Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Rusycystyczne".

Monitor Polski

M.P.1983.32.177

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 26 września 1983 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Rusycystyczne".

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1976 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz. U. Nr 38, poz. 223) zarządza się, co następuje:
Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Rusycystyczne". Tekst statutu zostanie ogłoszony w odrębnym wydawnictwie.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 1976 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Rusycystyczne" (Monitor Polski z 1977 r. Nr 1, poz. 5).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.