Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet".

Monitor Polski

M.P.1980.30.166

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1980 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 15 grudnia 1980 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet".

Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1967 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Liga Kobiet" (Dz. U. Nr 13, poz. 57) zarządza się, co następuje:
Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet". Tekst statutu zostanie ogłoszony w odrębnym wydawnictwie.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1967 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet" (Monitor Polski Nr 26, poz. 121).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.