Monitor Polski

M.P.1991.11.76

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 1991 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 8 marca 1991 r.
w sprawie ustalenia norm ilościowych zużycia energii elektrycznej, gazowej i cieplnej dla celów domowych przez kombatantów i inne osoby uprawnione.

Na podstawie art.20 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 32 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17, poz. 75) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się normy ilościowe zużycia energii elektrycznej, gazowej i cieplnej dla celów domowych przez kombatantów i inne osoby uprawnione - emerytów, rencistów i inwalidów:
1) energii elektrycznej - 90 kWh,
2) gazu - 30 m3
3) centralnego ogrzewania - 30 m2

oraz 50% normy opłat za ciepłą wodę na jednego lokatora.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się również do wdów lub wdowców - emerytów i rencistów pozostałych po kombatantach i innych osobach uprawnionych.
§  2. 1 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1991 r.
1 § 2 sprostowany przez obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1991 r. o sprostowaniu błędu (M.P.91.16.109).