Ustalenie na 1990 r. stawki wpłat na Centralny Fundusz Rozwoju Nauki i Techniki.

Monitor Polski

M.P.1989.43.345

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1989 r.

UCHWAŁA Nr 176
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 1989 r.
w sprawie ustalenia na 1990 r. stawki wpłat na Centralny Fundusz Rozwoju Nauki i Techniki.

Na podstawie art. 12a ustawy z dnia 27 kwietnia 1989 r. o Centralnym Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki (Dz. U. Nr 25, poz. 134 i Nr 64, poz. 389) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Ustala się na 1990 r. stawkę wpłat osób prawnych oraz państwowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324), zobowiązanych do płacenia podatku dochodowego, na Centralny Fundusz Rozwoju Nauki i Techniki w wysokości 1,2% w stosunku do wartości:
1)
sprzedaży zewnętrznej wyrobów, robót i usług własnej produkcji w cenach realizacji, po pomniejszeniu o podatek obrotowy,
2)
marż, prowizji oraz innych wpływów z tytułu usług handlowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1990 r.