Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Olimpijski".

Monitor Polski

M.P.1986.15.102

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 14 kwietnia 1986 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Olimpijski".

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 1981 r. w sprawie uznania Polskiego Komitetu Olimpijskiego za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz. U. Nr 9, poz. 39) zarządza się, co następuje:
Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Olimpijski", stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 1981 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Olimpijski" (Monitor Polski Nr 12, poz. 93).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO

Rozdział  1

Postanowienia ogólne.

§  1.
Polski Komitet Olimpijski, zwany dalej PKOl, jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności i posiada osobowość prawną.
§  2.
Terenem działalności PKOl jest obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a siedzibą - miasto stołeczne Warszawa.
§  3.
Działalność PKOl opiera się przede wszystkim na pracy społecznej.
§  4.
PKOl może być członkiem organizacji międzynarodowych o tym samym lub podobnym celu działania.
§  5.
PKOl ma prawo używania własnej odznaki i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział  2

Cele i środki działania.

§  6.
Celem PKOl jest:
1)
propagowanie idei olimpijskiej wśród społeczeństwa w duchu rozwijania i umacniania braterstwa i przyjaźni sportowców całego świata i tradycji amatorskiego sportu - zgodnie z socjalistycznym charakterem sportu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
2)
popularyzowanie historii i humanistycznych wartości międzynarodowego ruchu olimpijskiego,
3)
zapewnianie udziału polskiej reprezentacji narodowej w igrzyskach olimpijskich,
4)
kształtowanie osobowości i patriotycznej postawy członków kadry olimpijskiej,
5)
reprezentowanie sportu polskiego w stosunkach z narodowymi komitetami olimpijskimi innych krajów, Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim oraz innymi organizacjami międzynarodowymi,
6)
gromadzenie środków na rzecz ruchu olimpijskiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i finansowanie przygotowań olimpijskich oraz udziału polskiej reprezentacji narodowej w igrzyskach olimpijskich.
§  7.
PKOl realizuje swoje cele przez:
1)
organizowanie masowych imprez upowszechniających wiedzę olimpijską,
2)
prowadzenie wśród sportowców akcji zdobywania 5 kółek olimpijskich,
3)
podejmowanie uchwał w sprawie udziału i składu polskiej reprezentacji narodowej w igrzyskach olimpijskich oraz zgłaszanie reprezentacji do komitetu organizacyjnego igrzysk olimpijskich,
4)
współudział w organizowaniu wyjazdów polskiej reprezentacji na igrzyska olimpijskie i organizowanie programu pozasportowego polskiej reprezentacji olimpijskiej w trakcie trwania igrzysk olimpijskich,
5)
inspirowanie i organizowanie badań poświęconych problemom ruchu olimpijskiego, współdziałanie ze środowiskami twórczymi i inspirowanie twórców do podejmowania tematyki sportowej i olimpijskiej,
6)
współdziałanie z organizacjami i działaczami polonijnymi,
7)
organizowanie światowych sejmików działaczy polonijnych PKOl oraz innych sportowych imprez polonijnych,
8)
propagowanie polskiego sportu i akcji Polskiego Funduszu Olimpijskiego wśród organizacji i działaczy polonijnych,
9)
wydawanie materiałów informacyjno-propagandowych,
10)
prowadzenie na podstawie zezwoleń właściwych organów administracji państwowej działalności mającej na celu gromadzenie funduszów pochodzących z ofiarności społeczeństwa lub innych źródeł, a przeznaczonych na finansowanie działalności ruchu olimpijskiego w Polsce oraz przygotowanie reprezentacji olimpijskiej.

Rozdział  3

Członkowie PKOl, ich prawa i obowiązki.

§  8.
Członkowie PKOl dzielą się na:
1)
zwyczajnych,
2)
honorowych.
§  9.
1.
Członkami zwyczajnymi PKOl mogą być:
1)
polskie związki sportowe należące do właściwych międzynarodowych federacji sportowych, uznanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, obejmujące dyscypliny sportu, które wchodzą do programu olimpijskiego,
2)
inne stowarzyszenia sportowe, instytucje i organizacje związane z ruchem olimpijskim,
3)
polscy członkowie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
2.
Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu PKOl.
§  10.
Związki sportowe, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, powinny stanowić większość w Walnym Zgromadzeniu i Zarządzie PKOl.
§  11.
1.
Szczególnie zasłużonym działaczom ruchu olimpijskiego może być nadana godność honorowego członka PKOl.
2.
Godność członka honorowego PKOl nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu PKOl.
§  12.
1.
Członkowie zwyczajni PKOl mają prawo:
1)
wybierać i być wybierani do władz PKOl,
2)
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym,
3)
zgłaszać wnioski do władz PKOl oraz oceniać ich działalność.
2.
Członkowie zwyczajni, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, wykonują przysługujące im prawa za pośrednictwem swych przedstawicieli.
§  13.
Członkowie honorowi PKOl mają prawo:
1)
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym,
2)
być wybierani do władz PKOl.
§  14.
Członkowie PKOl mają obowiązek:
1)
czynnie działać na rzecz realizacji celów statutowych PKOl,
2)
przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz PKOl,
3)
regularnie opłacać składki członkowskie.
§  15.
1.
Członkostwo wygasa na skutek:
1)
dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego przez członka na piśmie,
2)
skreślenia z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres przekraczający rok,
3)
wykluczenia członka za działalność na szkodę PKOl lub nieprzestrzeganie postanowień statutu w drodze uchwały Prezydium Zarządu PKOl, podjętej większością 2/3 głosów,
4)
rozwiązania lub likwidacji organizacji członkowskiej.
2.
Od uchwały o wykluczeniu z PKOl przysługuje odwołanie do Zarządu PKOl w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

Rozdział  4

Struktura organizacyjna PKOl.

§  16.
1.
Władzami PKOl są:
1)
Walne Zgromadzenie,
2)
Zarząd,
3)
Prezydium Zarządu,
4)
Komisja Rewizyjna.
2.
Kadencja władz trwa cztery lata.
3.
Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ich ważności wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania; w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4.
Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dokooptować nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani w toku kadencji, z tym że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków danej władzy pochodzącej z wyboru.
5.
Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą w uzasadnionych przypadkach odwoływać ze swego grona członków, którzy nie wywiązują się ze swych obowiązków.
6.
Od uchwały o odwołaniu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania uchwały.

Walne Zgromadzenie

§  17.
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą PKOl.
§  18.
W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:
1)
z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2)
z głosem doradczym - członkowie honorowi i osoby zaproszone.
§  19.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1)
ustalanie programu działalności PKOl,
2)
wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3)
rozpatrywanie zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4)
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5)
ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
6)
podejmowanie uchwał w sprawie projektów zmiany statutu i rozwiązania się PKOl,
7)
nadawanie godności członka honorowego PKOl,
8)
uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
9)
podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia.
§  20.
1.
Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz na cztery lata w terminie sześciu miesięcy po kolejnych igrzyskach olimpijskich.
2.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:
1)
z własnej inicjatywy,
2)
na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków,
3)
na żądanie Komisji Rewizyjnej.

Zarząd PKOl

§  21.
1.
Zarząd składa się z 35-45 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Ponadto w skład Zarządu wchodzą polscy członkowie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
2.
Posiedzenia plenarne Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak co najmniej raz w roku.
§  22.
1.
Do kompetencji Zarządu należy:
1)
kierowanie całokształtem działalności PKOl w okresach między Walnymi Zgromadzeniami,
2)
uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych planów działalności PKOl,
3)
rozpatrywanie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań Prezydium PKOl,
4)
zarządzanie majątkiem PKOl,
5)
powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych PKOl jako organów doradczych Zarządu,
6)
powoływanie i rozwiązywanie Centralnego Klubu Olimpijczyka,
7)
powoływanie i odwoływanie członków Polskiej Akademii Olimpijskiej,
8)
podejmowanie uchwał w przedmiocie udziału Polski w igrzyskach olimpijskich,
9)
powoływanie i rozwiązywanie wojewódzkich komisji PKOl,
10)
uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
11)
podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej,
12)
reprezentowanie PKOl na zewnątrz.
2.
Tryb powoływania komisji problemowych, wojewódzkich komisji PKOl, Centralnego Klubu Olimpijczyka, Polskiej Akademii Olimpijskiej oraz ich struktury organizacyjne określają regulaminy uchwalane przez Zarząd PKOl.
§  23.
1.
Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 11-15 członków, w tym: prezesa, 3 wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika. Ponadto w skład Prezydium wchodzą polscy członkowie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
2.
Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej jednak raz na dwa miesiące.
3.
Prezydium przysługują kompetencje Zarządu - w okresie między posiedzeniami Zarządu - określone w § 22 ust. 1, z wyjątkiem pkt 2-8 i 10.

Komisja Rewizyjna

§  24.
1.
Komisja Rewizyjna składa się z 5-7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2.
W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
3.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
4.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej jednak raz na kwartał, i zwoływane są przez przewodniczącego lub działającego w jego imieniu wiceprzewodniczącego.
§  25.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)
przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności PKOl i występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi,
2)
składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu oraz zgłaszanie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu,
3)
uchwalanie regulaminu obejmującego szczegółowy zakres działania i tryb pracy Komisji Rewizyjnej.
§  26.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium z głosem doradczym.

Komisje, kluby i inne organy opiniodawcze

§  27.
1.
Na terenie województw działają wojewódzkie komisje PKOl, będące społecznym organem PKOl.
2.
Do zadań wojewódzkich komisji PKOl należy realizowanie statutowych celów PKOl, a w szczególności:
1)
popularyzowanie osiągnięć sportu polskiego,
2)
otaczanie opieką olimpijczyków,
3)
współdziałanie w organizowaniu zdobywania przez młodzież kółek olimpijskich,
4)
gromadzenie środków Funduszu Olimpijskiego,
5)
kontrola dopłat do biletów na Fundusz Olimpijski,
6)
powoływanie i rozwiązywanie klubów olimpijczyka oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
7)
wykonywanie innych prac zleconych przez Zarząd PKOl.
3.
Sposób powoływania i strukturę organizacyjną wojewódzkich komisji PKOl określa regulamin uchwalony przez Zarząd PKOl.
§  28.
1.
Kluby olimpijczyka są organami pomocniczymi wojewódzkich komisji PKOl.
2.
Do zadań klubów olimpijczyka w szczególności należy:
1)
propagowanie idei olimpijskiej,
2)
popularyzowanie wybitnych zawodników, trenerów, działaczy oraz osiągnięć szkoleniowych,
3)
wzmacnianie więzi sportu z nauką, kulturą i sztuką.
§  29.
1.
Zarząd PKOl powołuje Polską Akademię Olimpijską jako organ opiniodawczo-doradczy Zarządu.
2.
Do zadań Polskiej Akademii Olimpijskiej należy:
1)
inicjowanie i inspirowanie badań, opracowań naukowych i popularnych poświęconych ideologicznym, filozoficznym, etycznym, politycznym, kulturowym i społecznym problemom ruchu olimpijskiego,
2)
współdziałanie z Międzynarodową Akademią Olimpijską,
3)
współdziałanie z ośrodkami naukowymi, uczelniami i osobami zasłużonymi dla ruchu olimpijskiego w kraju i za granicą, zainteresowanymi działalnością Polskiej Akademii Olimpijskiej.

Rozdział  5

Majątek i fundusze PKOl.

§  30.
Majątek PKOl stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§  31.
Na fundusze PKOl składają się:
1)
składki i wpisowe,
2)
dotacje i darowizny,
3)
inne wpływy z działalności statutowej,
4)
dochody z działalności gospodarczej, na którą PKOl otrzymał zezwolenie właściwych organów administracji państwowej.
§  32.
Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych PKOl wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub sekretarza generalnego oraz skarbnika lub innych osób upoważnionych przez Prezydium Zarządu.

Rozdział  6

Zmiana statutu i rozwiązanie się PKOl.

§  33.
1.
Zmiana statutu bądź rozwiązanie się PKOl może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
2.
Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu PKOl Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku PKOl.