Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Zrzeszenie Prawników Polskich".

Monitor Polski

M.P.1985.8.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 11 kwietnia 1985 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Zrzeszenie Prawników Polskich".

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1976 r. w sprawie uznania "Zrzeszenia Prawników Polskich" za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz. U. Nr 22, poz. 139) zarządza się, co następuje:
Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Zrzeszenie Prawników Polskich", stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 1976 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Zrzeszenie Prawników Polskich" (Monitor Polski Nr 27, poz. 120).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(Statut Zrzeszenia Prawników Polskich zawiera załącznik do niniejszego numeru, dostarczany na podstawie indywidualnych zamówień)