Ustalenie jednolitego wzoru faktury za dokumentację projektowo-kosztorysową wykonaną przez państwowe biura projektów.

Monitor Polski

M.P.1957.83.498

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 października 1957 r.
w sprawie ustalenia jednolitego wzoru za dokumentację projektowo-kosztorysową wykonaną przez państwowe biura projektów.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185) zarządza się, co następuje:
Ustała się jednolity wzór faktury za dokumentację projektowo-kosztorysową wykonaną przez państwowe biura projektów. Wzór faktury podany jest w załączniku do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1958 r.

ZAŁĄCZNIK 

............................................

(nazwa i adres biura projektów)

Konto bankowe nr ........... w Oddziale Banku .................................................................

FAKTURA Nr..............................

dla.....................................................

za dokumentacje projektowo-kosztorysową wykonaną na podstawie umowy - porozumienia wstępnego*) nr ..... z dnia ................... zmian umowy nr ............. z dnia ...........................*)

dostarczoną, według protokołu nr ............ z dnia ...................

Płatność w ciężar rachunku ....................... nr ..........................

w Oddziale Banku ..............................

1.
Ogólna wartość dokumentacji według umowy zł ...............
2.
Wartość dokumentacji przekazanej zamawiającemu według poprzednich faktur zł ...............
3.
Wartość dokumentacji rozliczanej niniejszą fakturą według poniższego zestawienia - do zapłaty zł ...............

___________

(słownie złotych ..........................................................................................................................)

Fakturę załączono dp żądania zapłaty - polecenie przelewu *) nr ................ z dnia .............................

(podpisy)

............................ dnia ............................

Nr lub pozycja preliminarzaRodzaj dostarczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (stadia lub fragmenty dokumentacji)Wartość dokumentacji
Ogółem do zapłaty ......

Egz. 1-2 - zamawiający.

"3-4 - biuro projektów.

*) Niepotrzebne skreślić.