Monitor Polski

M.P.1962.84.397

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 28 listopada 1962 r.
w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych spirytusu przy przewozie i wyładunku w transporcie kolejowym i drogowym.

Na podstawie art. 97 ust. 1 dekretu z dnia 24 grudnia 1952 r. o przewozie przesyłek i osób kolejami (Dz. U. z 1953 r. Nr 4, poz. 7) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) i § 1 ust. 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1955 r. w sprawie przekazania uprawnień do ustalania norm ubytków naturalnych oraz trybu opracowania, stosowania i kontroli tych norm (Monitor Polski Nr 127, poz. 1630) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przy przewozie przesyłek spirytusu w transporcie kolejowym i drogowym naturalny ubytek spirytusu za każdy dzień przewozu, licząc od dnia przyjęcia przesyłki do przewozu do dnia przyjęcia przesyłki spirytusu w miejscu odbioru, nie może przekroczyć:
1) 0,01% - dla przesyłek w cysternach,
2) 0,04% - dla przesyłek w innych naczyniach - ilości spirytusu wysłanego zgodnie z dokumentem przewozu.
2. Przy każdorazowym przelewie spirytusu w czasie transportu kolejowego i drogowego naturalny ubytek spirytusu nie może przekroczyć 0,15% ilości spirytusu przelanego w czasie tego przewozu.
3. Przy ustalaniu ilości dni przewozu przesyłki spirytusu dzień przyjęcia przesyłki do przewozu i dzień przyjęcia przesyłki w miejscu odbioru liczy się za jeden dzień.
4. Jeżeli w czasie przewozu spirytus zostanie przelany z cystern do innych naczyń lub z innych naczyń do cystern, wówczas przy ustalaniu ilości dni przewozu w każdym z tych dwóch rodzajów naczyń pierwszy i ostatni dzień przewozu w tych samych naczyniach liczy się za jeden dzień.
§  2.
1. Przy wyładunku (przyjęciu) przesyłki spirytusu w transporcie kolejowym i drogowym oraz ustalaniu wielkości przesyłki sposobem wagowym, naturalny ubytek spirytusu nie może przekraczać 0,1% ilości wysłanego spirytusu określonej w dokumencie przewozu oraz 0,05% ilości przyjętego spirytusu określonej w protokole przyjęcia.
2. Przy wyładunku (przyjęciu) przesyłki spirytusu w transporcie kolejowym i drogowym oraz ustalaniu wielkości przesyłki sposobem objętościowym naturalny ubytek spirytusu nie może przekraczać:
1) 0,25% - dla przesyłek w cysternach,
2) 0,35% - dla przesyłek w innych naczyniach

- ilości spirytusu określonej w dokumencie przewozu.

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1963 r.