§ 1. - Ustalenie statutu wzorcowego spółek wodnych innych niż melioracyjne. - M.P.1964.26.118 - OpenLEX

§ 1. - Ustalenie statutu wzorcowego spółek wodnych innych niż melioracyjne.

Monitor Polski

M.P.1964.26.118

Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 1964 r.
§  1.
Ustala się statut wzorcowy spółek wodnych tworzony dla budowy, utrzymania i eksploatacji urządzeń:
1)
do zaopatrywania w wodę ludności gromad (wsi) oraz urządzeń kanalizacyjnych na potrzeby tej ludności,
2)
do zaopatrzenia zakładów w wodę i ochrony zakładów przed wodą,
3)
do ochrony wód przed zanieczyszczeniem i wykorzystania substancji zawartych w ściekach,
4)
do wykorzystania wody w celach energetycznych i przeciwpożarowych

- stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.