustala zarząd związku na podstawie rozmiaru prac i uchwalonych przez walne zgromadzenie związku zasad określania korzyści odnoszonych z urządzeń związku.
4.
O ustalonej przez zarząd związku wysokości składek i świadczeń należy zawiadomić członków związku w wezwaniach pisemnych. Wezwanie powinno określać termin i miejsce dokonywania wpłaty, rodzaje i wartości świadczeń oraz termin i sposób ich wykonania.
5.
Należności związku z tytułu składek i świadczeń nie uiszczone w terminie oznaczonym w wezwaniu lub w sposób w nim określony podlegają przymusowemu ściągnięciu wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi w trybie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Rozdział  4.

Prawa i obowiązki członków związku.

§  13.
1.
Członkami związku są spółki wodne, które przystąpiły lub zostały włączone do związku.
2.
Przystąpienie spółki wodnej do związku następuje na podstawie uchwały walnego zgromadzenia członków spółki wodnej.
3.
Wyłączenie członka ze związku następuje w drodze uchwały walnego zgromadzenia członków związku w razie:
1)
działania na szkodę związku,
2)
niedopełniania istotnych obowiązków statutowych.
4.
Wkład wniesiony do związku przez wyłączoną spółkę nie podlega zwrotowi.
§  14.
Członkowie związku mają prawo:
1)
brania udziału za pośrednictwem swych delegatów w obradach i w zgromadzeniach członków związku oraz zgłaszania wniosków,
2)
wybierania i wybieralności do organów związku za pośrednictwem swych delegatów,
3)
korzystania ze wspólnych urządzeń, maszyn i innych świadczeń związku w sposób określony przez zarząd związku,
4)
żądania od organów związku informacji i porad w zakresie ich statutowej działalności.
§  15.
Członkowie związku są obowiązani:
1)
wpłacać składki i wykonywać świadczenia na rzecz związku w terminach ustalonych przez zarząd związku,
2)
stosować się do postanowień niniejszego statutu, jak również do uchwał i poleceń organów związku, wydanych w zakresie ich statutowej działalności,
3)
pełnić za pośrednictwem swych delegatów w razie wyboru do organów związku poruczone obowiązki,
4)
brać udział za pośrednictwem swych delegatów w zebraniach członków związku,
5)
przyczyniać się do osiągnięcia celów związku.
§  16.
Członkowie związku nie mogą utrudniać wykonywania prac na urządzeniach związku przeznaczonych do wspólnego korzystania, a znajdujących się na ich gruntach.
§  17.
1.
Zarząd związku ma prawo po uprzednim uzyskaniu zgody powiatowego organu administracji wodnej bądź organu, któremu powierzono wykonywanie nadzoru i kontroli nad spółkami - wykonać na koszt członka związku świadczenia lub prace, których zobowiązany członek związku nie wykonał w ustalonym terminie.
2.
Zarząd związku może zlecić wykonanie prac lub świadczeń na koszt członka związku osobom trzecim, po uprzednim pisemnym wyznaczeniu członkowi związku dodatkowego terminu wykonania ciążących na nim obowiązków.

Rozdział  5.

Organy związku, sposób ich powoływania i zakres działania.

§  18.
Organami związku są:
1)
walne zgromadzenie członków związku,
2)
zarząd związku,
3)
komisja rewizyjna związku.
§  19.
1.
Walne zgromadzenie członków związku składa się z delegatów poszczególnych członków związku.
2.
Delegatami na walne zgromadzenie są:
1)
przewodniczący spółek wodnych wchodzących w skład związku lub ich zastępcy,
2)
delegaci wybrani przez zarządy spółek wodnych wchodzących w skład związku; liczbę delegatów z wyboru ustala zarząd związku proporcjonalnie do wysokości składek pobieranych od danej spółki.
3.
Każdy delegat posiada jeden głos.
§  20.
1.
Pierwsze walne zgromadzenie członków związku mające na celu uchwalenie statutu i wybór organów związku zwołują osoby, które działały jako organizatorzy związku, albo organ administracji wodnej.
2.
Zarząd związku obowiązany jest zwołać raz w roku walne zgromadzenie członków dla zatwierdzenia sprawozdania i zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły oraz dla uchwalenia budżetu na rok następny.
3.
Zarząd związku obowiązany jest ponadto zwołać walne zgromadzenie członków: na żądanie komisji rewizyjnej, na żądanie co najmniej 1/4 członków związku i na żądanie organu administracji wodnej lub organu, któremu powierzono wykonywanie nadzoru i kontroli nad spółkami. Zarząd związku może również zwołać walne zgromadzenie członków z własnej inicjatywy.
4.
Członkowie związku żądający zwołania walnego zgromadzenia członków powinni złożyć zarządowi związku odpowiedni wniosek na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.
§  21.
1.
Zarząd związku zwołuje walne zgromadzenie członków związku za pomocą pisemnego zawiadomienia listem poleconym na 2 tygodnie przed terminem zawiadomienia. W zawiadomieniu należy podać termin, miejsce i porządek obrad zgromadzenia.
2.
O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia członków zarząd związku zawiadamia równocześnie powiatowy organ administracji wodnej i organ, któremu powierzono wykonywanie nadzoru i kontroli nad spółkami. Przedstawiciele tych organów mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu członków z głosem doradczym.
§  22.
1.
Walne zgromadzenie członków związku może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad bez względu na liczbę obecnych delegatów członków związku z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał o rozwiązaniu związku i wyłączeniu członka, które wymagają co najmniej 3/4 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków związku.
3.
Walne zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad na wniosek uchwalony większością 2/3 delegatów obecnych na zebraniu.
§  23.
1.
Protokół walnego zgromadzenia członków związku podpisują przewodniczący i protokolant. Odpis protokołu należy przesłać członkom związku oraz powiatowemu organowi administracji wodnej i organowi, któremu powierzono wykonywanie nadzoru i kontroli nad spółkami.
2.
Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia członków narusza ważne interesy członka związku, organ administracji wodnej, który zatwierdził lub nadał statut związkowi, może uchylić taką uchwałę.
§  24.
1.
Do zakresu czynności walnego zgromadzenia członków związku należy:
1)
uchwalanie planu prac niezbędnych do wykonania zadań związku oraz budżetu dla wykonania tych zadań,
2)
określenie zasad ustalania korzyści odnoszonych z urządzeń przeznaczonych do wspólnego korzystania przez członków związku,
3)
wybór przewodniczącego i pozostałych członków zarządu oraz komisji rewizyjnej,
4)
rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań rachunkowych oraz udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi,
5)
podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości związku,
6)
podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd związku,
7)
upoważnienie zarządu związku do zaciągania pożyczek,
8)
ustanawianie wysokości diet dla członków zarządu związku, komisji rewizyjnej oraz nagród dla przewodniczącego zarządu,
9)
uchwalanie zmian statutu związku,
10)
powzięcie uchwały w sprawie rozwiązania związku i powołania likwidatorów,
11)
zatwierdzenie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatorów związku.
2.
Wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej dokonuje się w sposób jawny. Wybór może być dokonany w sposób tajny na żądanie większości zebranych.
3.
Uchwały walnego zgromadzenia wymienione w ust. 1 pkt 9 i 10 wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez organ administracji wodnej, który zatwierdził lub nadał statut, a uchwały wymienione w ust. 1 pkt 7 i 8 - przez powiatowy organ administracji wodnej lub przez organ, któremu powierzono wykonywanie nadzoru i kontroli nad spółkami.
§  25.
Zarząd związku jest organem wykonawczym związku, kieruje bezpośrednio jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.
§  26.
W skład zarządu związku wchodzą:
1)
przewodniczący,
2)
zastępcy przewodniczącego,
3)
sekretarz,
4)
.................... członków zarządu związku i tyluż ich zastępców.
§  27.
1.
Walne zgromadzenie członków dokonuje wyboru zarządu spośród delegatów na okres 3 lat.
2.
Jeżeli delegat, wybrany do zarządu związku, utracił członkostwo w spółce wodnej, którą reprezentuje, spółka ta obowiązana jest wybrać nowego delegata.
3.
Jeżeli nie dojdzie do wyboru zarządu przez walne zgromadzenie, powiatowy organ administracji wodnej lub organ, któremu powierzono wykonywanie nadzoru i kontroli nad spółkami wchodzącymi w skład związku, powierzy powołanym z urzędu osobom pełnienie czynności zarządu do czasu wyboru zarządu przez walne zgromadzenie. Osobom, którym powierzono pełnienie czynności zarządu, przysługuje określone przez ten organ wynagrodzenie na koszt związku.
§  28.
Jeżeli zarząd związku nie wykonuje swych obowiązków lub wykracza przeciwko postanowieniom statutu lub innym obowiązującym przepisom, organ administracji wodnej, który zatwierdził lub nadał statut, może wystąpić o zwołanie walnego zgromadzenia członków związku w celu dokonania wyboru nowego zarządu związku. Przepis § 27 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  29.
1.
Zebrania zarządu związku zwołuje przewodniczący, zawiadamiając członków zarządu o terminie i przedmiocie obrad.
2.
Uchwały zarządu związku podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Do ważności uchwał zarządu związku wymagana jest obecność przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej połowy członków zarządu.
3.
Z posiedzeń zarządu należy sporządzać zwięzłe protokoły. Protokoły podpisują przewodniczący i protokolant.
§  30.
Członkowie zarządu związku nie otrzymują wynagrodzenia za swe czynności. Mają oni prawo do zwrotu kosztów podróży i diet w wysokości ustalonej przez walne zgromadzenie członków na podstawie wytycznych Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej.
§  31.
1.
Do zakresu działania zarządu związku należy w szczególności:
1)
reprezentowanie związku w sądzie, wobec organów administracji państwowej, instytucji oraz innych organizacji,
2)
administrowanie majątkiem związku,
3)
opiniowanie założeń projektowych i dokumentacji technicznej,
4)
ustalanie potrzeb i zaopatrywanie członków związku w niezbędne maszyny, sprzęt i materiały,
5)
organizowanie prac zmierzających do wykonania zadań związku,
6)
nadzór nad wykonaniem robót i należytym utrzymaniem urządzeń przeznaczonych do wspólnego korzystania przez członków związku,
7)
udział w kontroli i odbiorze robót inwestycyjnych oraz robót w zakresie pomelioracyjnego zagospodarowania gruntów,
8)
współdziałanie z wykonawcą robót w zakresie dostarczania niekwalifikowanej siły roboczej, kwater dla robotników, transportu itp.,
9)
zawieranie umów o dostawę maszyn, sprzętu i materiałów oraz o wykonanie prac niezbędnych do osiągnięcia celów związku,
10)
przygotowywanie materiałów i wniosków na walne zgromadzenie członków oraz wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia członków,
11)
rozdział składek i świadczeń między poszczególnych członków związku, zgodnie z zasadami ustalonymi przez walne zgromadzenie członków,
12)
ściąganie składek i egzekwowanie świadczeń od członków związku,
13)
regulowanie rachunków związanych z działalnością związku oraz prowadzenie kasy i księgowości,
14)
przedstawianie ksiąg, rachunków i innych akt do kontroli przeprowadzonej przez komisję rewizyjną lub inne organy upoważnione do kontroli związku,
15)
przyjmowanie nowych członków związku,
16)
zwoływanie walnych zgromadzeń członków związku,
17)
składanie sprawozdań z działalności związku walnemu zgromadzeniu członków,
18)
sporządzanie planu prac i preliminarza budżetowego,
19)
zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę,
20)
zaciąganie pożyczek w ramach upoważnienia przez walne zgromadzenie członków.
2.
Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych związku oraz dokumenty finansowe podpisuje dwóch członków zarządu związku, w tym przewodniczący lub jego zastępca.
§  32.
Przewodniczący zarządu związku czuwa nad całością prac zarządu, a w szczególności:
1)
przewodniczy na zebraniach zarządu związku,
2)
zawiadamia członków związku o poleceniach organów administracji wodnej lub organu, któremu powierzono wykonywanie nadzoru i kontroli nad spółkami wodnymi, w zakresie działalności związku,
3)
zapewnia nadzór nad czynnościami pracowników związku,
4)
stwierdza wykonanie zleconych przez związek robót na podstawie protokołów odbioru i wydaje odpowiednie zaświadczenia wykonawcom.
§  33.
1.
Komisja rewizyjna związku jest organem powołanym do przeprowadzania kontroli działalności związku.
2.
Komisja rewizyjna składa się z 3-5 osób wybranych spośród delegatów członków związku przez walne zgromadzenie na okres 3 lat.
3.
Członkowie zarządu związku nie mogą wchodzić w skład komisji rewizyjnej związku.
4.
Przewodniczącego komisji rewizyjnej związku wybierają jej członkowie spośród siebie.
§  34.
1.
Komisja rewizyjna związku obowiązana jest co najmniej dwa razy w roku skontrolować urządzenia związku i co najmniej raz w roku przed zwołaniem walnego zgromadzenia członków skontrolować prawidłowość wykonania budżetu, prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów kasowych i korespondencji. Komisja rewizyjna powinna objąć kontrolą również czynności w zakresie prowadzenia wspólnej administracji spółek wodnych wchodzących w skład związku. Komisja rewizyjna ze swych czynności kontrolnych sporządza protokół oraz obowiązana jest złożyć sprawozdanie wraz z wnioskami na walnym zgromadzeniu członków związku.
2.
Komisja rewizyjna obowiązana jest dokonać czynności kontrolnych określonych w ust. 1 również na żądanie połowy członków związku lub powiatowego organu administracji wodnej lub organu, któremu powierzono wykonywanie nadzoru i kontroli nad spółkami wodnymi.
3.
Komisja rewizyjna może na koszt związku powoływać:
1)
rzeczoznawcę z dziedziny księgowości - dla zbadania bilansu związku oraz bilansów członków związku,
2)
rzeczoznawcę technicznego - dla zbadania wspólnych urządzeń związku.
4.
O dostrzeżonych w toku kontroli nadużyciach komisja rewizyjna obowiązana jest zawiadomić niezwłocznie zarząd związku, powiatowy organ administracji wodnej lub organ, któremu powierzono wykonywanie nadzoru i kontrolę nad spółkami wodnymi, oraz właściwy organ prokuratury lub Milicji Obywatelskiej.
§  35.
Przepis § 30 stosuje się odpowiednio do członków komisji rewizyjnej.
§  36.
1.
Jeżeli liczba członków związku nie przekracza 4, kierowanie jego działalnością oraz jego reprezentowanie należy - w zakresie uchwalonym przez walne zgromadzenie członków - do przewodniczącego związku, wybranego spośród członków związku.
2.
Czynności zarządu nie powierzone przewodniczącemu związku oraz czynności komisji rewizyjnej wykonuje walne zgromadzenie członków związku.

Rozdział  6.

Przepis końcowy.

§  37.
Związek może być członkiem powiatowego związku kółek rolniczych.

Na podstawie art. .......... ustawy z dnia 30 maja 1962 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 34, poz. 158) ................................................................................

(zatwierdza się, nadaje się)

niniejszy statut związkowi ...........................................................................................................

Statut niniejszy wpisany został do księgi wodnej powiatu

.......................................................................................................................................................

dnia .................................................................... pod nr ..............................................................

Podpis kierownika organu zatwierdzającego

(nadającego) statut

.................................................................

Załącznik 

WYKAZ CZŁONKÓW ORAZ WSPÓLNYCH URZĄDZEŃ ZWIĄZKU

Członkowie związkuWyszczególnienie urządzeń Uwagi
Lp.Nazwa i siedziba spółki wodnejzwiązku
1234