Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

Monitor Polski

M.P.1983.30.163

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 31 sierpnia 1983 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 1972 r. w sprawie uznania Związku Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz. U. Nr 45, poz. 286) zarządza się, co następuje:
Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej". Tekst statutu zostanie ogłoszony w odrębnym wydawnictwie.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lutego 1977 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" (Monitor Polski Nr 4, poz. 30).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.