Monitor Polski

M.P.1954.A-62.822

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1954 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU WYDAWNICTW, PRZEMYSŁU GRAFICZNEGO I KSIĘGARSTWA
z dnia 19 czerwca 1954 r.
w sprawie ustalenia regulaminu odznaki "Wzorowy Księgarz".

Na podstawie § 5 uchwały nr 189 Prezydium Rządu z dnia 10 kwietnia 1954 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Wzorowy Księgarz" (Monitor Polski Nr A-39, poz. 533) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Odznaka "Wzorowy Księgarz", zwana dalej w skróceniu "odznaką", wyobraża gwiazdę ośmioramienną o średnicy 35 mm. Ramiona gwiazdy tworzą promienie i związane są kołem, na którym mieści się napis "Wzorowy Księgarz". Wewnątrz koła znajduje się otwarta książka z gałązką laurową.
2. Odznaka wykonana jest z metalu (srebra) z czerwonym tłem z emalii pod napisem "Wzorowy Księgarz".
3. Odznakę wykonaną jako znaczek metalowy nosi się na wierzchniej odzieży z lewej strony. Na odwrocie znaczka mieści się numer ewidencyjny odznaki i gwint z nakrętką.
4. Numer ewidencyjny odznaki umieszcza się w dyplomie stwierdzającym nadanie odznaki i w legitymacji uprawniającej do jej noszenia.
5. Wzór odznaki zawiera załącznik nr 1, wzór dyplomu odznaki zawiera załącznik nr 2 a wzór legitymacji uprawniającej do noszenia odznaki zawiera załącznik nr 3.
§  2. Odznakę nadaje Prezes Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa na wniosek:
1) ministra, kierownika centralnego urzędu, prezesa Centralnego Związku Spółdzielczego lub kierownika instytucji społecznej, jeżeli pracownik księgarski mający być wyróżniony jest zatrudniony w podległej im jednostce organizacyjnej,
2) dyrektora Centralnego Zarządu Księgarstwa, jeżeli pracownik jest zatrudniony w przedsiębiorstwie podległym Centralnemu Zarządowi.
§  3. Ustala się następujący tryb postępowania przy nadawaniu odznaki:
1) bezpośredni zwierzchnik służbowy pracownika księgarskiego stwierdziwszy, iż pracownik księgarski spełnia warunki wymagane do uzyskania odznaki (§§5 i 6), przedkłada kierownikowi przełożonej jednostki organizacyjnej wniosek o nadanie pracownikowi księgarskiemu odznaki na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4, dołączając dwie fotografie kandydata o wymiarach 3X4 cm;
2) każdy wniosek (pkt 1) powinien być zaopiniowany przez zakładową organizację związkową działającą przy zakładzie pracy, w którym zatrudniony jest pracownik przedstawiony do odznaczenia;
3) kierownik przełożonej jednostki organizacyjnej rozpatruje wniosek wspólnie z radą zakładową (miejscową) i w przypadku uznania zasadności wniosku przesyła go do właściwej władzy, której podlega wnioskująca jednostka organizacyjna (§2);
4) wymieniona w pkt 3 władza zatwierdza wniosek i występuje do Prezesa Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa o nadanie odznaki.
§  4.
1. Wręczenie odznaki, dyplomu i legitymacji odbywa się w sposób uroczysty.
2. Wręczenia dokonuje Prezes Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa lub wyznaczony przez niego przedstawiciel bądź kierownik właściwej władzy (§2) lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.
§  5. Odznakę może uzyskać pracownik księgarski, który wykaże się ciągłością pracy w księgarstwie uspołecznionym przez okres co najmniej 3-letni i w okresie tym:
1) wykazuje dobrą znajomość pracy księgarskiej oraz systematycznie pogłębia swoje wiadomości fachowe;
2) wyróżnia się dbałością o majątek społeczny powierzony jego opiece oraz wzorowo spełnia zlecone mu obowiązki;
3) jest zdyscyplinowanym pracownikiem i przyczynia się do usprawnienia pracy w księgarstwie;
4) wykazuje wysoki poziom moralny i przykładne zachowanie;
5) jest aktywny w pracy społecznej i uświadomiony politycznie;
6) szkoli mniej wykwalifikowanych pracowników, księgarskich i przenosi swoje doświadczenia na szerszy ogół pracowników księgarskich.
§  6. Okres pracy księgarskiej przed wejściem w życie uchwały nr 189 Prezydium Rządu z dnia 10 kwietnia 1954 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Wzorowy Księgarz" (Monitor Polski Nr A-39, poz. 533) zalicza się na poczet pracy zawodowej, wymaganej przepisem § 5.
§  7. Prezes Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa może cofnąć nadaną odznakę na wniosek przedstawiony w trybie analogicznym do przewidywanego w § 3, jeżeli uzna, że zachowanie się odznaczonego nie uzasadnia dalszego posiadania odznaki.
§  8. Odznaczony powinien nosić odznakę w czasie wykonywania zawodu i posiadać przy sobie legitymację stwierdzającą uprawnienie do odznaki.
§  9.
1. W przypadku zagubienia lub zaginięcia odznaki albo dyplomu bądź legitymacji pracownik księgarski obowiązany jest zawiadomić o tym w terminie 7 dni swego bezpośredniego przełożonego i ogłosić w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej.
2. W przypadku zagubienia lub zaginięcia odznaki, dyplomu lub legitymacji może być wydany duplikat na koszt zainteresowanego.
§  10. Ewidencję nadanych i cofniętych odznak prowadzi Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa.
§  11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WZÓR ODZNAKI "WZOROWY KSIĘGARZ"

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

(Wizerunek odznaki "Wzorowy Księgarz"

jak wyżej)

Dyplom odznaki "Wzorowy Księgarz"

Na podstawie uchwały nr 189 Prezydium Rządu z dnia 10 kwietnia 1954 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Wzorowy Księgarz" (Monitor Polski Nr A-39, poz. 533) w uznaniu wzorowej pracy w zawodzie księgarskim

nadaję:

Obywatelowi ................................................................................................................................

urodzonemu dnia ........................................................................................ roku ........................

ODZNAKĘ "WZOROWY KSIĘGARZ"

Prezes Centralnego Urzędu Wydawnictw,

Przemysłu Graficznego i Księgarstwa,

...................................................................

Pieczęć (podpis)

Warszawa, dnia ............................. 195 .. r.

Nr odznaki i dyplomu ................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI "WZOROWY KSIĘGARZ"

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

(Strona 1)

.............................................................

.............................................................

(określenie wnioskodawcy)

WNIOSEK

................................. dnia ...... 195 .. r.

.............................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Stosownie do zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa z dnia 19 czerwca 1954 r. w sprawie ustalenia regulaminu odznaki "Wzorowy Księgarz" (Monitor Polski Nr A-62, poz. 822) stawiam wniosek o nadanie pracownikowi księgarskiemu Ob. .................................................................

(nazwisko i imię)

urodzonemu dnia ................................................................ 19 .. r. w ..........................................

zamieszkałemu w .........................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu)

zatrudnionemu w ..........................................................................................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej)

odznaki "Wzorowy Księgarz"

Uzasadnienie*) .............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................

(podpis wnioskodawcy)

................................... dnia .......... 195 .. r.

..........................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Nr ...................................

....................................................................

(nazwa władzy, której jednostka podlega)

Wniosek po uzgodnieniu z radą miejscową (zakładową) naszej instytucji popieram, ponieważ

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................

(podpis kierownika jednostki)

______

*) Uzasadnienie należy oprzeć na przepisach §§ 5 i 6 zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa z dnia 19 czerwca 1954 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Strona 2)

................................. dnia ....... 195 .. r.

................................................................................

(ministerstwo bądź urząd centralny, Centralny

Zarząd Księgarstwa, Centralny Związek

Spółdzielczy, instytucja społeczna)

Obywatel Prezes

Centralnego Urzędu Wydawnictw,

Przemysłu Graficznego i Księgarstwa

Podzielając motywy zawarte w drugostronnym wniosku .....................................................

(nazwa wnioskodawcy)

wnoszę o nadanie ......................................................

..........................................................................

(nazwisko i imię)

odznaki "Wzorowy Księgarz".

.................................................

(podpis)