Monitor Polski

M.P.1957.49.310

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 czerwca 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 24 maja 1957 r.
w sprawie ustalenia przedmiotów wchodzących w skład egzaminu kandydackiego.

Na podstawie § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopni naukowych (Dz. U. z 1952 r. Nr 24, poz. 164, z 1954 r. Nr 13, poz. 47, z 1956 r. Nr 11, poz. 58 oraz z 1957 r. Nr 26, poz. 116) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Egzamin kandydacki obejmuje:
1) znajomość dyscypliny naukowej odpowiadającej tematowi pracy kandydackiej i wybranych działów innych związanych z nią dyscyplin oraz
2) w razie ubiegania się o stopień kandydata nauk:

-

astronomicznych,

-

biologicznych,

-

chemicznych,

-

ekonomicznych w zakresie ekonomii politycznej oraz historii myśli ekonomicznej,

-

filologicznych,

-

fizycznych,

-

geograficznych,

-

geologicznych,

-

historycznych,

-

matematycznych,

-

pedagogicznych,

-

prawnych,

-

psychologicznych,

również znajomość jednej z dyscyplin, wchodzących w zakres nauk filozoficznych bądź socjologicznych lub encyklopedyczną znajomość głównych problemów i kierunków filozoficznych albo socjologicznych.

2. Zakres egzaminu kandydackiego z przedmiotów określonych w ust. 1 ustala rada wydziału (rada naukowa) na podstawie wniosku promotora, uzgodnionego z egzaminatorami przedmiotów wchodzących w skład egzaminu kandydackiego.
3. W razie gdy w szkole wyższej (instytucie naukowym lub innej placówce naukowej), w której wszczęty został przewód kandydacki, brak odpowiednich egzaminatorów z przedmiotu wchodzącego w zakres egzaminu kandydackiego (z wyjątkiem przedmiotu odpowiadającego tematowi pracy kandydackiej) - rektor szkoły wyższej (kierownik instytutu naukowego lub innej placówki naukowej) może wystąpić do rektora innej szkoły wyższej (kierownika instytutu naukowego lub innej placówki naukowej) z wnioskiem o delegowanie do komisji egzaminacyjnej odpowiednich profesorów lub docentów.
§  2.
1. Przepisy zarządzenia stosuje się również do przewodów kandydackich wszczętych i nie zakończonych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia.
2. Osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia mają wszczęty przewód kandydacki, mogą składać egzaminy w trybie i zakresie dotychczasowym przy uwzględnieniu zmian wynikających z treści § 1 ust. 1 pkt 2.
3. Egzaminy kandydackie z materializmu dialektycznego i historycznego uznaje się za egzaminy z zakresu nauk filozoficznych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.
§  3. Tracą moc zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego:
1) z dnia 28 maja 1953 r. w sprawie wykazu dyscyplin podstawowych dla poszczególnych gałęzi nauki i egzaminów kandydackich, składanych w szkołach wyższych podległych Ministrowi Szkolnictwa Wyższego (Monitor Polski z 1953 r. Nr A-55, poz. 698 oraz z 1956 r. Nr 14, poz. 224),
2) z dnia 15 lutego 1956 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych z materializmu dialektycznego i historycznego dla osób ubiegających się o stopień kandydata nauk (Monitor Polski Nr 26, poz. 364).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.