Monitor Polski

M.P.1954.A-64.834

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 15 czerwca 1954 r.
w sprawie ustalania podstawy wymiaru składek i świadczeń przy ubezpieczeniu pracowników rolnych.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 51, poz. 396) w brzmieniu dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o zmianie i uzupełnieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 4, poz. 28) zarządza się, co następuje:
§  1. Podstawą wymiaru składek i świadczeń we wszystkich rodzajach ubezpieczenia pracowników rolnych jest całkowite wynagrodzenie pracownika tak w gotówce, jak i w naturze, z zastrzeżeniem norm ustalonych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym.
§  2. Część gotówkową wynagrodzenia pracownika rolnego przyjmuje się w wysokości kwot należnego wynagrodzenia gotówkowego.
§  3. Za podstawę ustalenia części wynagrodzenia w naturze przyjmuje się następujące przeciętne ceny:
pszenica200,-za1q
żyto130,-""1q
jęczmień130,-""1q
groch360,-""1q
ziemniaki40,-za1q
węgiel27,-""1q
mleko1,75"za1litr
całodzienne wyżywienie270,-"miesięcznie
mieszkanie9,-""
pomieszczenie dla inwentarza 6,-""
rola pod ziemniaki za 1 harównowartość2 qżyta
§  4. Wartość innych naturaliów nie wymienionych w § 3 oblicza się według cen obowiązujących w dniu wydania świadczenia w sprzedaży spożywcom.
§  5. Zakłady pracy gospodarki uspołecznionej, opłacające składki na ubezpieczenie społeczne przez banki kontrolujące ich fundusz płac, obliczają składki zgodnie z instrukcją z dnia 18 października 1952 r. (Monitor Polski Nr A-92, poz. 1437).
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1954 r.