Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP)".

Monitor Polski

M.P.1983.44.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 22 grudnia 1983 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP)".

Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP)" (Dz. U. Nr 68, poz. 420) zarządza się, co następuje:
Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP)". Tekst statutu zostanie ogłoszony w odrębnym wydawnictwie.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powsezchnej (TWP)" (Monitor Polski Nr 34, poz. 209).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.