Ustalenie statutu wzorcowego spółek wodnych innych niż melioracyjne.

Monitor Polski

M.P.1964.26.118

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GOSPODARKI WODNEJ
z dnia 28 lutego 1964 r.
w sprawie ustalenia statutu wzorcowego spółek wodnych innych niż melioracyjne.

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 34, poz. 158) zarządza się, co następuje:
Ustala się statut wzorcowy spółek wodnych tworzony dla budowy, utrzymania i eksploatacji urządzeń:
1)
do zaopatrywania w wodę ludności gromad (wsi) oraz urządzeń kanalizacyjnych na potrzeby tej ludności,
2)
do zaopatrzenia zakładów w wodę i ochrony zakładów przed wodą,
3)
do ochrony wód przed zanieczyszczeniem i wykorzystania substancji zawartych w ściekach,
4)
do wykorzystania wody w celach energetycznych i przeciwpożarowych

- stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT WZORCOWY SPÓŁKI WODNEJ

tworzonej dla budowy, utrzymania i eksploatacji urządzeń:
1)
do zaopatrywania w wodę ludności gromad (wsi) oraz urządzeń kanalizacyjnych na potrzeby tej ludności,
2)
do zaopatrzenia zakładów w wodę i ochrony zakładów przed wodą,
3)
do ochrony wód przed zanieczyszczeniem i wykorzystania substancji zawartych w ściekach,
4)
do wykorzystania wody w celach energetycznych i przeciwpożarowych.

Rozdział  1.

Przepisy ogólne.

§1. Spółka wodna nosi nazwę ..............................

i zwana będzie dalej "spółką".

§2. Siedzibą spółki jest .................................

§3. Teren działalności spółki obejmuje nieruchomości w

........................................, wymienione w wykazie

(nazwa miejscowości)

członków i nieruchomości, stanowiącym załącznik do statutu.

§4. Spółkę zawiera się na czas ...........................

(określony - nieokreślony)

§5. 1. Spółka jest osobą prawną. Spółka nabywa osobowość

prawną przez wpisanie do księgi wodnej.

2. Spółka odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

3. Członkowie spółki nie odpowiadają wobec osób trzecich za

zobowiązania spółki.

§6. Spółka używa pieczęci zawierającej nazwę i adres

spółki.

Rozdział  2.

Cel spółki oraz sposób i środki do osiągnięcia tego celu.

§7. Celem spółki jest:

1) budowa urządzeń ...........................................

(podać, jakie to są urządzenia)

2) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń ......................

(podać, jakie to są urządzenia)

...........................................................

§  8.
Spółka osiąga swe cele w drodze:
1)
wykonywania zadań lub ich części przez członków spółki, pod nadzorem powiatowego organu administracji wodnej bądź organu, któremu powierzono wykonywanie nadzoru i kontroli nad spółką, albo pod nadzorem własnej służby technicznej;
2)
wykonywania zadań lub ich części przez własną służbę techniczną;
3)
zlecania wykonania zadań lub ich części jednostkom gospodarki uspołecznionej; w uzasadnionych przypadkach zlecenie może być udzielone jednostkom gospodarki nie uspołecznionej;
4)
opiniowania założeń projektowych, dokumentacji technicznej oraz brania udziału w odbiorach robót inwestycyjnych;
5)
współdziałania z wykonawcą w zakresie dostarczania niekwalifikowanej siły roboczej, kwater dla robotników, transportu itp.
§  9.
Do osiągnięcia celów spółki służą:
1)
składki pieniężne i świadczenia członków spółki;
2)
składki pieniężne oraz świadczenia osób i zakładów nie będących członkami spółki;
3)
wpływy z majątku spółki;
4)
pomoc udzielana przez kółka rolnicze oraz inne organizacje społeczne;
5)
pomoc udzielana przez Państwo.

Rozdział  3.

Składki i świadczenia na rzecz spółki.

§  10.
1.
Do opłacania składek i wykonywania świadczeń na rzecz spółki są obowiązani:
1)
członkowie spółki;
2)
właściciele (użytkownicy) gruntów lub zakładów, którzy do spółki nie należą, a zostali zobowiązani do opłacania składek i wykonywania świadczeń na rzecz spółki - zwani dalej "osobami nie będącymi członkami spółki".
2.
Ogólna wysokość składek i świadczeń zależy od niezbędnego rozmiaru robót koniecznego do wykonania w danym roku.
§  11.
1.
Wysokość składek i świadczeń należnych w danym roku od poszczególnych członków spółki ustala zarząd spółki na podstawie rozmiaru prac i uchwalonych przez walne zgromadzenie członków zasad określania korzyści odnoszonych z urządzeń spółki.
2.
Wysokość składek i świadczeń należnych w danym roku od poszczególnych osób nie będących członkami spółki ustala na wniosek zarządu spółki organ administracji wodnej, który zatwierdził lub nadał statut spółce, przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 1.
3.
O ustalonej przez zarząd spółki wysokości składek i świadczeń (ust. 1) należy zawiadomić członków spółki w wezwaniach pisemnych. Wezwanie powinno określać termin i miejsce dokonania wpłaty, rodzaje i wartość świadczeń oraz termin i sposób ich wykonania.
§  12.
Należności spółki z tytułu składek i świadczeń, nie uiszczone w terminie oznaczonym w wezwaniu lub w sposób w nim określony, podlegają przymusowemu ściągnięciu wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi w trybie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Rozdział  4.

Prawa i obowiązki członków spółki.

§  13.
1.
Członkami spółki wodnej są każdocześni właściciele lub użytkownicy nieruchomości objętych działalnością spółki, którzy zostali przyjęci lub włączeni do spółki.
2.
Przyjęcie do spółki nowego członka następuje w drodze uchwały zarządu spółki.
3.
Wyłączenie członka ze spółki następuje w drodze uchwały walnego zgromadzenia członków w razie:
1)
działania na szkodę spółki;
2)
niedopełnienia istotnych obowiązków statutowych.
§  14.
Członkowie spółki mają prawo:
1)
brania udziału w obradach i w zgromadzeniach członków spółki oraz zgłaszania wniosków;
2)
wybierania i wybieralności do organów spółki;
3)
korzystania ze wspólnych urządzeń, maszyn oraz innych świadczeń spółki w sposób określony przez jej zarząd;
4)
żądania od organów spółki informacji i porad w zakresie statutowej działalności spółki.
§  15.
Członkowie spółki są obowiązani:
1)
wpłacać składki i wykonywać świadczenia na rzecz spółki w terminach ustalonych przez zarząd spółki;
2)
stosować się do postanowień niniejszego statutu, jak również do uchwał i poleceń organów spółki, wydanych w zakresie ich statutowej właściwości;
3)
pełnić w razie wyboru do organów spółki poruczone obowiązki;
4)
ściśle współpracować z zarządem zmierzając do osiągnięcia celów spółki;
5)
brać udział w zebraniach członków spółki.
§  16.
Członkowie spółki nie mogą utrudniać wykonywania prac na urządzeniach spółki znajdujących się na ich gruntach.
§  17.
1.
Zarząd spółki ma prawo wykonać na koszt członka spółki świadczenia lub prace, których zobowiązany członek spółki nie wykonał w ustalonym terminie.
2.
Wykonanie świadczeń lub prac na koszt członka spółki zarząd spółki może zlecić osobom trzecim, po uprzednim pisemnym wyznaczeniu członkowi spółki dodatkowego terminu wykonania ciążących na nim obowiązków.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób, które nie są członkami spółki, a korzystają z jej urządzeń.

Rozdział  5.

Organy spółki, sposób ich powoływania i zakres działania.

§  18.
Organami spółki są:
1)
walne zgromadzenie członków;
2)
zarząd;
3)
komisja rewizyjna.
§  19.
1.
Walne zgromadzenie członków składa się ze wszystkich członków spółki.
2.
Jeżeli spółka posiada więcej niż 70 członków z kilku gromad (wsi), czynności walnego zgromadzenia członków mogą być powierzone zgromadzeniu przedstawicieli członków spółki. Walne zgromadzenie członków ustala, na ilu członków spółki z każdej gromady (wsi) przypada 1 przedstawiciel. Jeden przedstawiciel nie może reprezentować więcej niż 10 członków spółki. Przedstawiciel spółki powinien wykazać się pełnomocnictwem członków spółki z danej gromady (wsi).
3.
Przepisy ust. 2 nie dotyczą członków spółki będących osobami prawnymi. Osoby prawne biorą udział w walnych zgromadzeniach lub w zgromadzeniach przedstawicieli członków przez upoważnionych przez daną osobę prawną przedstawicieli.
§  20.
1.
Pierwsze walne zgromadzenie członków spółki mające na celu uchwalenie statutu i wybór organów spółki zwołują osoby, które działały w imieniu spółki przed jej utworzeniem, albo organ administracji wodnej.
2.
Zarząd spółki obowiązany jest zwołać raz w roku walne zgromadzenie członków dla zatwierdzenia sprawozdania i zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły oraz dla uchwalenia budżetu na rok następny.
3.
Zarząd spółki obowiązany jest ponadto zwołać walne zgromadzenie członków: na żądanie komisji rewizyjnej, na żądanie co najmniej 1/4 członków spółki i na żądanie organu administracji wodnej lub organu, któremu powierzono wykonywanie nadzoru i kontroli nad spółką. Zarząd spółki może również zwołać walne zgromadzenie członków z własnej inicjatywy.
4.
Członkowie spółki żądający zwołania walnego zgromadzenia członków powinni złożyć zarządowi spółki odpowiedni wniosek na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.
§  21.
1.
Walne zgromadzenie członków zwołuje zarząd spółki za pomocą pisemnego obwieszczenia wywieszonego na 2 tygodnie przed terminem zgromadzenia w siedzibie zarządu spółki i w miejscu dokonywania publicznych ogłoszeń. O terminie walnego zgromadzenia członków zarząd spółki zawiadamia osoby prawne pismem na dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. W obwieszczeniu i zawiadomieniu należy podać termin, miejsce i porządek obrad zgromadzenia.
2.
O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia członków zarząd spółki zawiadamia równocześnie powiatowy organ administracji wodnej i organ, któremu powierzono nadzór i kontrolę nad działalnością spółki. Przedstawiciele tych organów mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu z głosem doradczym.
§  22.
Walne zgromadzenie członków wybiera przewodniczącego zebrania. Przewodniczący powołuje protokolanta.
§  23.
Ilość głosów przysługujących członkom spółki na walnym zgromadzeniu ustala się w sposób następujący:
1)
jeżeli członkami spółki są tylko osoby fizyczne lub tylko osoby prawne - każdemu członkowi spółki przysługuje 1 głos;
2)
jeżeli członkami spółki są osoby fizyczne i osoby prawne - każdej osobie fizycznej przysługuje 1 głos; ilość głosów przysługujących osobie prawnej oblicza się w sposób następujący: ogólną wysokość składek należnych od osób fizycznych należących do spółki dzieli się przez liczbę osób fizycznych, a następnie ogólną wysokość składek osoby prawnej należącej do spółki dzieli się przez otrzymany iloraz (średnia składka przypadająca na jedną osobę fizyczną) otrzymując ilość głosów przysługujących danej osobie prawnej.
§  24.
1.
Do ważności uchwał walnego zgromadzenia członków konieczna jest obecność co najmniej takiej liczby członków spółki, którym przysługuje co najmniej połowa głosów.
2.
W razie nieprzybycia na walne zgromadzenie określonej w ust. 1 liczby członków spółki, zarząd spółki zwołuje walne zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad w drugim terminie po upływie 7 do 14 dni od dnia pierwotnie wyznaczonego zgromadzenia; uchwały walnego zgromadzenia członków zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków spółki z zastrzeżeniem § 25.
§  25.
Uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwały o rozwiązaniu spółki, która wymaga co najmniej 3/4 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków spółki.
§  26.
1.
Protokół walnego zgromadzenia członków podpisują przewodniczący i protokolant. Odpis protokołu należy przesłać członkom spółki, powiatowemu organowi administracji wodnej i organowi, któremu powierzono wykonywanie nadzoru i kontroli nad spółką.
2.
Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia członków narusza przepisy prawa i statutu, organ administracji wodnej, który zatwierdził lub nadał statut spółce, może uchylić taką uchwałę.
§  27.
1.
Do zakresu czynności walnego zgromadzenia członków należy:
1)
uchwalanie planu prac niezbędnych do wykonania zadań spółki oraz budżetu dla wykonania tych zadań;
2)
określanie zasad ustalania korzyści odnoszonych z urządzeń spółki przez poszczególnych jej członków;
3)
ustalanie, ilu członków spółki reprezentuje jeden przedstawiciel gromady (wsi) na zgromadzeniu przedstawicieli członków spółki, jeżeli takie zgromadzenie ma pełnić czynności walnego zgromadzenia członków;
4)
wybór przewodniczącego i pozostałych członków zarządu oraz komisji rewizyjnej;
5)
rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań rachunkowych oraz udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi;
6)
podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości spółki;
7)
podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd spółki;
8)
upoważnienie zarządu do zaciągania pożyczek oraz określania ich wysokości i terminów spłat;
9)
ustanawianie wysokości diet dla członków zarządu spółki i komisji rewizyjnej oraz nagród dla przewodniczącego zarządu;
10)
uchwalanie zmian statutu spółki;
11)
powzięcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki i powołania likwidatorów;
12)
zatwierdzenie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatorów spółki.
2.
Wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej dokonuje się w sposób jawny. Wybór może być dokonany w sposób tajny na żądanie większości zebranych.
3.
Uchwały walnego zgromadzenia członków wymienione w ust. 1 pkt 10 i 11 wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez organ administracji wodnej, który zatwierdził lub nadał statut spółce, a uchwały wymienione w ust. 1 pkt 9 - przez powiatowy organ administracji wodnej bądź organ, któremu powierzono wykonywanie nadzoru i kontroli nad spółką.
§  28.
Zarząd spółki jest organem wykonawczym spółki, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
§  29.
W skład zarządu spółki wchodzą:
1)
przewodniczący;
2)
zastępcy przewodniczącego;
3)
sekretarz;
4)
....... członków zarządu i tyluż ich zastępców.
§  30.
1.
Walne zgromadzenie członków dokonuje wyboru zarządu spośród członków spółki na okres 3 lat.
2.
Jeżeli członek zarządu utraci członkostwo w spółce, zarząd dokooptuje nowego członka zarządu spośród zastępców, którego mandat trwa do najbliższego walnego zgromadzenia.
3.
Jeżeli nie dojdzie do wyboru zarządu przez walne zgromadzenie, powiatowy organ administracji wodnej bądź organ, któremu powierzono wykonywanie nadzoru i kontroli nad spółką, powierzy powołanym z urzędu osobom pełnienie czynności zarządu do czasu wyboru zarządu przez walne zgromadzenie. Osobom, którym powierzono pełnienie czynności zarządu, przysługuje określone przez powiatowy organ administracji wodnej bądź organ, któremu powierzono wykonywanie nadzoru i kontroli nad spółką, wynagrodzenie na koszt spółki.
§  31.
1.
Jeżeli zarząd spółki nie wykonuje swych obowiązków lub wykracza przeciwko postanowieniom statutu lub obowiązującym przepisom, organ administracji wodnej bądź organ, któremu powierzono wykonywanie nadzoru i kontroli nad spółką, może wystąpić o zwołanie walnego zgromadzenia członków w celu dokonania wyboru nowego zarządu spółki.
2.
Jeżeli nie dojdzie do wyboru nowego zarządu przez walne zgromadzenie, organ administracji wodnej bądź organ, któremu powierzono wykonywanie nadzoru i kontroli nad spółką, może odwołać z zajmowanych stanowisk poszczególnych członków zarządu lub cały zarząd; w tym wypadku ma odpowiednie zastosowanie § 30 ust. 3.
§  32.
1.
Zebrania zarządu zwołuje przewodniczący, zawiadamiając członków zarządu o terminie i przedmiocie obrad.
2.
Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Do ważności uchwał zarządu wymagana jest obecność przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej połowy członków zarządu.
3.
Z posiedzeń zarządu należy sporządzać zwięzłe protokoły. Protokoły podpisują przewodniczący i protokolant.
§  33.
Członkowie zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za swe czynności. Mają oni prawo do zwrotu kosztów podróży i diet w wysokości ustalonej przez walne zgromadzenie członków na podstawie wytycznych Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej.
§  34.
1.
Do zakresu działania zarządu spółki należy w szczególności:
1)
reprezentowanie spółki w sądzie, wobec organów administracji państwowej, instytucji oraz innych organizacji;
2)
administrowanie majątkiem spółki;
3)
opiniowanie założeń projektowych i dokumentacji technicznej oraz branie udziału w odbiorach robót inwestycyjnych;
4)
współdziałanie z wykonawcą robót w zakresie dostarczania niekwalifikowanej siły roboczej, kwater dla robotników, transportu itp.;
5)
przygotowywanie materiałów i wniosków na walne zgromadzenie członków oraz wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia członków;
6)
organizowanie prac zmierzających do wykonania zadań spółki;
7)
nadzór nad wykonaniem robót i należytym utrzymaniem urządzeń spółki;
8)
rozdział składek i świadczeń między poszczególnych członków spółki zgodnie z zasadami ustalonymi przez walne zgromadzenie członków;
9)
ściąganie składek i świadczeń od członków spółki oraz od osób nie będących członkami spółki;
10)
regulowanie rachunków związanych z działalnością spółki oraz prowadzenie kasy i księgowości według zasad ustalonych odrębnymi przepisami dla spółek;
11)
przedstawianie ksiąg, rachunków oraz innych akt dla kontroli przeprowadzanej przez komisję rewizyjną lub inne organy upoważnione do kontroli spółek;
12)
przyjmowanie nowych członków spółki;
13)
rejestrowanie zmian zaszłych w posiadaniu nieruchomości objętych działalnością spółki;
14)
zwoływanie walnych zgromadzeń członków;
15)
składanie sprawozdań z działalności spółki walnemu zgromadzeniu członków;
16)
sporządzanie preliminarza budżetowego;
17)
zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę;
18)
zaciąganie pożyczek w ramach upoważnienia przez walne zgromadzenie członków;
19)
zawieranie umów o dostawę sprzętu i materiałów oraz wykonanie prac niezbędnych do osiągnięcia celów spółki.
2.
Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz dokumenty finansowe podpisuje dwóch członków zarządu spółki, w tym przewodniczący lub jego zastępca.
§  35.
Przewodniczący zarządu spółki czuwa nad całością prac zarządu, a w szczególności:
1)
przewodniczący na zebraniach zarządu spółki;
2)
zawiadamia członków spółki o poleceniach organów administracji wodnej bądź organów, którym powierzono wykonywanie nadzoru i kontroli nad spółką w zakresie działalności spółki;
3)
zapewnia nadzór nad czynnościami pracowników spółki;
4)
stwierdza wykonanie zleconych przez spółkę robót na podstawie protokołów odbiorów i wydaje odpowiednie zaświadczenia wykonawcom.
§  36.
1.
Komisja rewizyjna jest organem powołanym do przeprowadzania kontroli działalności spółki.
2.
Komisja rewizyjna składa się z 3-5 osób wybranych spośród członków spółki przez walne zgromadzenie na okres 3 lat.
3.
Członkowie zarządu nie mogą wchodzić w skład komisji rewizyjnej.
4.
Przewodniczącego komisji rewizyjnej wybierają jej członkowie spośród siebie.
§  37.
1.
Komisja rewizyjna obowiązana jest co najmniej dwa razy do roku skontrolować obiekty budowlane i urządzenia wodne spółki i przynajmniej raz na rok, przed zwołaniem walnego zgromadzenia członków, skontrolować prawidłowość wykonania budżetu, prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów kasowych i korespondencji. Komisja rewizyjna ze swych czynności kontrolnych sporządza protokół oraz obowiązana jest złożyć sprawozdanie wraz z wnioskami na walnym zgromadzeniu członków.
2.
Komisja rewizyjna obowiązana jest dokonać czynności kontrolnych określonych w ust. 1 również na żądanie jednej czwartej członków spółki lub organu administracji wodnej bądź organu, któremu powierzono wykonywanie nadzoru i kontroli nad spółką.
3.
Komisja rewizyjna może na koszt spółki powoływać:
1)
do zbadania bilansu spółki - rzeczoznawcę z dziedziny księgowości;
2)
do zbadania obiektów budowlanych i urządzeń wodnych należących do spółki - rzeczoznawcę technicznego.
4.
O dostrzeżonych w toku kontroli nadużyciach komisja rewizyjna obowiązana jest powiadomić niezwłocznie zarząd spółki, powiatowy organ administracji wodnej bądź organ, któremu powierzono wykonywanie nadzoru i kontroli nad spółką, oraz właściwy organ prokuratury lub Milicji Obywatelskiej.
§  38.
Przepis § 33 stosuje się odpowiednio do członków komisji rewizyjnej.
§  39.
1.
Jeżeli w spółce liczba członków nie przekracza 10 osób, kierowanie jej działalnością oraz jej reprezentowanie należy - w zakresie uchwalonym przez walne zgromadzenie członków - do przewodniczącego spółki, wybranego spośród jej członków.
2.
Czynności przewidziane niniejszym statutem dla komisji rewizyjnej oraz czynności zarządu spółki nie przekazane przewodniczącemu spółki wykonuje walne zgromadzenie członków spółki.

Rozdział  6.

Przepisy końcowe.

§40. Spółka może być członkiem Związku Spółek Wodnych w

..............................................................

Powiatowego Związku Kółek Rolniczych w .......................

..............................................................

Na podstawie art. .......... ustawy z dnia 30 maja 1962 r. -

Prawo wodne (Dz. U. Nr 34, poz. 158) .........................

(zatwierdza się - nadaje się)

niniejszy statut spółce wodnej ...............................

Statut niniejszy wpisany został do księgi wodnej powiatu .....

..............................................................

dnia .......... pod nr ..........

Podpis kierownika

organu zatwierdzającego

(nadającego) statut

.............................

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ CZŁONKÓW SPÓŁKI WODNEJ I NIERUCHOMOŚCI

Lp.Nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwa przedsiębiorstwa, osoby prawnejDokładny adres członków spółkiOznaczenie nieruchomości i obszar w haWymienienie obiektów budowlanych gospodarki wodnej
12345