Ustalenie okręgu ochrony górniczej złóż wód leczniczych (mineralnych) uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój w województwie katowickim.

Monitor Polski

M.P.1963.67.334

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1963 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 28 sierpnia 1963 r.
w sprawie ustalenia okręgu ochrony górniczej złóż wód leczniczych (mineralnych) Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój w województwie katowickim.

Na podstawie art. 14, 15 i 16 ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o uzdrowiskach (Dz. U. z 1922 r. Nr 31, poz. 254 i z 1928 r. Nr 36, poz. 331) zarządza się, co następuje:
1.
Dla Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój zmienia się dotychczasowe postanowienia o okręgu ochrony górniczej i ustala się nowy okręg ochrony górniczej o następujących granicach: począwszy od południowo-zachodniego naroża obszaru górniczego kopalni Węgla Kamiennego "Silesia" Nr 9401 oznaczonego na mapie pkt 1, a położonego w Renardowicach w odległości około 150 m na wschód od mostu na rzece Wiśle, granica biegnie w kierunku północno-zachodnim na długości 1.475 m wzdłuż granicy obszaru górniczego, dochodząc do pkt 2 położonego w miejscu przecięcia się tej granicy z obwodem koła o promieniu 1.000 m, zakreślonego od środka odwiertu "GN-1". Stąd wzdłuż tego obwodu koła w kierunku północnym dochodzi granica do pkt 3 położonego w punkcie przecięcia się tego obwodu koła z zachodnią granicą obszaru górniczego Kopalni Węgla Kamiennego "Silesia". Od tego punktu granica biegnie w kierunku północnym na długości 840 m wzdłuż granicy obszaru górniczego Kopalni Węgla Kamiennego "Silesia" i dochodzi do pkt 4, tj. północno-zachodniego naroża nr 9413 tego obszaru w rejonie Ćwiklic Górnych, położonego w odległości około 400 m w kierunku północno-zachodnim od odwiertu Redułtowice 4. Od tego punktu granica okręgu ochrony górniczej biegnie w kierunku zachodnim na długości 1.510 m, dochodząc do pkt 5 położonego na drodze I klasy Katowice Czechowice-Dziedzice w miejscu rozwidlenia się tej drogi w kierunku Pszczyny w pobliżu odwiertu "Geo 1". Od wymienionego punktu granica biegnie w kierunku zachodnim na długości 2.750 m, dochodząc do pkt 6 położonego na skrzyżowaniu dróg polnych w odległości 1.225 m na wschód od kościoła w Łące. Od tego punktu granica biegnie w kierunku południowym na długości 2.200 m i dochodzi do północnej granicy zbiornika wodnego goczałkowickiego, tj. do pkt 7. Po czym granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim na długości 1.020 m, osiągając północno-wschodnie naroże zapory wodnej, tj. pkt 8. Stąd skierowuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnąc wschodnim brzegiem zapory goczałkowickiej na długości 2.000 m dochodzi do pkt 9. Od tego punktu granica biegnie w kierunku wschodnim na długości 3.580 m osiągając pkt 10. Dalej granica biegnie w kierunku północno-wschodnim na długości 1.620 m, osiągając punkt wyjściowy 1, i w ten sposób zamyka obwodnicę okręgu ochrony górniczej.
2.
Szczegółowy przebieg granic okręgu ochrony górniczej, o którym mowa w ust. 1, przedstawia mapa okręgu ochrony górniczej Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój w skali 1:25.000.
W obrębie określonego w § 1 okręgu ochrony górniczej:
1)
zezwala się na:
a)
prowadzenie wszelkich robót górniczych, wiertniczych, głębienie studzien, wykonywanie prac geologicznych, wznoszenie i przebudowę wszelkich budów, obiektów i urządzeń tylko po uzyskaniu zgody okręgowego urzędu górniczego poprzedzonej opinią przedsiębiorstwa państwowego Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój,
b)
prowadzenie wszelkich robót ziemnych, fundamentowych, wodno-kanalizacyjnych dla głębokości większych od 2 metrów od powierzchni terenu, po uzyskaniu zgody właściwego okręgowego urzędu górniczego, poprzedzonej opinią przedsiębiorstwa państwowego Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój;
2)
zabrania się w tym okręgu:
a)
eksploatacji studzien przy pomocy pomp o dużej wydajności bez zezwolenia właściwych organów administracji państwowej wydanego w uzgodnieniu z okręgowym urzędem górniczym,
b)
wykonywania nieszczelnych ścieków, zbiorników na płyny, nieczystości i inne materiały mogące spowodować zanieczyszczenie wód gruntowych.
1.
W określonym w § 1 okręgu ochrony górniczej wydziela się trzy ścisłe okręgi ochrony górniczej, a to:
a)
dwa okręgi o promieniach 50 m ze środkami odpowiadającymi środkom odwiertów "GN-1" i "GN-2",
b)
jeden okręg o promieniu 100 m, usytuowany w kierunku północno-zachodnim od wymienionych w pkt a) odwiertów w odległości 1.880 m od odwiertu "GN-1" i 1.570 m od odwiertu "GN-2". Okręg ten stanowi zabezpieczenie rezerwowego terenu pod przyszłe wiercenia za wodą leczniczą (mineralną).
2.
W obrębie ustalonych w ust. 1 ścisłych okręgów ochrony górniczej zabrania się prowadzenia wszelkich robót górniczych, wiertniczych i eksploatacyjnych oraz wznoszenia wszelkich budów, z wyjątkiem budów i urządzeń balneotechnicznych, na których wznoszenie należy uzyskać zezwolenie właściwego okręgowego urzędu górniczego.
1.
W celu właściwego zabezpieczenia złoża wód leczniczych (mineralnych) Kopalnia Węgla Kamiennego "Silesia" obowiązana jest w obrębie obszaru górniczego tej kopalni:
a)
chronić wodoszczelną obudową solankonośne partie piaskowca, zalegające pod pokładem 4 i między pokładami 2 i 3,
b)
obudować szczelnie wszelkie napotkane robotami górniczymi uskoki solankonośne, a przy uskokach biegnących w kierunku otworów solankowych (z wodą leczniczą) – pozostawić dodatkowy filar ochronny,
c)
w przypadkach zauważenia zwiększenia się dopływu lub stężenia solanki w przodkach położonych blisko filara ochronnego oraz wyeksploatowanych partiach, partie te odcinać przez wodoszczelne otamowanie,
d)
zorganizować odpowiednią służbę do wykonywania stałych obserwacji wielkości dopływów i chemizmu wód podziemnych w ustalonych miejscach,
e)
roczne i okresowe wyniki pomiarów i badań przesyłać do właściwego okręgowego urzędu górniczego i przedsiębiorstwa państwowego Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój,
f)
zaprowadzić stałą coroczną niwelację na powierzchni w obrębie obszaru górniczego kopalni i objąć tą niwelacją również najbliższy 1000 m pas okręgu ochrony górniczej Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój, przylegający do obszaru górniczego Kopalni Węgla Kamiennego "Silesia",
g)
przedkładać właściwemu okręgowemu urzędowi górniczemu i przedsiębiorstwu państwowemu Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój coroczne wyniki pomiarów niwelacji.
2.
Zmiany wyżej podanych warunków dla Kopalni Węgla Kamiennego "Silesia" mogą nastąpić jedynie po uzyskaniu zezwolenia właściwego okręgowego urzędu górniczego.
W razie napotkania na wypływ wód leczniczych (mineralnych) lub gazów przy prowadzeniu robót wymienionych w § 2 wykonujący bądź zlecający te roboty powinien natychmiast zawiadomić o tym przedsiębiorstwo państwowe Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój i właściwy okręgowy urząd górniczy, a wypływ ten do czasu otrzymania decyzji odpowiednio zabezpieczyć.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.