Monitor Polski

M.P.1956.14.223

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1956 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 8 lutego 1956 r.
w sprawie ustalenia należności przysługującej dyrekcjom budowy osiedli robotniczych z tytułu sprawowania czynności nadzoru nad wykonaniem inwestycyjnych robót budowlano-montażowych.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 5 uchwały nr 406 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie właściwości organów do ustalania niektórych cen, opłat i stawek taryfowych oraz w sprawie zasad i trybu składania wniosków o ustalenie cen, opłat i stawek taryfowych oraz określenie wytycznych do ich ustalenia (Monitor Polski z 1953 r. Nr A-57, poz. 722, Nr A-96, poz. 1336, Nr A-115, poz. 1495 i z 1954 r. Nr A-50, poz. 683 oraz z 1955 r. Nr 65, poz. 850 i Nr 123, poz. 1601) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się z dniem 1 stycznia 1956 r. należność za sprawowanie przez dyrekcję budowy osiedli robotniczych zleconych czynności nadzoru nad wykonywaniem inwestycyjnych robót budowlanych i montażowych w wysokości 1% sumy składników tytułu inwestycyjnego obejmujących nadzorowane roboty.
§  2. Dotychczas zawarte umowy o nadzór nad robotami budowlanymi i montażowymi, w części dotyczącej wysokości wynagrodzenia, powinny być dostosowane do przepisów niniejszego zarządzenia w terminie dwóch tygodni od dnia jego ogłoszenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1956 r.