Ustalenie jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń kosztów robót wiertniczych (geologicznych i budowlano-montażowych). - M.P.1958.70.414 - OpenLEX

Ustalenie jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń kosztów robót wiertniczych (geologicznych i budowlano-montażowych).

Monitor Polski

M.P.1958.70.414

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GEOLOGII
z dnia 29 sierpnia 1958 r.
w sprawie ustalenia jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń kosztów robót wiertniczych (geologicznych i budowlano-montażowych).

Na podstawie art. 2 pkt 7 dekretu z dnia 8 października 1951 r. o państwowej służbie geologicznej (Dz. U. Nr 52, poz. 369) oraz w związku z przepisami § 1 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz rozgraniczenia właściwości w tej dziedzinie (Dz. U. Nr 52, poz. 253) zarządza się, co następuje:
1. 1
(uchylony).
2.
Roboty wiertnicze wykonywane przez przedsiębiorstwa przemysłu naftowego dla inwestorów tego przemysłu należy wyceniać i rozliczać według cenników branżowych, zatwierdzonych we właściwym trybie.
3. 2
(uchylony).
1.
Roboty wiertnicze rozliczane dotychczas zaliczkowo w sposób określony w § 1 ust. 1 zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 9 kwietnia 1958 r. w sprawie ustalenia tymczasowych podstaw wyceny i rozliczeń kosztów robót geologicznych oraz trybu zatwierdzania zmiany jednolitych cen tych robót (Monitor Polski Nr 30, poz. 173) należy rozliczyć w sposób ostateczny na podstawie cen ustalonych w Jednolitym cenniku robót wiertniczych.
2. 3
(uchylony).
3. 4
(uchylony).
4.
Koszt robót wiertniczych nietypowych, nie ujętych w Jednolitym cenniku robót wiertniczych, należy wyceniać zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji o kosztorysowaniu robót budowlano-montażowych.
Właściwi ministrowie ustalają i wprowadzają dla obrotowych wierceń bezrdzeniowych współczynniki korygujące ceny obrotowych wierceń ujęte w Jednolitym cenniku robót wiertniczych.
Zmian w Jednolitym cenniku robót wiertniczych dokonuje Prezes Centralnego Urzędu Geologii w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.
Centralny Urząd Geologii w terminie do dnia 15 września 1958 r. dostarczy zainteresowanym Jednolity cennik robót wiertniczych.
Traci moc zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 9 kwietnia 1958 r. w sprawie ustalenia tymczasowych podstaw wyceny i rozliczeń kosztów robót geologicznych oraz trybu zatwierdzania i zmiany jednolitych cen tych robót (Monitor Polski Nr 30, poz. 173).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

TABELA WSPÓŁCZYNNIKÓW DO CEN CAŁKOWITYCH

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Uwaga: W razie prowadzenia robót, dla których współczynniki nie zostały podane w niniejszej tabeli, wielkość ich powinien ustalić zainteresowany resort w porozumieniu z Centralnym Urzędem Geologii.
1 § 1 ust. 1 uchylony przez § 2 zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 12 sierpnia 1960 r. w sprawie zmiany jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń robót wiertniczych. (M.P.60.76.353) z dniem 1 lipca 1960 r.
2 § 2 ust. 3 uchylony przez § 2 zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 12 sierpnia 1960 r. w sprawie zmiany jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń robót wiertniczych. (M.P.60.76.353) z dniem 1 lipca 1960 r.
3 § 2 ust. 2 uchylony przez § 2 zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 12 sierpnia 1960 r. w sprawie zmiany jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń robót wiertniczych. (M.P.60.76.353) z dniem 1 lipca 1960 r.
4 § 2 ust. 3 uchylony przez § 2 zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 12 sierpnia 1960 r. w sprawie zmiany jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń robót wiertniczych. (M.P.60.76.353) z dniem 1 lipca 1960 r.