Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet".

Monitor Polski

M.P.1963.30.152

Akt utracił moc
Wersja od: 10 kwietnia 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 1 marca 1963 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet".

Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1963 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Liga Kobiet" (Dz. U. Nr 9, poz. 53) zarządza się, co następuje:
Ustala się i ogłasza statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet", stanowiący załącznik do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT LIGI KOBIET

Rozdział 1

Przepisy ogólne.

§  1.
Liga Kobiet jest społeczno-ideową organizacją kobiet polskich.
§  2.
Liga Kobiet działa na całym obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
§  3.
Liga Kobiet jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności i posiada osobowość prawną.
§  4.
Siedzibą władz naczelnych Ligi Kobiet jest miasto stołeczne Warszawa.
§  5.
Liga Kobiet jest członkiem Światowej Demokratycznej Federacji Kobiet.
§  6.
Liga Kobiet lub poszczególne wchodzące w jej skład grupy kobiet mogą należeć do innych organizacji międzynarodowych.

Rozdział  2

Cele i metody działania Ligi Kobiet.

§  7.
1.
Celem działalności Ligi Kobiet jest:

- podnoszenie poziomu świadomości, wiedzy, kwalifikacji zawodowych, kultury i umiejętności potrzebnych w życiu codziennym kobiet;

- zwiększanie udziału kobiet w socjalistycznym rozwoju kraju;

- umacnianie pozycji kobiety w gospodarce narodowej, w społeczeństwie i rodzinie.

2.
Dla osiągnięcia tego celu Liga Kobiet organizuje społeczną działalność w kierunku:

- zatrudniania kobiet zgodnie z potrzebami gospodarki narodowej, zdobywania przez nie kwalifikacji zawodowych i słusznego awansu,

- wychowywania młodego pokolenia na zdrowych, rzetelnych, należycie przygotowanych do życia i pracy ludzi, gorących patriotów Polski Ludowej,

- podnoszenia poziomu ideowego, etycznego i kulturalnego kobiety i rodziny,

- podnoszenia poziomu higieny i stanu zdrowotnego kobiet i rodziny,

- racjonalnego i postępowego organizowania i prowadzenia gospodarstwa domowego.

3.
Liga Kobiet zacieśnia więzy współpracy i przyjaźni miedzy kobietami polskimi a kobietami innych krajów w duchu postępu i pokoju.
4.
Liga Kobiet współpracuje z kobietami polskimi za granicą.
§  8.
Środkami działania Ligi Kobiet są w szczególności:
1)
współpraca z organami władzy i administracji państwowej oraz z instytucjami i organizacjami, w których zakresie leży wykonywanie bądź nadzorowanie działalności związanej z realizacją programu Ligi Kobiet,
2)
analizowanie sytuacji ekonomicznej, prawnej i społecznej kobiety i rodziny i przedstawianie organom władzy i administracji państwowej oraz organizacjom i instytucjom wniosków dotyczących rozwiązywania żywotnych spraw kobiet,
3)
powoływanie i prowadzenie placówek niezbędnych do realizacji programu Ligi Kobiet,
4)
organizowanie różnych form szkolenia kobiet dla ich potrzeb własnych, jak również szkolenia przysposabiającego do zawodu lub podwyższającego ich kwalifikacje,
5)
gromadzenie środków społecznych dla realizacji zadań Ligi Kobiet.

Rozdział  3

Członkinie, ich prawa i obowiązki.

§  9.
1.
Członkostwo Ligi Kobiet może być indywidualne lub zbiorowe.
2.
Warunkiem przynależności do Ligi Kobiet jest uznawanie i realizacja celów i zadań wynikających z programu i statutu Ligi Kobiet.
§  10.
1.
Członkiem zbiorowym Ligi Kobiet może być grupa kobiet określonego środowiska społecznego lub zawodowego.
2.
Środowiskowe grupy kobiet (ust. 1) działają samodzielnie lub też w ramach innej organizacji społecznej, zawodowej lub gospodarczej.
§  11.
Środowiskowa grupa kobiet zgłasza wniosek o przystąpienie do Ligi Kobiet na podstawie uchwały zebrania ogólnego grupy.
§  12.
1.
Zbiorowych członków przyjmują właściwe terenowo zarządy Ligi Kobiet albo Zarząd Główny.
2.
Zasady przyjmowania zbiorowych członków określą regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny Ligi Kobiet. W stosunku do grup środowiskowych działających w ramach innych organizacji (§ 10 ust. 2) Zarząd Główny działa w porozumieniu z władzami centralnymi macierzystych organizacji, w ramach których działają te grupy.
§  13.
1.
Podstawową powinnością członkiń Ligi Kobiet jest współdziałanie w realizowaniu celów i zadań Ligi Kobiet.
2.
W szczególności członkinie Ligi Kobiet są obowiązane:
1)
stosować się do postanowień statutu i uchwał władz Ligi Kobiet,
2)
osobistą postawą obywatelską i etyczno-moralną godnie reprezentować organizację,
3)
brać udział w pracach organizacji,
4)
opłacać składki członkowskie.
3.
Obowiązki określone w ust. 1 i 2 dotyczą zarówno indywidualnych członkiń Ligi Kobiet, jak i kobiet zrzeszonych w Lidze Kobiet na zasadzie członkostwa zbiorowego.
§  14.
1.
Członkini Ligi Kobiet ma prawo:
1)
do czynnego i biernego prawa wyboru do władz organizacji,
2)
do legitymacji lub innej odznaki członkowskiej,
3)
do korzystania ze świadczeń i urządzeń Ligi Kobiet,
4)
do zwracania się o poparcie i pomoc instancji Ligi Kobiet w rozwiązywaniu trudności w pracy zawodowej, społecznej oraz w sprawach osobistych.
2.
Z praw tych korzystają na równi członkinie zrzeszone na zasadzie członkostwa indywidualnego, jak i członkostwa zbiorowego.

Rozdział  4

Koła i grupy środowiskowe.

§  15.
1.
Członkinie Ligi Kobiet organizują się według miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub według innych zasad wynikających z potrzeb danego środowiska.
2.
Członkini Ligi Kobiet może uczestniczyć w pracy kilku kół lub grup.
§  16.
Koła Ligi Kobiet zrzeszające indywidualne członkinie lub grupy środowiskowe kobiet mogą powstawać bądź dla realizacji całości programu organizacji, bądź dla rozwiązywania poszczególnych problemów.
§  17.
Władzami koła Ligi Kobiet są:
1)
walne zebranie koła,
2)
zarząd koła,
3)
komisja rewizyjna.
§  18.
1.
Walne zebranie koła zwoływane jest przez zarząd koła raz w roku. W walnym zebraniu biorą udział wszystkie członkinie koła.
2.
Walne zebranie koła:
1)
rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu koła i komisji rewizyjnej koła,
2)
udziela absolutorium ustępującemu zarządowi koła,
3)
ustala plan i formy działania koła,
4)
wybiera zarząd koła i komisję rewizyjną koła,
5)
wybiera delegatki na powiatowy zjazd Ligi Kobiet według zasad ustalonych przez zarząd powiatowy w oparciu o wytyczne zarządu wojewódzkiego.
3.
Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członkiń koła.
§  19.
1.
Zarząd koła składa się co najmniej z trzech osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącą, sekretarza i skarbnika.
2.
Zarząd koła:
1)
czuwa nad realizacją planu pracy uchwalonego przez walne zebranie koła,
2)
kieruje pracami koła,
3)
wykonuje uchwały walnego zebrania koła oraz uchwały i zlecenia instancji nadrzędnych,
4)
zarządza majątkiem koła i ponosi odpowiedzialność za gospodarkę nim,
5)
wysuwa postulaty i wnioski członkiń koła do wyższych instancji Ligi Kobiet, jak również przedstawia je terenowo właściwym organom władzy i administracji państwowej oraz reprezentuje zrzeszone w kole kobiety wobec instytucji i organizacji istniejących na terenie działania w zakresie spraw należących do zadań koła,
6)
składa sprawozdanie ze swej działalności zarządowi powiatowemu Ligi Kobiet.
§  20.
1.
Komisja rewizyjna koła składa się z 3 członkiń, które wybierają spośród siebie przewodniczącą i sekretarza.
2.
Komisja rewizyjna koła:
1)
bada gospodarkę finansową zarządu koła raz na miesiąc,
2)
nadzoruje ogólną działalność zarządu koła,
3)
składa sprawozdanie i przedstawia na walnym zebraniu koła wnioski o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi koła.
3.
Członkinie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu koła.
§  21.
Organizację i zakres działania oraz sposób wyboru władz w grupach środowiskowych zrzeszających się w Lidze Kobiet na zasadzie zbiorowego członkostwa określają regulaminy tych grup.

Rozdział  5

Instancje powiatowe i wojewódzkie Ligi Kobiet.

§  22.
Władzami powiatowymi Ligi Kobiet są:
1)
zjazd powiatowy,
2)
zarząd powiatowy,
3)
powiatowa komisja rewizyjna.
§  23.
1.
Zjazd powiatowy jest zwoływany przez zarząd powiatowy raz na 2 lata.
2.
W powiatowym zjeździe biorą udział:
1)
delegatki wybrane przez koła Ligi Kobiet,
2)
delegatki wybrane w grupach środowiskowych kobiet.
3.
Zasady wyboru delegatek, o których mowa w ust. 2 pkt 2, określa Zarząd Główny Ligi Kobiet.
4.
Uchwały zjazdu powiatowego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatek.
5.
Zarząd powiatowy zwołuje co roku powiatową konferencję sprawozdawczą.
§  24.
1.
Zjazd powiatowy:
1)
rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie ustępującego zarządu powiatowego i powiatowej komisji rewizyjnej,
2)
udziela absolutorium ustępującemu zarządowi powiatowemu,
3)
wybiera zarząd powiatowy i powiatową komisję rewizyjną,
4)
wybiera delegatki na wojewódzki zjazd według zasad ustalonych przez zarząd wojewódzki w oparciu o wytyczne Zarządu Głównego,
5)
ustala wytyczne działalności Ligi Kobiet na terenie powiatu.
2.
Wybory zarządu powiatowego i powiatowej komisji rewizyjnej odbywają się jawnie. Na żądanie co najmniej 1/3 obecnych delegatek zarządza się wybory tajne.
§  25.
1.
Zarząd powiatowy składa się z 20–30 członkiń.
2.
Zarząd powiatowy może dokooptować do swego składu dalsze członkinie w ilości nie przekraczającej 10% składu ustalonego przez statut.
§  26.
1.
Zarząd powiatowy:
1)
kieruje działalnością Ligi Kobiet na terenie powiatu i czuwa nad realizowaniem zadań Ligi Kobiet przez koła i grupy środowiskowe kobiet zgodnie z uchwałami zjazdu powiatowego i władz nadrzędnych Ligi Kobiet,
2)
udziela pomocy i poparcia kołom i grupom środowiskowym kobiet w realizacji zadań wynikających z ich działalności,
3)
składa zarządowi wojewódzkiemu sprawozdanie z działalności Ligi Kobiet w powiecie,
4)
zarządza powierzonym majątkiem i ponosi odpowiedzialność za gospodarkę nim,
5)
reprezentuje organizację na terenie powiatu, w okresie międzyzjazdowym podejmuje uchwały potrzebne dla realizacji celów Ligi Kobiet.
2.
Zebrania zarządu powiatowego powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Do prawomocności uchwał zarządu powiatowego konieczna jest obecność co najmniej połowy jego członkiń, w tym 4 członkiń prezydium.
§  27.
1.
Zarząd powiatowy wybiera spośród siebie prezydium w składnie 5–9 osób, w tym przewodniczącą, 2–3 wiceprzewodniczące i sekretarza.
2.
Wybory prezydium są jawne; na żądanie 1/3 obecnych członkiń zarządu powiatowego przeprowadza się wybory tajne.
3.
Prezydium zarządu powiatowego kieruje pracą organizacji w imieniu zarządu powiatowego i odpowiada przed zarządem za swą działalność oraz za realizację uchwał podejmowanych przez zarząd.
§  28.
1.
Powiatowa komisja rewizyjna składa się z 5 członkiń. Komisja rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącą i sekretarza.
2.
Powiatowa komisja rewizyjna:
1)
bada gospodarkę finansową zarządu powiatowego co najmniej raz na 3 miesiące,
2)
nadzoruje ogólną działalność zarządu powiatowego,
3)
składa sprawozdanie i przedstawia na powiatowym zjeździe wnioski o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi powiatowemu.
3.
Przewodnicząca komisji rewizyjnej bierze udział w posiedzeniach prezydium zarządu powiatowego. Członkinie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu powiatowego.
§  29.
Władzami wojewódzkimi Ligi Kobiet są:
1)
zjazd wojewódzki,
2)
zarząd wojewódzki,
3)
wojewódzka komisja rewizyjna.
§  30.
1.
Zjazd wojewódzki zwoływany jest przez zarząd wojewódzki raz na 3 lata.
2.
W wypadkach szczególnie ważnych z inicjatywy zarządu wojewódzkiego Zarządu Głównego lub na żądanie co najmniej połowy zarządów powiatowych może być zwołany nadzwyczajny wojewódzki zjazd Ligi Kobiet.
3.
W zjeździe wojewódzkim biorą udział:
1)
delegatki wybrane na powiatowych zjazdach Ligi Kobiet,
2)
przedstawicielki środowisk kobiecych działających na terenie województwa, a zrzeszonych w Lidze Kobiet.
4.
Zasady wyboru przedstawicielek, o których mowa w ust. 3 pkt 2, określa Zarząd Główny Ligi Kobiet.
5.
Uchwały zjazdu wojewódzkiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatek.
§  31.
1.
Wojewódzki zjazd Ligi Kobiet:
1)
rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie ustępującego zarządu wojewódzkiego i wojewódzkiej komisji rewizyjnej,
2)
udziela absolutorium ustępującemu zarządowi wojewódzkiemu,
3)
wybiera zarząd wojewódzki i wojewódzką komisję rewizyjną,
4)
wybiera delegatki na Krajowy Zjazd Ligi Kobiet według zasad ustalonych przez Zarząd Główny,
5)
ustala wytyczne działalności Ligi Kobiet na terenie województwa.
2.
Wybory zarządu wojewódzkiego i wojewódzkiej komisji rewizyjnej odbywają się jawnie. Na żądanie 1/3 obecnych delegatek zarządza się wybory tajne.
§  32.
1.
Zarząd wojewódzki składa się z 30–40 członkiń.
2.
Zarząd wojewódzki może dokooptować do swego składu dalsze członkinie w ilości nie przekraczającej 10% składu ustalonego przez statut.
§  33.
1.
Zarząd wojewódzki:
1)
kieruje działalnością Ligi Kobiet na terenie województwa i czuwa nad realizowaniem zadań Ligi Kobiet przez zarządy powiatowe, zgodnie z uchwałami zjazdu wojewódzkiego i władz naczelnych Ligi Kobiet,
2)
udziela pomocy i poparcia środowiskom kobiecym w realizacji zadań wynikających z ich działalności,
3)
w okresie międzyzjazdowym podejmuje uchwały potrzebnie dla realizacji celów Ligi Kobiet i dokonuje zmian w składzie prezydium zarządu wojewódzkiego, jeżeli większością głosów uznaje je za konieczne dla dobra organizacji,
4)
zarządza powierzonym majątkiem i ponosi odpowiedzialność za gospodarkę nim,
5)
składa Zarządowi Głównemu sprawozdanie z działalności Ligi Kobiet w województwie.
2.
Zebrania zarządu wojewódzkiego powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Do prawomocności uchwał zarządu wojewódzkiego konieczna jest obecność co najmniej połowy jego członkiń, w tym 4 członkiń prezydium.
§  34.
1.
Zarząd wojewódzki wybiera spośród siebie prezydium w składzie: przewodnicząca, 2–3 wiceprzewodniczące, sekretarz i członkinie prezydium w liczbie ustalonej przez zjazd wojewódzki.
2.
Wybory prezydium odbywają się jawnie; na żądanie 1/3 obecnych członkiń zarządu wojewódzkiego zarządza się wybory tajne.
3.
Prezydium zarządu wojewódzkiego kieruje pracą organizacji wojewódzkiej w imieniu zarządu wojewódzkiego, reprezentuje organizację na terenie województwa i odpowiada przed zarządem za swą działalność oraz za realizację uchwał podejmowanych przez zarząd.
§  35.
1.
Wojewódzka komisja rewizyjna składa się z 5 członkiń. Komisja rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącą, wiceprzewodniczącą i sekretarza.
2.
Wojewódzka komisja rewizyjna:
1)
bada gospodarkę finansową zarządu wojewódzkiego co najmniej raz na 3 miesiące,
2)
nadzoruje ogólną działalność zarządu wojewódzkiego,
3)
składa sprawozdanie i przedstawia na zjeździe wojewódzkim wnioski o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi wojewódzkiemu.
3.
Przewodnicząca komisji rewizyjnej bierze udział w posiedzeniach prezydium zarządu wojewódzkiego. Członkinie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu wojewódzkiego.
§  36.
Zasady i zakres współdziałania terenowych instancji Ligi Kobiet i terenowych władz grup środowiskowych kobiet określa Zarząd Główny Ligi Kobiet. W stosunku do grup środowiskowych kobiet działających w ramach innych organizacji (§ 10 ust. 2) Zarząd Główny działa w porozumieniu z władzami centralnymi macierzystych organizacji, w których ramach działają środowiskowe grupy kobiet.

Rozdział  6

Władze naczelne Ligi Kobiet.

§  37.
Władzami naczelnymi Ligi Kobiet są:
1)
Krajowy Zjazd Ligi Kobiet,
2)
Zarząd Główny,
3)
Główna Komisja Rewizyjna.
§  38.
Najwyższą władzą Ligi Kobiet jest Krajowy Zjazd zwoływany raz na 4 lata.
§  39.
1.
W Krajowym Zjedzie udział biorą:
1)
delegatki wybrane na zjazdach wojewódzkich,
2)
przedstawicielki wszystkich środowisk kobiecych, zrzeszonych w Lidze.
2.
Zasady wyboru przedstawicielek, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określa Zarząd Główny Ligi Kobiet.
3.
Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatek.
§  40.
1.
Krajowy Zjazd Ligi Kobiet:
1)
rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
2)
udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
3)
ustala zadania i wytyczne działalności Ligi Kobiet,
4)
wybiera Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną,
5)
podejmuje uchwały w sprawie zmiany statutu Ligi Kobiet.
2.
Wybory Zarządu Głównego i Głównej Komisy Rewizyjnej odbywają się jawnie; na żądanie 1/3 obecnych delegatek zarządza się wybory tajnie.
3.
Uchwała Krajowego Zjazdu Ligi Kobiet w sprawie zmiany statutu zapada większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 delegatek.
§  41.
Z inicjatywy Zarządu Głównego lub co najmniej połowy zarządów wojewódzkich może być zwołany nadzwyczajny Krajowy Zjazd Ligi Kobiet.
§  42.
1.
Zarząd Główny składa się ze 120–140 członkiń.
2.
Zarząd Główny może dokooptować do swego składu dalsze członkinie w liczbie nie przekraczające} 10% składu ustalonego przez statut.
§  43.
1.
Zarząd Główny kieruje działalnością Ligi Kobiet zgodnie z wytycznymi i uchwałami Krajowego Zjazdu.
2.
Zarząd Główny w szczególności:
1)
zatwierdza roczne plany pracy, sprawozdania z działalności oraz preliminarz budżetowy Ligi Kobiet, zatwierdza powoływanie i prowadzenie placówek niezbędnych do realizacji zadań Ligi Kobiet,
2)
w okresie międzyzjazdowym podejmuje uchwały potrzebne dla realizacji celów Ligi Kobiet i dokonuje w razie potrzeby zmian w składzie Prezydium Zarządu Głównego,
3)
określa wysokość składki członkowskiej,
4)
ustala i ogłasza termin zwołania Krajowego Zjazdu,
5)
w miarę potrzeby powołuje zarządy Ligi Kobiet dla określonego terenu.
3.
Zebrania plenarne Zarządu Głównego powinny się odbywać nie rzadziej niż 2 razy do roku. Do prawomocności uchwał Zarządu Głównego konieczna jest obecność co najmniej połowy jego członkiń.
§  44.
1.
Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium w składzie 25–30 członkiń, w tym przewodniczącą, 5–6 wiceprzewodniczących oraz 2–3 sekretarzy.
2.
Wybory Prezydium odbywają się jawnie; na żądanie 1/3 obecnych członkiń Zarządu Głównego zarządza się wybory tajne.
3.
Do prawomocności uchwał Prezydium konieczna jest obecność co najmniej połowy członkiń Prezydium, w tym przewodniczącej lub wiceprzewodniczącej i sekretarza.
§  45.
Prezydium Zarządu Głównego:
1)
czuwa nad realizacją celów i zadań Ligi Kobiet oraz nad wykonywaniem uchwał Krajowego Zjazdu Ligi Kobiet i zebrań plenarnych Zarządu Głównego, odpowiada za realizację zadań organizacji przed Zarządem Głównym;
2)
reprezentuje Ligę Kobiet na zewnątrz;
3)
udziela pomocy zarządom terenowym Ligi Kobiet i kontroluje ich pracę;
4)
zarządza majątkiem i funduszami Ligi Kobiet oraz odpowiada za gospodarkę nimi.
§  46.
W celu zapewnienia realizacji uchwał Zarządu Głównego i jego Prezydium powołuje się Sekretariat Zarządu Głównego Ligi Kobiet. W skład Sekretariatu wchodzą urzędujące członkinie Prezydium. Sekretariat kieruje bieżącą pracą organizacji zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego.
§  47.
1.
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 15–19 członkiń. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącą, wiceprzewodniczącą i sekretarza.
2.
Główna Komisja Rewizyjna:
1)
bada gospodarkę finansową Ligi Kobiet co najmniej raz na pół roku,
2)
nadzoruje działalność ogólną Ligi Kobiet,
3)
składa sprawozdanie i przedstawia na Zjeździe Krajowym wnioski w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
3.
Główna Komisja Rewizyjna ma prawo w każdej chwili żądać przedstawienia wszelkich ksiąg i dowodów finansowych zarządów terenowych. W razie potrzeby Główna Komisja Rewizyjna zaprasza do swoich prac rzeczoznawców.
4.
Do prawomocności uchwał Komisji konieczna jest obecność przynajmniej 6 członkiń, w tym przewodniczącej lub wiceprzewodniczącej.
5.
Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej bierze udział w posiedzeniach Prezydium Zarządu Głównego. Członkinie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego.

Rozdział  7

Majątek organizacji i sprawy finansowe.

§  48.
Liga Kobiet może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, zawierać wszelkiego rodzaju umowy, przyjmować zapisy, darowizny, dotacje i subwencje.
§  49.
Wszelkie akty prawne, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub zmianę majątku Ligi Kobiet, podpisane być muszą przez przewodniczącą lub sekretarza Zarządu Głównego (wojewódzkiego) i głównego księgowego.
§  50.
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wszystkich instancji terenowych ustala Zarząd Główny. Zarząd Główny może przekazać uprawnienia w tym zakresie zarządom wojewódzkim.
§  51.
1.
Majątek Ligi Kobiet stanowią jej fundusze oraz ruchomości i nieruchomości.
2.
Fundusze Ligi Kobiet składają się:
1)
ze składek członkowskich,
2)
z zapisów, darowizn, subwencji,
3)
z wydawnictw,
4)
z dochodów prowadzonych przez Ligę placówek,
5)
z innych wpływów.
§  52.
Plenum Zarządu Głównego Ligi Kobiet ustala w oparciu o wnioski większości zarządów wojewódzkich wysokość składek członkowskich oraz procent wpłat z dochodów uzyskanych z imprez i placówek dochodowych, organizowanych przez organy terenowe na rzecz ogólnego funduszu organizacji.