§ 2. - Ustalenie statutu wzorcowego spółki wodnej melioracyjnej.

Monitor Polski

M.P.1964.17.81

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1964 r.
§  2.
Traci moc okólnik Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 30 lipca 1923 r. nr V-417/23 w przedmiocie statutu wzorowego spółek wodnych dla melioracji szczegółowej gruntów (Monitor Polski Nr 196, poz. 255).