Monitor Polski

M.P.1985.20.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 11 lipca 1985 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej".

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1977 r. w sprawie uznania stowarzyszenia "Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz. U. Nr 34, poz. 149) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej", stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1978 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej" (Monitor Polski z 1979 r. Nr 1, poz. 5).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(Statut Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej zawiera załącznik do niniejszego numeru, dostarczany na podstawie indywidualnych zamówień)