Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów".

Monitor Polski

M.P.1983.12.76

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 25 marca 1983 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów".

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1974 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz. U. Nr 31, poz. 184) zarządza się, co następuje:
Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów". Tekst statutu zostanie ogłoszony w odrębnym wydawnictwie.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 1976 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów" (Monitor Polski z 1976 r. Nr 21, poz. 95).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.