Ustalenie odległości transportu zewnętrznego materiałów dla celów kosztorysowania robót budowlano-montażowych.

Monitor Polski

M.P.1960.89.404

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 1960 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
z dnia 23 listopada 1960 r.
w sprawie ustalenia odległości transportu zewnętrznego materiałów dla celów kosztorysowania robót budowlano-montażowych.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 lit. e) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (Dz. U. Nr 38, poz. 225) zarządza się, co następuje:
1.
Dla materiałów, których ceny ustalone są w odpowiednich cennikach zbytu, a w związku z tym i w Cenniku materiałów budowlanych dla celów kosztorysowania, bez kosztów transportu kolejowego według zasady cen loco wagon stacja załadowania lub loco środek transportu podstawiony przez odbiorcę - odległość niezbędnego transportu kolejowego lub samochodowego ustala się odrębnie co do każdego materiału w wielkości średniej dla poszczególnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych, z uwzględnieniem wyjątków określonych w § 2. Ustalona średnia odległość transportu obowiązuje w odniesieniu do wszystkich robót wykonywanych przez dane przedsiębiorstwo.
2.
Wyliczenie średniej odległości powinno być oparte na odpowiednich dokumentach przewozowych jednostki zaopatrzeniowej przedsiębiorstwa i określać:
a)
dla transportu kolejowego - odległość od stacji załadowania producenta do położonej najbliżej magazynu przyobiektowego stacji kolejowej, zdolnej do przyjmowania odpowiedniej ilości przesyłek wagonowych,
b)
dla bezpośredniego transportu samochodowego - najkrótszą odległość pomiędzy miejscem pobrania materiału (wytwórnią) a magazynem przyobiektowym.
3.
Obliczeniem średniej ważonej należy objąć całkowitą masę towarową danego materiału transportowaną w okresie roku poprzedzającego wyliczenia, z uwzględnieniem wyjątków podanych w ust. 4 i w § 2.
4.
W czwartym kwartale 1960 r. wyliczenia średniej odległości dokonuje się na podstawie dokumentów przewozowych za trzeci kwartał 1960 r., w styczniu 1961 r. zaś na podstawie dokumentów przewozowych za drugie półrocze 1960 r.
5.
Ustalone średnie odległości obowiązują przy opracowywaniu danych wyjściowych do kosztorysowania przez okres najbliższego roku. W styczniu każdego roku dokonuje się ponownych obliczeń według wyników ubiegłego roku kalendarzowego na zasadach podanych w ust. 2. Zaktualizowane ustalenia stosuje się jedynie do założeń kosztorysowych opracowywanych od dnia 1 lutego danego roku (dla nowych budynków). Założenia kosztorysowe opracowane uprzednio, jak również na ich podstawie sporządzona dokumentacja kosztorysowa nie podlegają korekcie, chyba że uzasadnia to wielkość zmian powstałych w transporcie materiałów. Przeróbkę kosztorysów dopuszcza się tylko w przypadkach, gdy budowa jest nie rozpoczęta w momencie dokonania ponownych wyliczeń lub zaawansowanie robót jest niewielkie. Koszt przeceny uprzednio opracowanej dokumentacji pokrywa strona, na której życzenie nastąpiła przecena.
6.
W razie występowania transportu mieszanego, tj. częściowo kolejowego i częściowo samochodowego bezpośredniego (od miejsca pobrania do magazynu przyobiektowego) dla tych samych rodzajów materiałów, stosuje się następujące zasady obliczania średniej ważonej:
a)
jeżeli 80% lub więcej danego materiału przewozi się transportem kolejowym, przyjmuje się, że średnia ważona odległość transportu kolejowego, obliczona w stosunku do ilości materiału rzeczywiście przewożonej tym transportem, obowiązuje w odniesieniu do całkowitej masy danego materiału,
b)
jeżeli 80% lub więcej danego materiału przewozi się bezpośrednim transportem samochodowym, odległość oblicza się analogicznie jak pod lit. a), lecz w odniesieniu do transportu samochodowego,
c)
jeżeli transport kolejowy bądź bezpośredni samochodowy obejmuje mniej niż 80% ogólnej ilości danego materiału, średnią ważoną odległość transportu ustala się dla tego rodzaju transportu, który dotyczy przeważającej ilości materiału, przeliczając odległości pozostałego transportu według relacji kosztów transportu przeważającego ilościowo, zgodnie z przykładem podanym w załączniku nr 1 do zarządzenia. Przy przeliczaniu odległości transportu samochodowego na odległość transportu kolejowego jako przeważającego uwzględnia się tylko koszt wydłużenia transportu samochodowego na odległość wynikającą z różnicy między odległością od miejsca pobrania do magazynu przyobiektowego a odległością od najbliższej stacji kolejowej do magazynu przyobiektowego.
7.
Pisma stwierdzające odległości i rodzaje transportu dla poszczególnych materiałów podpisuje kierownik jednostki zaopatrzeniowej i dyrektor przedsiębiorstwa.
8.
Odpis pisma, o którym mowa w ust. 7, załącza się do protokołu danych wyjściowych.
9.
Zobowiązuje się wszystkie przedsiębiorstwa państwowe do przesyłania odpisów pism, o których mowa w ust. 7, do Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (Departament Norm Budowlano-Montażowych) w terminie do 15 lutego każdego roku.
1.
Z obliczeń średniej odległości transportu kolejowego i samochodowego wyłącza się:
a)
roboty polegające na montażu maszyn i urządzeń przemysłowych, roboty elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,
b)
prefabrykaty betonowe i żelbetowe wielkowymiarowe dla budownictwa uprzemysłowionego mieszkaniowego i przemysłowego bez względu na ich ciężar oraz prefabrykaty o ciężarze ponad 500 kg we wszelkich pozostałych rodzajach budownictwa,
c)
materiały dla obiektów przydzielonych przedsiębiorstwu do realizacji poza rejonem jego działalności.
2.
Ponadto z obliczeń średniej odległości transportu kolejowego i samochodowego mogą być wyłączone materiały dla robót inżynieryjnych lądowych i wodnych, komunikacyjnych i mostowych, a w szczególności tych, do których zastosowano kalkulację indywidualną kosztów transportu, zgodnie z punktem 9.2.3. instrukcji o kosztorysowaniu robót budowlano-montażowych na podstawie katalogów scalonych norm kosztorysowych, cenników montażu maszyn i urządzeń oraz cenników robót elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, wprowadzonej przez § 1 ust. 1 zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 czerwca 1960 r. w sprawie podstaw sporządzania kosztorysów na roboty budowlano-montażowe wykonywane po dniu 30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 59, poz. 282).
3.
Przy obliczaniu średniej odległości transportu w sposób określony w § 1 wyłącza się prefabrykaty oraz materiały dla budów wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, ustalając dla nich indywidualne odległości transportu i stosując przepisy podane w § 1 ust. 7, 8 i 9.
W miejscowościach, w których istnieją wydzielone jednostki zaopatrzeniowe, przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do tych jednostek, a średnie ważone odległości transportu ustala się dla wszystkich przedsiębiorstw obsługiwanych przez daną jednostkę zaopatrzeniową.
W razie wątpliwości co do prawidłowości wyliczeń odległości ewentualne spory w tych sprawach powinny być rozstrzygane w trybie przewidzianym do rozstrzygania tzw. sporów przedumownych.
Zarządzenie nie dotyczy materiałów dla robót remontowych budowlanych i remontowych instalacyjnych ujętych w cenniku nr 51/A/60 zatwierdzonym przez § 1 ust. 1 pkt 5 zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 czerwca 1960 r. powołanego w § 2 ust. 2, dla których ceny w cenniku odpowiednio zwiększono o koszty średniego transportu kolejowego, oraz wyrobów kowalsko-ślusarskich i gazów technicznych, których ceny dla celów kosztorysowania ustalone są łącznie ze średnim kosztem transportu.
Jeżeli dla robót realizowanych w 1960 r. oraz robót przechodzących na rok 1961 nie zostały uzgodnione aneksy do założeń kosztorysowych w zakresie odległości i rodzaju środków transportu materiałów przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, przedsiębiorstwa wykonawcze zobowiązane są do ustalenia i doręczenia zainteresowanym inwestorom pism, o których mowa w § 1 ust. 7, do dnia 17 grudnia 1960 r.
1.
Podstawowe materiały posiadające ceny loco wagon stacja załadowania wymienione są w załączniku nr 2 do zarządzenia.
2.
Grupowanie materiałów dla określenia odległości transportu przeprowadzać należy według podziału podanego w tym załączniku.
Zarządzenie obowiązuje przy ustalaniu założeń kosztorysowych sporządzanych po dniu jego ogłoszenia. Pozostają jako obowiązujące wszystkie dotychczasowe ustalenia dla obiektów, grup obiektów i rejonów.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

PRZYKŁAD WYLICZENIA ŚREDNIEJ WAŻONEJ ODLEGŁOŚCI TRANSPORTU KOLEJOWEGO I SAMOCHODOWEGO BEZPOŚREDNIEGO DLA MATERIAŁÓW O CENIE ZAKUPU NIE OBEJMUJĄCEJ KOSZTÓW TRANSPORTU KOLEJOWEGO (LOCO WAGON STACJA ZAŁADOWANIA BĄDŹ LOCO ŚRODEK PODSTAWIONY PRZEZ ODBIORCĘ)

1.
Za podstawę obliczenia przyjmuje się pełną masę towarową danego materiału, z wyjątkiem prefabrykatów oraz materiałów dla budów wydzielonych zgodnie z § 2 zarządzenia.
2.
Obliczeniem należy objąć:

2.1. transport kolejowy;

2.2. wydłużenie transportu samochodowego przy pobieraniu materiału bezpośrednio od dostawcy, tj. całkowitą odległość transportu samochodowego pomniejszoną o odległość od stacji kolejowej do magazynu przyobiektowego.

3.
Obliczenia średniej ważonej dokonuje się odrębnie dla transportu kolejowego i odrębnie dla wydłużenia transportu samochodowego.
4.
Dla obliczenia średniej ważonej odległości należy stosować następujący wzór:

w którym:

A, B, C itd. - oznaczają ilości materiałów otrzymane z poszczególnych zakładów (pełny przydział materiałowy),

A1, A2, B1, B2 itd. - oznaczają poszczególne ilości kierowane do poszczególnych miejsc przeznaczenia

(suma A1 + A2 itd. powinna dać wielkość = A; przy transporcie kolejowym należy łączyć budowy, które odbierają ładunki z tej samej stacji przeznaczenia),

a1, a2, b1, b2 itd. - oznaczają poszczególne odległości transportu (przy transporcie samochodowym poszczególne wydłużenie lub skrócenie transportu w porównaniu z odległością od najbliższej stacji kolejowej).

5.
Przykład wyliczenia średniej odległości dla cegły pełnej:

5.1. Założenia:

5.1.1. Całość zakupu cegły w III kwartale 1960 r. wyniosła 125 mln sztuk, z czego:

z cegielni I - 27 mln sztuk, w tym:

6mlnsztuktransportowano183kmkoleją
8"""245km"
10"""295km"
3"""35kmsamochodem(budowa 1),

z cegielni II - 32 mln sztuk, w tym:

11mlnsztuktransportowano295kmkoleją
12"""145km"
5"""37kmsamochodem(budowa 2)
4"""45km"(budowa 3),

z cegielni III - 18 mln sztuk, w tym:

11mlnsztuktransportowano27kmsamochodem(budowa 4)
5"""32km"(budowa 5)
2"""12km"(budowa 6),

z cegielni IV - 8 mln sztuk,

które transportowano 23 km samochodem (budowa 7),

z cegielni V - 40 mln sztuk, w tym:

12mlnsztuktransportowano183kmkoleją
17"""258km"
8"""392km"
3"""47kmsamochodem(budowa 1).

5.1.2. Położenie budów w stosunku do stacji kolejowej:

- budowa 1 i 3 - do 5 km(odległośćkosztorysowa)
- budowa 2, 4, 5 - do 10 km""
- budowa 6, 7 - do 15 km""

5.2. Wyliczenie:

5.2.1. Transport kolejowy:

(6 x 183 + 8 x 245 + 10 x 295 + 11 x 295 + 12 x 145 + 12 x 183 + 17 x 258 + 8 x 392): (6 + 8 + 10 + 11 + 12 + 12 + 17 + 8) = 247 km = 250 km.

5.2.2. Wydłużenie bezpośredniego transportu samochodowego ponad odległość od najbliższej stacji kolejowej:

[3 (35 - 5) + 5 (37 - 10) + 4 (45 - 5) + 11 (27 - 10) + 5 (32 - 10) + 2 (12 - 15) + 8 (23 - 15) + 3 (47 - 5) ]: (3 + 5 + 4 + 11 + 5 + 2 + 8 + 3) = 21 km = około 25 km.

5.2.3. Średnia ważona transportu kolejowego i wydłużenia bezpośredniego transportu samochodowego przy 84 mln sztuk cegieł przewiezionych transportem kolejowym i 41 mln sztuk cegieł przewiezionych transportem samochodowym.

Przy cenach transportu:

12,10 zł/t - transport kolejowy na 50 km,

1,09 zł/t - dopłata za każde następne 10 km,

7,90 zł/t - dopłata do transportu samochodowego za każde 5 km.

Udział %: transport kolejowy 84 x 100: 125 = 67%

transport samochodowy 41 x 100: 125 = 33%.

Wyliczenie wartości średniej:

0,67 (12,10 + 20 x 1,09) = 22,70

0,33 x 7,90 x 5 = 13,05

razem: 35,75 zł/t.

5.2.4. Obliczenie średniej ważonej odległości transportu kolejowego, uwzględniającej wpływ wydłużenia transportu samochodowego:

km.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

SPIS PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW O CENIE LOCO WAGON STACJA ZAŁADOWANIA

1. Wielkowymiarowe prefabrykaty betonowe i żelbetowe. *)

2. Pozostałe prefabrykaty betonowe i żelbetowe, z wyjątkiem wyrobów azbestocementowych.

3. Wyroby ceramiczne, z wyjątkiem dachówek, gąsiorów, pustaków Akermana, kafli, terrakoty, glazury, płytek przyborskich i wyrobów kamionkowych.

4. Kamień.

5. Kostka kamienna i krawężniki kamienne.

6. Grysy, tłuczeń i kliniec.

7. Piasek.

8. Żwir i pospółka.

9. Żużel.

10. Bloki budowlane z wapienia.

11. Mączka ceglana.

12. Torf.

13. Faszyna i leszczyna.

______

*) Dotyczy indywidualnych wyliczeń odległości.