Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".

Monitor Polski

M.P.1977.31.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 1977 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 24 listopada 1977 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".

Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1965 r. w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego" (Dz. U. Nr 18, poz. 121) zarządza się, co następuje:
Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego". Tekst statutu zostanie ogłoszony w odrębnym wydawnictwie.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 września 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego" (Monitor Polski Nr 31, poz. 194).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.