Ustalenie opłat za zużycie wody pitnej (wodociągowej) ponad przyznany kontyngent.

Monitor Polski

M.P.1957.77.470

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 września 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 14 września 1957 r.
w sprawie ustalenia opłat za zużycie wody pitnej (wodociągowej) ponad przyznany kontyngent.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustaleniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) oraz upoważnienia udzielonego w § 6 ust. 1 uchwały nr 68 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1955 r. w sprawie wprowadzenia planowej gospodarki wodnej w okręgach deficytowych pod względem zasobów wody zarządza się, co następuje:
Użytkownicy wody dostarczanej przez komunalne przedsiębiorstwa (zakłady) wodociągów i kanalizacji na obszarach, na których obowiązuje kontyngentowanie wody, uiszczają za zużycie każdego metra sześciennego wody pitnej ponad przyznany kontyngent następujące opłaty:
1)
przy przekroczeniu kontyngentu do 5% - 200% zasadniczej stawki;
2)
przy przekroczeniu kontyngentu od 5-10% - 300% zasadniczej stawki;
3)
przy przekroczeniu kontyngentu od 10-20% - 400% zasadniczej stawki;
4)
przy przekroczeniu kontyngentu od 20-30% - 500% zasadniczej stawki;
5)
przy przekroczeniu kontyngentu ponad 30% -1000% zasadniczej stawki.
Tracą moc zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej:
1)
z dnia 20 kwietnia 1956 r. w sprawie ustalenia opłat za zużycie wody pitnej (wodociągowej) ponad przyznany kontyngent na obszarach województwa katowickiego i części województwa krakowskiego, w której zostało wprowadzone kontyngentowanie wody, oraz na obszarze miasta Poznania (Monitor Polski Nr 45, poz. 536);
2)
z dnia 28 marca 1957 r. w sprawie ustalenia opłat za zużycie wody wodociągowej ponad przyznany kontyngent na obszarze m. Wrocławia i niektórych miast województwa wrocławskiego (Monitor Polski Nr 43, poz. 274).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.