Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Urbanistów Polskich".

Monitor Polski

M.P.1974.8.59

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 1979 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 lutego 1974 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Urbanistów Polskich".

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1974 r. w sprawie uznania Towarzystwa Urbanistów Polskich za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz. U. Nr 4, poz. 24) zarządza się, co następuje:
Ustala się i ogłasza statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Urbanistów Polskich", stanowiący załącznik do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH

Rozdział  1

Postanowienia ogólne.

§  1.
Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP), zwane dalej "Towarzystwem", jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności i posiada osobowość prawną.
§  2.
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
§  3.
Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest m.st. Warszawa.
§  4. 1
Towarzystwo może powoływać oddziały wojewódzkie oraz koła zakładowe i terenowe.
§  5.
Towarzystwo posiada prawo używania odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.
§  6.
Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
§  7.
Towarzystwo może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze.

Rozdział  2

Cel i środki działania.

§  8.
Celem Towarzystwa jest aktywne oddziaływanie na wszelkie dziedziny twórczości i działalności kształtującej przestrzenne zagospodarowanie kraju, w szczególności przez:
1)
upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy w zakresie gospodarki przestrzennej,
2)
podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych swoich członków oraz innych osób uczestniczących w pracach z dziedziny gospodarki przestrzennej,
3)
podnoszenie roli i ochronę interesów zawodowych urbanistów,
4)
dążenie do zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu i przestrzegania zasad etyki zawodowej przez członków Towarzystwa,
5)
samopomoc koleżeńską.
§  9.
Towarzystwo realizuje swój cel przez:
1)
współpracę w zakresie gospodarki przestrzennej z naczelnymi, centralnymi i terenowymi władzami i organami administracji państwowej oraz innymi organizacjami zainteresowanymi tą dziedziną gospodarki,
2)
inicjowanie i popieranie prac naukowo-badawczych, rozwojowych i doświadczalnych oraz opracowań fachowych w dziedzinie gospodarki przestrzennej w skali kraju, regionów, miast i wsi,
3)
inicjowanie i organizowanie różnorodnych form oddziaływania na rozwój gospodarki przestrzennej, jak np.: zjazdy, kongresy, konferencje, odczyty, konkursy, wystawy o tematyce związanej z gospodarką przestrzenną,
4)
wydawanie publikacji periodycznych i monograficznych,
5)
współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i międzynarodowymi,
6)
zakładanie oraz prowadzenie domów pracy twórczej i klubów,
7)
prowadzenie działalności w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie gospodarki przestrzennej,
8)
opracowywanie opinii i ekspertyz z zakresu prac z dziedziny gospodarki przestrzennej,
9)
pomoc w pracach studenckich kół naukowych w zakresie gospodarki przestrzennej,
10)
propagowanie zasad etyki zawodowej,
11)
przyznawanie wyróżnień ustanowionych przez Towarzystwo za wybitne osiągnięcia w dziedzinie gospodarki przestrzennej,
12)
udzielanie pomocy materialnej z funduszu samopomocy koleżeńskiej.

Rozdział  3

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§  10.
1.
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
2.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1)
członków zwyczajnych,
2)
członków honorowych,
3)
członków wspierających.
§  11.
1.
Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel polski zajmujący się zawodowo lub społecznie pracami związanymi z przestrzennym zagospodarowaniem kraju.
2.
Członka zwyczajnego przyjmuje zarząd oddziału wojewódzkiego na podstawie pisemnej deklaracji kandydata zaopiniowanej przez dwóch wprowadzających członków Towarzystwa.
3.
Członkiem wprowadzającym może być członek honorowy lub zwyczajny Towarzystwa posiadający co najmniej 5-letni staż członkowski w Towarzystwie.
§  12.
1.
Członek zwyczajny ma prawo:
1)
wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
2)
uczestniczyć w zebraniach oraz korzystać ze świadczeń i pomocy Towarzystwa zgodnie ze statutem i obowiązującymi regulaminami Towarzystwa,
3)
nosić odznakę Towarzystwa.
2.
Członek zwyczajny jest obowiązany:
1)
brać czynny udział w pracach Towarzystwa oraz propagować jego cel i programy działania,
2)
należeć do właściwej terenowej jednostki Towarzystwa,
3)
przestrzegać postanowień statutu Towarzystwa,
4)
pogłębiać swoją wiedzę w dziedzinie gospodarki przestrzennej,
5)
przestrzegać zasad etyki zawodowej,
6)
płacić regularnie składki członkowskie.
§  13.
1.
Członkostwo zwyczajne ustaje w razie:
1)
dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa,
2)
skreślenia na podstawie uchwały zarządu oddziału wojewódzkiego z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy lub niewywiązywania się z obowiązków członka Towarzystwa,
3)
wykluczenia z Towarzystwa na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
2.
Osobie skreślonej lub wykluczonej z powodów wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od doręczenia jej zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu.
§  14.
1.
Członkiem honorowym może zostać osoba, która wybitnie zasłużyła się dla rozwoju Towarzystwa lub wiedzy w dziedzinie gospodarki przestrzennej.
2.
Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa.
§  15.
1.
Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
2.
Członek honorowy nie będący obywatelem polskim nie ma biernego i czynnego prawa wyborczego.
§  16.
Członkostwo honorowe ustaje na skutek:
1)
dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,
2)
pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów podjętą większością co najmniej 3/4 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 wybranych delegatów,
3)
śmierci członka.
§  17.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe dla tej działalności i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny.
§  18.
1.
Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach Towarzystwa za pośrednictwem swego przedstawiciela i zgłaszać wnioski do władz Towarzystwa zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Głównym Towarzystwa.
2.
Członek wspierający powinien należycie wywiązywać się z obowiązków określonych w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1.
§  19.
Członkostwo osoby prawnej (członka wspierającego) ustaje na skutek:
1)
upływu czasu ważności lub rozwiązania porozumienia, o którym mowa w § 18 ust. 1,
2)
rozwiązania Towarzystwa lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

Rozdział  4

Struktura organizacyjna.

§  20.
Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
1)
Walny Zjazd Delegatów,
2)
Zarząd Główny,
3)
Główna Komisja Rewizyjna,
4)
Sąd Koleżeński.
§  21. 2
 
1.
Jednostkami terenowymi Towarzystwa są:
1)
oddziały wojewódzkie,
2)
koła zakładowe i terenowe.
2.
Oddziały powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego. Do utworzenia oddziału wymagane jest istnienie co najmniej trzech kół lub zrzeszenie w nich co najmniej 30 członków zwyczajnych.
3.
Koła zakładowe i terenowe powstają na podstawie uchwały właściwego terenowo zarządu oddziału wojewódzkiego. Do utworzenia koła wymagane jest zrzeszenie w nim co najmniej 10 członków zwyczajnych.
4.
W województwach, w których nie ma oddziału, koła są powoływane przez Zarząd Główny. W odniesieniu do tych kół Zarząd Główny może powierzyć sprawowanie nadzoru organizacyjnego oddziałowi sąsiedniego województwa, informując o tym terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, właściwy ze względu na teren działania tworzonych kół.
§  22.
Władzami oddziału wojewódzkiego są:
1)
walne zebranie oddziału,
2)
zarząd oddziału,
3)
komisja rewizyjna oddziału.
§  23.
Władzami koła zakładowego lub terenowego są:
1)
ogólne zebranie członków koła,
2)
zarząd koła,
3) 3
komisja rewizyjna koła.
§  24.
1.
Dla rozwijania wiedzy i pogłębiania działalności Towarzystwa w zakresie poszczególnych dziedzin gospodarki przestrzennej mogą być tworzone sekcje problemowe.
2.
Sekcje problemowe powstają na podstawie uchwały Walnego Zjazdu Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
3.
Regulaminy działalności sekcji ustala Zarząd Główny.
§  25.
Do rozwiązywania poszczególnych problemów związanych z działalnością Towarzystwa mogą być powoływane przez władze Towarzystwa komisje przy tych władzach do przygotowywania opinii i stanowiska Towarzystwa oraz opracowywania zagadnień zleconych przez te władze.
§  26.
Kadencja władz Towarzystwa wszystkich szczebli, z wyjątkiem władz kół, trwa 3 lata. Wybór do władz odbywa się w głosowaniu tajnym.
§  27. 4
Uchwały władz towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie przewiduje innych zasad. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
§  28.
1.
W razie ustąpienia członka władz Towarzystwa, władze te mogą dokooptować do swego grona nowego członka.
2.
Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków władz ustalonej statutem.

Rozdział  5

Władze naczelne Towarzystwa.

A.

Walny Zjazd Delegatów.

§  29.
1.
Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2.
Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
§  30.
Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
1)
ustalenie ogólnych kierunków i programów działalności Towarzystwa,
2)
rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
3)
podejmowanie uchwał o tworzeniu lub rozwiązaniu sekcji problemowych,
4)
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
5)
wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
6)
zatwierdzanie wytycznych do preliminarza budżetowego Towarzystwa,
7)
ustalanie wysokości składek członkowskich,
8)
nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego,
9)
uchwalanie regulaminów Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i innych regulaminów zastrzeżonych dla Walnego Zjazdu Delegatów,
10)
podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu przez Zarząd Główny lub delegatów,
11)
uchwalanie projektów zmian statutu,
12)
podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.
§  31.
Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny raz na 3 lata.
§  32.
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływany przez Zarząd Główny z jego własnej inicjatywy albo na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/4 liczby zarządów oddziałów w ciągu 6 tygodni od zgłoszenia wniosku.
§  33.
Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Walnego Zjazdu Delegatów ustala Zarząd Główny i podaje do wiadomości zainteresowanych co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.
§  34.
W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:
1) 5
z głosem decydującym:

- delegaci oddziałów wybrani na walnych zebraniach oddziałów w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny proporcjonalnie do liczby członków oddziału,

2)
z głosem doradczym:

- członkowie władz naczelnych Towarzystwa,

- członkowie honorowi,

- przewodniczący sekcji problemowych,

- przedstawiciele członków wspierających,

- inne osoby zaproszone przez Zarząd Główny.

B.

Zarząd Główny.

§  35.
1.
Zarząd Główny składa się z 16 członków.
2.
Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezesa, 3 wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika.
3.
Prezes, wiceprezesi, sekretarz generalny i skarbnik tworzą Prezydium Zarządu Głównego.
§  36.
Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1)
reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
2)
kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów,
3)
uchwalanie preliminarza budżetowego i okresowych programów działalności Towarzystwa,
4)
zatwierdzanie bilansu,
5)
tworzenie i rozwiązywanie oddziałów wojewódzkich i komisji oraz nadzorowanie działalności,
6)
organizowanie sekcji problemowych grupujących członków zainteresowanych określoną problematyką z dziedziny gospodarki przestrzennej,
7)
zatwierdzanie regulaminów oddziałów, kół, sekcji i komisji oraz innych regulaminów wymagających uchwały Zarządu Głównego,
8)
opracowywanie projektów regulaminów zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów,
9)
występowanie z wnioskami do Walnego Zjazdu Delegatów o nadanie członkostwa honorowego,
10)
nadawanie odznak honorowych Towarzystwa,
11)
podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do stowarzyszeń międzynarodowych,
12)
przyjmowanie członków wspierających oraz skreślanie ich z listy członków,
13)
zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
14)
ustalanie zasad powoływania i działalności komisji.
§  37.
1.
Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes Zarządu Głównego nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.
Dla uzyskania opinii o ważnych zamierzeniach w pracy Zarządu Głównego może on zwoływać zebrania Zarządu z udziałem zaproszonych osób spośród członków Towarzystwa lub spoza nich.
3.
Zarząd Główny zwołuje przynajmniej raz na 6 miesięcy poszerzone zebranie Zarządu z udziałem prezesów zarządów oddziałów oraz przewodniczących sekcji problemowych i komisji.
4. 6
Uchwały Zarządu Głównego mogą być podejmowane przy udziale prezesa lub jednego z wiceprezesów.
§  38.
1.
Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego, zgodnie z regulaminem działalności Prezydium uchwalonym przez Zarząd Główny.
2.
Posiedzenia Prezydium odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
3.
Posiedzenia Prezydium zwołuje Prezes Zarządu Głównego, a w razie jego nieobecności zastępujący go wiceprezes.

C.

Główna Komisja Rewizyjna.

§  39.
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 7 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, dwóch jego zastępców i sekretarza.
§  40.
1.
Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1)
kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa, z wyjątkiem działalności Sądu Koleżeńskiego,
2)
składanie na Walnym Zjeździe Delegatów sprawozdań ze swojej działalności oraz przedstawianie wniosków o absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
3)
nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych oddziałów wojewódzkich,
4)
przedstawianie Zarządowi Głównemu lub jego Prezydium uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności Towarzystwa,
5)
uchwalanie regulaminu określającego szczegółowy zakres i tryb działania komisji rewizyjnych oddziałów.
2.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

D.

Sąd Koleżeński.

§  41.
Sąd Koleżeński składa się z 7 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
§  42.
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1)
orzekanie w sprawach spornych pomiędzy członkami, związanych z działalnością Towarzystwa,
2)
orzekanie w sprawach naruszenia przez członków Towarzystwa zasad statutowych,
3)
wydawanie na żądanie Zarządu Głównego opinii w sprawie interpretacji postanowień regulaminów Towarzystwa.
§  43.
1.
Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
1)
upomnienie,
2)
nagana,
3)
zawieszenie w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 2 lat,
4)
wykluczenie z Towarzystwa.
2.
Sąd Koleżeński w razie wykluczenia z Towarzystwa może orzec pozbawienie odznaki honorowej.
§  44.
Wykluczenie z Towarzystwa następuje w razie:
1)
skazania członka Towarzystwa prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych lub na karę zakazu wykonywania zawodu związanego z gospodarką przestrzenną,
2)
poważnego naruszenia przez członka Towarzystwa postanowień statutu lub uchwał władz Towarzystwa.
§  45.
Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zjazdowi Delegatów.

Rozdział  6

Władze oddziału wojewódzkiego. 7

A.

Walne zebranie oddziału. 8

§  46.
1.
Walne zebranie oddziału wojewódzkiego jest najwyższą władzą w zakresie działania oddziału wojewódzkiego.
2.
Walne zebranie oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§  47.
Do kompetencji walnego zebrania oddziału wojewódzkiego należy:
1)
rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej oddziału,
2)
wybór zarządu i komisji rewizyjnej oddziału,
3)
wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa,
4)
podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady zjazdu i dotyczących działalności oddziału.
§  48.
Walne zebranie oddziału jest zwoływane przez zarząd oddziału raz na 3 lata.
§  49.
Nadzwyczajne walne zebranie oddziału może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez zarząd oddziału z własnej inicjatywy lub na żądanie Zarządu Głównego, na wniosek komisji rewizyjnej oddziału albo na wniosek 1/3 liczby członków oddziału w ciągu 6 tygodni od zgłoszenia żądania lub wniosku.
§  50.
Termin, miejsce i proponowany porządek obrad walnego zebrania oddziału ustala zarząd oddziału i podaje do wiadomości zainteresowanych co najmniej na 14 dni przed terminem zjazdu.
§  51.
W walnym zebraniu oddziału biorą udział:
1)
z głosem decydującym wszyscy członkowie oddziału,
2)
z głosem doradczym członkowie władz naczelnych Towarzystwa, jeżeli nie są członkami oddziału, oraz przedstawiciele członków wspierających.

B.

Zarząd oddziału.

§  52.
1.
Zarząd oddziału składa się z 5-9 członków.
2.
Zarząd oddziału wybiera ze swego grona prezesa zarządu, 1-3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
3.
Prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik tworzą prezydium zarządu oddziału.
§  53.
1.
Zarząd oddziału kieruje działalnością Towarzystwa na terenie swojego działania i ponosi odpowiedzialność za swoje działanie przed Zarządem Głównym Towarzystwa i walnym zjazdem oddziału.
2.
Do zakresu działania zarządu oddziału należy:
1) 9
realizacja zadań Towarzystwa na terenie województwa,
2)
wykonywanie uchwał władz naczelnych Towarzystwa i uchwał walnego zebrania oddziału,
3)
uchwalanie okresowych programów pracy oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności kół działających na terenie województwa,
4) 10
tworzenie i likwidacja kół na terenie województwa,
5)
gospodarowanie majątkiem i funduszami Towarzystwa w granicach uprawnień określonych przez Zarząd Główny,
6)
składanie sprawozdań ze swej działalności Zarządowi Głównemu Towarzystwa i walnemu zebraniu oddziału,
7)
przedstawianie wniosków Zarządowi Głównemu o nadanie odznak honorowych i członkostwa honorowego,
8) 11
uchwalanie szczegółowych regulaminów dla poszczególnych kół działających na terenie województwa.
3. 12
Uchwały zarządu oddziału mogą być podejmowane przy udziale prezesa lub wiceprezesa.
4.
Posiedzenie zarządu oddziału zwołuje prezes zarządu w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
§  54.
1.
Prezydium zarządu oddziału kieruje działalnością oddziału w okresie pomiędzy posiedzeniami zarządu, zgodnie z regulaminem działalności prezydium uchwalonym przez zarząd oddziału.
2.
Posiedzenia prezydium zarządu oddziału odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3.
Posiedzenia prezydium zarządu oddziału zwołuje prezes tego zarządu, a w razie jego nieobecności - zastępujący go wiceprezes.

C.

Komisja rewizyjna oddziału.

§  55. 13
Komisja rewizyjna oddziału składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego komisji.
§  56.
1.
Do zadań komisji rewizyjnej oddziału należy:
1)
kontrolowanie całokształtu działalności oddziału,
2)
składanie na walnym zebraniu oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz przedstawianie wniosków o absolutorium dla ustępującego zarządu oddziału,
3)
przedstawianie zarządowi oddziału lub jego prezydium uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności oddziału.
2.
Członkowie komisji rewizyjnej oddziału mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu oddziału i jego prezydium. Członkowie komisji rewizyjnej oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

Rozdział  7

Koła Towarzystwa.

§  57. 14
Koła Towarzystwa mogą być organizowane jako:
1)
koła zakładowe zrzeszające członków Towarzystwa pracujących w jednym zakładzie pracy,
2)
koła terenowe zrzeszające członków Towarzystwa pracujących w różnych zakładach pracy na terenie działania koła.
§  58.
Zadaniem koła jest realizowanie celu Towarzystwa przy współdziałaniu z kierownictwem zakładu, załogą i działającymi na terenie zakładu organizacjami politycznymi i społecznymi.
§  59.
1.
Najwyższą władzą koła jest ogólne zebranie członków koła.
2.
Ogólne zebranie jest zwoływane przez zarząd koła.
3.
Ogólne zebranie może być również zwoływane na żądanie zarządu oddziału oraz na wniosek komisji rewizyjnej koła lub na wniosek 1/3 liczby członków koła.
4.
Ogólne zebranie sprawozdawczo-wyborcze jest zwoływane raz na 2 lata.
5.
Termin, miejsce i proponowany porządek obrad ogólnego zebrania ustala zarząd koła i podaje do wiadomości członkom co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
§  60.
Do kompetencji ogólnego zebrania członków koła należy:
1)
wybór zarządu i komisji rewizyjnej koła,
2)
rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej koła,
3)
podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady ogólnego zebrania członków koła i dotyczących jego działalności.
§  61.
W ogólnym zebraniu członków koła biorą udział wszyscy członkowie koła.
§  62.
Zarząd koła składa się z 3-5 członków, spośród których wybiera przewodniczącego koła.
§  63.
1.
Zarząd koła kieruje działalnością koła i ponosi odpowiedzialność za swoje działanie przed ogólnym zebraniem członków koła oraz przed zarządem oddziału.
2.
Do zakresu działania zarządu koła należy:
1)
wykonywanie uchwał wyższych władz Towarzystwa oraz uchwał ogólnego zebrania członków koła,
2)
uchwalanie okresowych programów pracy koła,
3)
gospodarowanie majątkiem Towarzystwa w granicach uprawnień określonych przez Zarząd Główny Towarzystwa,
4)
składanie sprawozdań ze swej działalności zarządowi oddziału wojewódzkiego oraz ogólnemu zebraniu członków koła.
3.
Posiedzenia zarządu koła zwołuje przewodniczący w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na miesiąc.
§  63a. 15
Postanowienia § 55 i 56 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  8

Majątek i fundusze Towarzystwa.

§  64.
Dla realizacji zadań statutowych Towarzystwo posiada majątek i fundusze składające się z:
1)
składek członków zwyczajnych oraz świadczeń członków wspierających,
2)
wpływów z działalności statutowej,
3)
dochodów z majątku Towarzystwa,
4)
dotacji państwowych,
5)
darowizn i zapisów,
6)
wpływów z funduszu samopomocy koleżeńskiej.
§  65.
Fundusz samopomocy koleżeńskiej tworzy się z określonej przez Prezydium Zarządu Głównego części składek, wpłat z tytułu nagród i wyróżnień uzyskanych w konkursach oraz innych wpływów przeznaczonych na cele samopomocy koleżeńskiej.
§  66.
1.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Towarzystwa jest wymagane współdziałanie i podpisy dwóch uprawnionych osób.
2.
Osobami uprawnionymi są:
1)
prezes, wiceprezesi, sekretarz generalny i skarbnik Zarządu Głównego,
2)
inni członkowie Zarządu Głównego lub członkowie zarządów oddziałów i kół na podstawie udzielonych im pełnomocnictw.

Rozdział  9

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§  67.
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zjazdu Delegatów, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania.
§  68.
W razie podjęcia przez Walny Zjazd Delegatów uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Zjazd powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z udzielonymi przez Zjazd wytycznymi przeprowadzi likwidację.
1 Załącznik § 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 sierpnia 1979 r. (M.P.79.23.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 września 1979 r.
2 Załącznik § 21 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 30 sierpnia 1979 r. (M.P.79.23.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 września 1979 r.
3 Załącznik § 23 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 30 sierpnia 1979 r. (M.P.79.23.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 września 1979 r.
4 Załącznik § 27 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 30 sierpnia 1979 r. (M.P.79.23.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 września 1979 r.
5 Załącznik § 34 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 30 sierpnia 1979 r. (M.P.79.23.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 września 1979 r.
6 Załącznik § 37 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 30 sierpnia 1979 r. (M.P.79.23.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 września 1979 r.
7 Załącznik tytuł rozdziału 6 dodany przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 30 sierpnia 1979 r. (M.P.79.23.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 września 1979 r.
8 Załącznik tytuł części A zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 30 sierpnia 1979 r. (M.P.79.23.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 września 1979 r.
9 Załącznik § 53 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. a) zarządzenia z dnia 30 sierpnia 1979 r. (M.P.79.23.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 września 1979 r.
10 Załącznik § 53 ust. 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. a) zarządzenia z dnia 30 sierpnia 1979 r. (M.P.79.23.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 września 1979 r.
11 Załącznik § 53 ust. 2 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. a) zarządzenia z dnia 30 sierpnia 1979 r. (M.P.79.23.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 września 1979 r.
12 Załącznik § 53 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. b) zarządzenia z dnia 30 sierpnia 1979 r. (M.P.79.23.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 września 1979 r.
13 Załącznik § 55 zmieniony przez § 1 pkt 10 zarządzenia z dnia 30 sierpnia 1979 r. (M.P.79.23.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 września 1979 r.
14 Załącznik § 57 zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 30 sierpnia 1979 r. (M.P.79.23.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 września 1979 r.
15 Załącznik § 63a dodany przez § 1 pkt 12 zarządzenia z dnia 30 sierpnia 1979 r. (M.P.79.23.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 września 1979 r.