Monitor Polski

M.P.1953.A-79.946

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI
z dnia 4 sierpnia 1953 r.
w sprawie ustalenia opłat za pobyt i usługi w pensjonatach i ośrodkach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Ośrodków Wypoczynkowych "Orbis".

Na podstawie art. 9 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu ren, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) oraz w związku z art. 2 dekretu z dnia 24 września 1947 r. o ustalaniu cen w przedsiębiorstwach prowadzonych przez państwo lub samorząd (Dz. U. Nr 61, poz. 337) i stosownie do uchwały nr 30 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1953 r. w sprawie wysokości opłat za niektóre usługi zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Opłaty za osobodzień pobytu w pensjonatach wynoszą dla:

pokoi I kategorii - od 66 zł do 80 zł

pokoi II kategorii - od 44 zł do 65 zł

pokoi III kategorii - od 34 zł do 40 zł.

2. Szczegółowe opłaty za osobodzień pobytu w poszczególnych pensjonatach i kategoriach pokoi ustalone §§ w szczegółowym cenniku. Zmiany i uzupełnienia cennika szczegółowego dokonuje Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Usługowych "Orbis" zgodnie z zasadą ustaloną w ust. 1.
3. Za dzieci do lat dwóch, jeżeli nie korzystają z dodatkowego łóżka i wyżywienia, opłat się nie pobiera. Za dzieci od lat dwóch do lat sześciu, jeżeli zamieszkują z osobą, która się nimi opiekuje, pobiera się opłatę w wysokości 75% opłat ustalonych w ust. 1. Opłata powyższa uprawnia do otrzymania normalnego wyżywienia i - jeżeli warunki na to pozwalają - oddzielnego łóżka.
4. Oplata za korzystanie z dodatkowego łóżka lub pościeli w pokojach:

I kategorii wynosi 20 zł

II kategorii wynosi 15 zł

III kategorii wynosi 12 zł.

5. Wysokość opłat za pobyty grupowe ustalona będzie osobno w drodze urnowy.
§  2. Opłaty wymienione w § 1 nie obejmują opłat za dodatkowe posiłki podawane w pensjonatach i klubach - świetlicach na osobne zamówienie gości. Opłaty za te posiłki ustalone będą na zasadach określonych osobnym zarządzeniem Ministra Handlu Wewnętrznego.
§  3. Opłaty za osobodzień pobytu w ośrodkach wiejskich, organizowanych przez Przedsiębiorstwo Ośrodków Wypoczynkowych "Orbis", ustalone będą każdorazowo dla poszczególnych ośrodków przez Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Usługowych "Orbis". Maksymalna opłata za jeden osobodzień nie może przekraczać 35 zł.
§  4. Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Usługowych "Orbis" może w okresach ustalonych wprowadzić w poszczególnych ośrodkach opłaty zniżone. Zniżka nie może przekraczać 25% opłat ustalonych w § 1.
§  5. Ustala się następujące opłaty za drobne usługi:
1) za zamówienie usług telekomunikacyjnych - 10% od wysokości opłaty przewidzianej taryfą pocztową,
2) za pranie bielizny - według zatwierdzonego cennika dla pralni i farbiarni komunalnych.
3) za wynajem żaglówki - 10 zł za 1 godzinę,
4) za wynajem kajaka - 4 zł za 1 godzinę,
5) za wynajem 1 kompletu nart - 3 zł za 1 dzień,
6) za wynajem 1 pary butów narciarskich - 6 zł za 1 dzień,
7) za wynajem 1 pary łyżew wraz z butami - 4 zł za 1 dzień,
8) za wynajem 1 pary sanek - 4 zł za 1 dzień,
9) za wynajem skafandra celtowego - 2 zł za 1 dobę,
10) za wynajem 1 plecaka lub chlebaka - 1 zł za 1 dobę,
11) za usługi przewodnika dostarczonego przez przedsiębiorstwo oprócz zwrotu kosztów przejazdu i wyżywienia przewodnika bez względu na ilość osób - 50 zł za 1 dzień.
§  6. Opłaty za inne formy wypoczynku, nie objęte opłatami ustalonymi w niniejszym zarządzeniu - ustalone będą każdorazowo przez Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Usługowych "Orbis"
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.