Monitor Polski

M.P.1966.62.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 1974 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 22 października 1966 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".

Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1966 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci" (Dz. U. Nr 40, poz. 236) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się i ogłasza statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci", stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

Rozdział I.

Przepisy ogólne.

§  1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci" i w dalszych paragrafach statutu będzie zwane w skrócie "Towarzystwem".
§  2.
1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
2. Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest m.st. Warszawa.
§  3. 1 Towarzystwo jest osobą prawną i ma prawo powoływania jednostek terenowych na zasadach ustalonych w dalszych postanowieniach statutu.
§  4. 2 Działalność towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział  II.

Cel i środki działania.

§  5. Towarzystwo jest społeczną organizacją opiekuńczo-wychowawczą, pomagającą rodzinie i Państwu w wychowaniu młodego pokolenia na wsi i w mieście. Towarzystwo jest organizacją postępową, ściśle związaną z klasą pracującą, budującą w Polsce socjalizm. Celem Towarzystwa jest:
1) mobilizowanie ogółu obywateli, a przede wszystkim rodziców, do społecznej pracy w wychowaniu i opiece nad dziećmi i młodzieżą,
2) organizowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej nad dziećmi i młodzieżą, a w szczególności nad dziećmi pozbawionymi należytej opieki,
3) współdziałanie z rodziną, szkołą, przedszkolem, zakładami opieki i wychowania oraz z organizacjami społecznymi w stwarzaniu jak najlepszych warunków rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży.
§  6. Cele określone w § 5 realizowane będą przez:
1) organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczych i wychowawczych,
2) organizowanie i prowadzenie wszelkich akcji o charakterze opiekuńczo-wychowawczym,
3) współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej oraz z organizacjami społecznymi w organizowaniu i prowadzeniu placówek, akcji opiekuńczo-wychowawczych i masowych akcji zdrowotnych dotyczących dzieci,
4) 3 występowanie z inicjatywą w sprawach organizowania placówek ochrony macierzyństwa i zdrowia dziecka oraz współdziałanie z terenowymi organami administracji państwowej w zakresie nadzoru społecznego nad prawidłowym funkcjonowaniem tych placówek,
5) prowadzenie akcji uświadamiającej wśród rodziców o właściwym wychowaniu dziecka,
6) krzewienie oświaty sanitarnej na wsi i w mieście, a w szczególności w zakresie podniesienia stanu zdrowia dziecka,
7) prowadzenie prac badawczych związanych z rozwojem dziecka, badanie potrzeb dziecka i wskazywanie możliwości zaspokojenia tych potrzeb,
8) propagandę spraw dziecka wśród rodziców i społeczeństwa oraz prowadzenie akcji wydawniczej z zakresu opieki i wychowania dzieci,
9) propagowanie wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, odpowiedniego stosunku do spraw dziecka kalekiego i upośledzonego,
10) organizowanie i prowadzenie wszelkiej innej działalności o charakterze opiekuńczo-wychowawczym.

Rozdział  III.

Członkowie.

§  7. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Członków przyjmuje zarząd koła przyjaciół dzieci, terytorialnie właściwego dla ich miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca pracy, na podstawie pisemnej deklaracji.
§  8. Od decyzji odmawiającej przyjęcia na członka kandydat może odwołać się w terminie dni trzydziestu do zarządu właściwego oddziału Towarzystwa, który rozstrzyga ostatecznie.
§  9. Członkostwo ustaje przez:
1) dobrowolne ustąpienie, po uregulowaniu zaległych składek i innych zobowiązań wobec Towarzystwa,
2) skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez sześć kolejnych miesięcy,
3) wykluczenie z Towarzystwa, którego może dokonać zebranie członków koła:
a) za niestosowanie się do uchwał i postanowień władz Towarzystwa,
b) w razie popełnienia czynów hańbiących.
§  10. Skreślonemu z listy lub wykluczonemu członkowi służy prawo odwołania się w terminie dni trzydziestu do zarządu oddziału Towarzystwa, który rozstrzyga ostatecznie.
§  10a. 4 Krajowy Walny Zjazd może nadać na wniosek Zarządu Głównego osobie fizycznej lub prawnej tytuł honorowego członka za szczególne zasługi dla Towarzystwa.

Rozdział  IV.

Prawa i obowiązki członków.

§  11.
1. Członek Towarzystwa ma prawo:
1) uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu,
2) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
3) korzystania ze świadczeń i urządzeń Towarzystwa.
2. Członkowie będący osobami prawnymi są reprezentowani przez swych pełnomocnych przedstawicieli po jednym od każdej osoby prawnej.
§  12. Członek Towarzystwa ma obowiązek:
1) brać udział w realizacji zadań Towarzystwa, w szczególności swoją postawą dawać przykład właściwego stosunku do dziecka, zawsze i wszędzie walczyć z krzywdą dziecka, brać czynny udział w pracy wychowawczej i opiekuńczej nad dziećmi w swoim środowisku,
2) stosować się do postanowień statutu, uchwał, regulaminów i innych zarządzeń władz Towarzystwa,
3) opłacać regularnie składki członkowskie.

Rozdział  V.

Organizacja.

§  13. 5 Towarzystwo organizacyjnie składa się z kół przyjaciół dzieci, rejonów, oddziałów i okręgów.
§  14. 6 Podział organizacyjny na oddziały i okręgi odpowiada podziałowi administracyjnemu Państwa. Na wniosek zarządu okręgu Zarząd Główny może wyrazić zgodę na powołanie oddziałów wspólnych dla miasta stanowiącego powiat i powiatu, oddziałów w miastach nie stanowiących powiatów oraz w dzielnicach miast stanowiących powiaty.
§  15. Uchwały władz Towarzystwa przewidziane w niniejszym statucie, zapadają zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
§  16. Na walnych zebraniach i zjazdach Towarzystwa przewodnictwo spoczywa w rękach przewodniczącego, którego powołuje walne zebranie lub zjazd. W miarę potrzeby walne zebranie lub zjazd prócz przewodniczącego powołuje do prezydium i inne osoby.
§  17. Z obrad walnych zebrań i zjazdów sporządza się protokoły, które podpisują przewodniczący danego zebrania oraz protokolant. Protokoły komisji rewizyjnej podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na zebraniu.

Rozdział  VI.

Koło przyjaciół dzieci.

§  18. 7 Podstawowym ogniwem Towarzystwa jest koło przyjaciół dzieci. Koła organizuje się w poszczególnych wsiach, miastach i osiedlach mieszkaniowych lub przy poszczególnych zakładach pracy na wniosek przynajmniej 7 zainteresowanych osób.
§  19. Każde zorganizowane koło podlega zatwierdzeniu przez zarząd oddziału. W razie niezatwierdzenia koła przez zarząd oddziału inicjatorom przysługuje odwołanie do zarządu okręgu, który w ciągu miesiąca od daty wniesienia odwołania wydaje ostateczną decyzję.
§  20.
1. Zadaniem koła jest realizacja celów Towarzystwa, a w szczególności:
1) współpraca z rodziną i szkołą w dziele właściwego wychowania młodego pokolenia,
2) inicjowanie i pomaganie organom władzy i administracji państwowej w zakładaniu i prowadzeniu placówek zbiorowej opieki i wychowania dzieci, jak żłobki, dziecińce, przedszkola, kolonie i półkolonie letnie, ogródki, place zabaw, świetlice, kluby, biblioteki dziecięce itd., w razie potrzeby i możliwości organizowanie i prowadzenie takich placówek,
3) udzielanie pomocy materialnej potrzebującym dzieciom,
4) organizowanie i prowadzenie akcji higieniczno-lekarskiej, kulturalno-oświatowej i wycieczek dla dzieci,
5) podejmowanie wszelkich akcji pomocy prawnej w wypadkach niewłaściwej opieki i krzywdy dziecka,
6) prowadzenie akcji uświadamiającej wśród rodziców o właściwym wychowaniu dzieci przez organizowanie pogadanek, odczytów, filmów itp.,
7) krzewienie oświaty sanitarnej, współdziałanie we wszelkich masowych akcjach zdrowotnych (np. szczepienia ochronne) oraz współdziałanie z miejscowymi państwowymi placówkami zdrowia i spółdzielniami zdrowia,
8) gromadzenie funduszów społecznych na cele Towarzystwa,
9) podejmowanie wszelkiej innej działalności, której wymagać będą miejscowe warunki i dobro dziecka.
2. Szczegółowy zakres zadań koła, sposób oraz środki ich realizacji zostaną określone w osobnym regulaminie wydanym przez Zarząd Główny.
§  21.
1. Zarząd koła składa się z trzech do pięciu osób, w tym: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika, wybieranych na okres dwóch lat na walnym zebraniu członków.
2. Komisja rewizyjna koła składa się z trzech osób: przewodniczącego i dwóch członków wybieranych na okres dwóch lat na walnym zebraniu członków.
3. Do zakresu działania zarządu koła należy kierowanie całokształtem pracy członków koła w dziedzinie opieki i wychowania dzieci, przyjmowanie członków koła oraz zbieranie składek członkowskich.
§  22.
1. Zarząd koła zwołuje raz w roku walne zebranie członków koła dla:
1) wysłuchania i przyjęcia sprawozdania zarządu koła za okres ubiegły,
2) ustalenia zakresu, sposobu i form realizacji zadań koła na dany rok kalendarzowy.
2. 8 Raz na 2 lata zarząd koła zwołuje walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków koła dla dokonania wyboru zarządu i komisji rewizyjnej oraz dokonania wyboru delegatów na walne zebranie oddziału i rejonu.
3. Ponadto zarząd koła zwołuje nadzwyczajne walne zebranie koła w następujących wypadkach:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie komisji rewizyjnej koła,
3) na polecenie wyższych władz Towarzystwa,
4) na żądanie 1/3 członków koła.
§  23. Zarząd koła ma prawo w razie potrzeby zwoływać robocze zebrania członków dla dokonania podziału pracy pomiędzy poszczególnych członków Towarzystwa, załatwiania innych spraw zleconych przez zarząd oddziału itp.

Rozdział  VIa 9

Rejony Towarzystwa.

§  23a.
1. Rejon Towarzystwa obejmuje swym zasięgiem obszar gminy (miasta i gminy), miasta nie stanowiącego powiatu lub osiedle mieszkaniowe w mieście.
2. O utworzeniu rejonu decyduje właściwy zarząd oddziału.
§  23b. Zadaniem rejonu jest:
1) inspirowanie i koordynowanie działalności kół na terenie swego działania,
2) mobilizowanie i skupianie czynnika społecznego dla sprawy wychowania i opieki nad dziećmi,
3) współdziałanie z miejscowymi szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz instytucjami i organizacjami społecznymi.
§  23c.
1. W walnym zebraniu rejonu uczestniczą z głosem decydującym delegaci kół, których liczbę ustala Zarząd Główny.
2. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze rejonu odbywa się raz na dwa lata dla dokonania wyboru zarządu i komisji rewizyjnej oraz delegata na walne zebranie oddziału.
§  23d. Walne zebranie rejonu wybiera zarząd, który na terenie obejmującym gminę nosi nazwę zarządu gminnego, w mieście nazwę zarządu miejskiego, a w osiedlu mieszkaniowym - zarządu osiedlowego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do komisji rewizyjnych.
§  23e. Zarząd gminny, miejski i osiedlowy zwołuje nadzwyczajne walne zebranie rejonu w następujących wypadkach:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie gminnej, miejskiej i osiedlowej komisji rewizyjnej,
3) na polecenie wyższych władz Towarzystwa,
4) na żądanie 1/3 zarządów kół.
§  23f.
1. Zarząd gminny, miejski i osiedlowy składa się z siedmiu do trzynastu osób i wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, którzy tworzą prezydium zarządu.
2. Zarząd gminny, miejski i osiedlowy zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
§  23g. Do zakresu działania zarządu gminnego, miejskiego i osiedlowego należy:
1) organizowanie nowych kół na terenie rejonu,
2) prowadzenie bezpośredniej działalności opiekuńczo-wychowawczej, a w szczególności organizowanie współpracy kół w podejmowaniu wspólnych zadań,
3) reprezentowanie Towarzystwa wobec władz i urzędów działających na terenie rejonu,
4) współdziałanie ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, komitetami rodzicielskimi, placówkami służby zdrowia w zakresie opieki wychowawczej i zdrowotnej nad dziećmi oraz pracy pedagogicznej z rodzicami,
5) współdziałanie z samorządem mieszkańców i zakładami pracy, spółdzielczością, organizacjami społecznymi, młodzieżowymi, gospodarczymi w mieście i na wsi w organizowaniu opieki wychowawczej nad dziećmi w poszczególnych środowiskach, jak również współudział w budowie urządzeń służących dzieciom i młodzieży w miejscu zamieszkania,
6) gromadzenie środków finansowych i materialnych na własną działalność opiekuńczo-wychowawczą, jak również udzielanie pomocy kołom w zdobywaniu środków.
§  23h. Gminna, miejska i osiedlowa komisja rewizyjna Towarzystwa składa się z trzech do pięciu osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
§  23i. Do zadań gminnej, miejskiej i osiedlowej komisji rewizyjnej Towarzystwa należy:
1) współdziałanie z komisjami rewizyjnymi kół,
2) badanie działalności zarządu gminnego, miejskiego, osiedlowego, zwłaszcza działalności finansowo-gospodarczej.

Rozdział  VII.

Oddziały Towarzystwa.

§  24. 10 Oddział Towarzystwa obejmuje swym zasięgiem obszar powiatu, miasta stanowiącego powiat lub dzielnicy w mieście wyłączonym z województwa.
§  25. Zadaniem oddziału jest:
1) mobilizacja i skupienie czynnika społecznego dla sprawy wychowania i opieki nad dziećmi oraz racjonalna organizacja inicjatywy społecznej w tej dziedzinie,
2) prowadzenie placówek i akcji o charakterze opiekuńczo-wychowawczym na swym terenie,
3) zbieranie środków materialnych na cele wychowania i opieki nad dziećmi.

Walne zebranie oddziału.

§  26. 11 W walnym zebraniu oddziału uczestniczą z głosem decydującym delegaci wybrani przez poszczególne koła na walnych zebraniach kół w stosunku ustalonym przez Zarząd Główny oraz po jednym delegacie z rejonu.
§  27. Zwyczajne walne zebranie oddziału odbywa się raz na dwa lata.
§  28. 12 Zwyczajne walne zebranie oddziału zwołuje zarząd oddziału, zawiadamiając o tym delegatów co najmniej na czternaście dni przed oznaczonym terminem zebrania. Do prawomocności uchwał walnego zebrania oddziału wymagana jest obecność co najmniej 1/2 uprawnionych delegatów. W razie braku przewidzianej liczby delegatów walne zebranie oddziału odbywa się w drugim terminie z góry ustalonym przez zarząd oddziału przy zwołaniu walnego zebrania. Uchwały powzięte przez walne zebranie oddziału w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych delegatów.
§  29. O terminie zwyczajnego walnego zebrania oddziału powinien być co najmniej na czternaście dni przedtem powiadomiony właściwy terytorialnie zarząd okręgu Towarzystwa.
§  30. Do zakresu działania zwyczajnego walnego zebrania oddziału należy:
1) wysłuchanie i przyjęcie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej oddziału z działalności za okres ubiegły,
2) uchwalenie projektu planu pracy na okres następny,
3) 13 wybory od jedenastu do dwudziestu jeden członków zarządu oddziału i trzech zastępców, pięciu członków komisji rewizyjnej oddziału i dwóch ich zastępców oraz wybory delegatów na walne zebranie okręgu według zasad ustalonych każdorazowo przez Zarząd Główny,
4) decydowanie o sprawach przedstawionych przez zarząd i komisję rewizyjną oddziału.
§  31. Odpis protokołu zwyczajnego walnego zebrania oddziału wraz ze sprawozdaniami i projektem planu pracy powinien być przesłany zarządowi właściwego okręgu Towarzystwa do wiadomości. Plan pracy jest zatwierdzany przez zarząd właściwego okręgu; w razie odmowy zatwierdzenia planu pracy oddziałowi przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego Towarzystwa.
§  32.
1. Prócz zwyczajnych walnych zebrań oddziału zarząd oddziału zwołuje nadzwyczajne zebranie oddziału w następujących wypadkach:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie komisji rewizyjnej oddziału,
3) na polecenie wyższych władz Towarzystwa,
4) 14 na żądanie 1/3 zarządów gminnych, miejskich i osiedlowych lub zarządów kół.
2. Przepisy §§ 28, 29 i 31 mają odpowiednie zastosowanie do nadzwyczajnych walnych zebrań oddziału.

Zarząd oddziału.

§  33. Zarząd oddziału wybiera spośród siebie prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, którzy tworzą prezydium zarządu oddziału.
§  34. Do zakresu działania zarządu oddziału należy:
1) reprezentowanie oddziału Towarzystwa na swym terenie,
2) ustalanie projektu planu pracy, a po zatwierdzeniu przez właściwy zarząd okręgu - jego realizacja,
3) ustalanie rocznego budżetu, a po zatwierdzeniu przez właściwy zarząd okręgu - gospodarowanie w ramach tego budżetu,
4) organizowanie i bezpośredni nadzór nad pracą Towarzystwa na swym terenie, sprawowanie kontroli, wizytowanie i udzielanie wskazań i poleceń podległym placówkom w zakresie uprawnień Towarzystwa,
5) prowadzenie działalności określonej niniejszym statutem, w szczególności placówek opiekuńczo-wychowawczych na swym terenie,
6) opracowanie sprawozdania ze swej działalności na zwyczajne walne zebranie oddziału,
7) wykonywanie czynności zleconych przez władze przełożone Towarzystwa.
§  35. Zebrania zarządu oddziału powinny odbywać się co najmniej raz na 2 miesiące i są zwoływane przez prezesa lub wiceprezesa zarządu.
§  36. Do ważności zebrań zarządu oddziału wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa.
§  37. Akty prawne i wszelkie zobowiązania w ramach uprawnień zarządu oddziału wymagają podpisu dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. Czeki podpisuje dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona do tej czynności przez zarząd.

Komisja rewizyjna oddziału.

§  38. Komisja rewizyjna oddziału wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
§  39. Do zakresu działania komisji rewizyjnej oddziału należy:
1) systematyczne badanie całokształtu działalności zarządu oddziału, a zwłaszcza działalności finansowo-gospodarczej,
2) opracowanie sprawozdania ze swej działalności na zwyczajne walne zebranie oddziału i zgłoszenie na tym zebraniu wniosku w przedmiocie absolutorium dla zarządu oddziału.
§  40. Zebrania komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak co najmniej 2 razy w ciągu roku, i są zwoływane przez przewodniczącego lub w jego zastępstwie przez sekretarza.
§  41. Do ważności zebrań komisji rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej trzech jej członków.

Rozdział  VIII.

Okręgi Towarzystwa.

§  42. 15 Okręg Towarzystwa obejmuje swym zasięgiem obszar województwa bądź obszar województwa i miasta wyłączonego z województwa. Dla m.st. Warszawy i m. Łodzi tworzy się odrębne okręgi.

Walne zebranie okręgu.

§  43. W walnych zebraniach okręgu uczestniczą:
1) z głosem decydującym - delegaci wybrani przez zwyczajne walne zebrania oddziałów zgodnie z § 30 pkt 3,
2) z głosem doradczym - członkowie zarządu okręgu i komisji rewizyjnej okręgu.
§  44. Zwyczajne walne zebranie okręgu odbywa się raz na trzy lata. Zarząd okręgu każdorazowo uzgadnia z Zarządem Głównym Towarzystwa terminy, w których powinny się odbywać walne zebrania okręgu.
§  45.
1. 16 Zwyczajne walne zebranie okręgu zwołuje zarząd okręgu, zawiadamiając o tym poszczególne oddziały i delegatów co najmniej na trzydzieści dni przed oznaczonym terminem zebrania.
2. Do prawomocności uchwał walnego zebrania okręgu wymagana jest obecność co najmniej 1/2 uprawnionych delegatów.
3. 17 (skreślony).
4. 18 (skreślony).
§  46. Do zakresu działania zwyczajnego walnego zebrania okręgu należy:
1) wysłuchanie i przyjęcie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej okręgu z działalności za okres ubiegły,
2) uchwalenie ogólnego planu pracy na okres następny,
3) 19 wybór od dwudziestu jeden do trzydziestu pięciu członków zarządu okręgu, pięciu członków komisji rewizyjnej okręgu i trzech ich zastępców oraz delegatów na Krajowy Walny Zjazd Towarzystwa według zasad ustalonych każdorazowo przez Zarząd Główny,
4) decydowanie w sprawach przedstawionych przez Zarząd okręgu, komisję rewizyjną okręgu lub zarządy poszczególnych oddziałów.
§  47. Odpis protokołu zwyczajnego walnego zebrania okręgu wraz ze sprawozdaniem powinien być przesłany Zarządowi Głównemu Towarzystwa.
§  48. Prócz zwyczajnych walnych zebrań okręgu zarząd okręgu zwołuje nadzwyczajne walne zebrania:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie komisji rewizyjnej,
3) na polecenie Zarządu Głównego Towarzystwa,
4) na żądanie 1/3 zarządów oddziałów.
§  49. Przepisy §§ 45 i 47 mają odpowiednie zastosowanie do nadzwyczajnych walnych zebrań okręgu.

Zarząd okręgu.

§  50. 20 Zarząd okręgu wybiera spośród siebie prezesa, dwóch lub trzech wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, dwóch członków, którzy tworzą prezydium zarządu okręgu.
§  50a. 21
1. W razie ustąpienia lub odwołania członka zarządu okręgu zarząd ten może dokooptować do swego grona nowego członka.
2. Liczba dokooptowanych członków zarządu okręgu nie może przekraczać 1/3 liczby członków tego zarządu.
3. Dokooptowanie lub odwołanie członka następuje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków zarządu okręgu.
§  51. Do zakresu działania zarządu okręgu należy:
1) reprezentowanie okręgu Towarzystwa,
2) ustalenie rocznego szczegółowego planu działalności według wytycznych Zarządu Głównego i realizacja tego planu,
3) opracowanie projektu budżetu okręgu i przesłanie tego projektu Zarządowi Głównemu w terminie wskazanym przez Zarząd Główny,
4) organizowanie i bezpośredni nadzór nad pracą w podległych ogniwach organizacyjnych Towarzystwa na terenie okręgu, sprawowanie kontroli, wizytowanie i udzielanie wiążących wskazań i poleceń podległym władzom Towarzystwa,
5) gospodarowanie w ramach budżetu ustalonego i zatwierdzonego przez Zarząd Główny,
6) opracowanie sprawozdania ze swej działalności na zwyczajne walne zebranie okręgu,
7) przyjmowanie do pracy i zwalnianie z pracy pracowników zarządu oddziału i okręgu w granicach udzielonych mu upoważnień przez Zarząd Główny Towarzystwa,
8) wykonywanie wszelkich czynności zleconych na podstawie przepisów niniejszego statutu lub postanowień Zarządu Głównego.
§  52. 22 Zebrania zarządu okręgu powinny odbywać się przynajmniej 2 razy w roku i są zwoływane przez prezesa lub wiceprezesa.
§  53. Do ważności zebrań zarządu okręgu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa.
§  54.
1. Akty prawne i wszelkie zobowiązania w ramach uprawnień zarządu okręgu wymagają podpisu dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
2. Czeki podpisuje dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona do tej czynności przez zarząd.

Komisja rewizyjna okręgu.

§  55. Komisja rewizyjna okręgu wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
§  56. Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy:
1) systematyczne badanie całokształtu działalności zarządu okręgu, a zwłaszcza działalności finansowo-gospodarczej,
2) opracowanie sprawozdania ze swej działalności na zwyczajne walne zebranie okręgu i zgłoszenie na tym zebraniu wniosku w przedmiocie absolutorium dla zarządu okręgu.
§  57. Zebrania komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak co najmniej 2 razy w ciągu roku, i są zwoływane przez przewodniczącego lub w jego zastępstwie przez sekretarza.
§  58. Do ważności zebrań komisji rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej 3 jej członków.

Rozdział  IX.

Naczelne organy Towarzystwa.

§  59. Naczelne organy Towarzystwa stanowią:
1) Krajowy Walny Zjazd Towarzystwa,
2) Zarząd Główny Towarzystwa,
3) Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa,
4) Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa.

Krajowy Walny Zjazd Towarzystwa.

§  60. W Krajowym Walnym Zjeździe Towarzystwa uczestniczą:
1) z głosem decydującym - delegaci wybrani przez zwyczajne walne zebrania okręgów zgodnie z § 46 pkt 3,
2) z głosem doradczym - członkowie i zastępcy członków Zarządu Głównego oraz członkowie i zastępcy członków Głównej Komisji Rewizyjnej.
§  61. Zwyczajny Krajowy Walny Zjazd Towarzystwa odbywa się co najmniej raz na 3 lata.
§  62.
1. 23 Zwyczajny Krajowy Walny Zjazd Towarzystwa zwołuje Prezydium Zarządu Głównego, zawiadamiając o tym poszczególne okręgi i delegatów na Krajowy Zjazd co najmniej na trzydzieści dni przed oznaczonym terminem zebrania.
2. 24 Do prawomocności uchwał Krajowego Walnego Zjazdu Towarzystwa wymagana jest obecność co najmniej 1/2 uprawnionych delegatów.
3. 25 (skreślony).
§  63. Do zakresu działania zwyczajnego Krajowego Walnego Zjazdu Towarzystwa należy:
1) wysłuchanie i przyjęcie sprawozdania Zarządu Głównego, Prezydium Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej z działalności Towarzystwa za okres ubiegły,
2) ustalenie i sprecyzowanie podstaw ideologicznych Towarzystwa oraz uchwalenie wytycznych działalności i ogólnego planu pracy na okres następny,
3) 26 wybór od pięćdziesięciu pięciu do sześćdziesięciu członków Zarządu Głównego oraz dziewięciu członków i trzech zastępców Głównej Komisji Rewizyjnej,
4) decydowanie w sprawach przedstawionych przez Zarząd Główny, Prezydium Zarządu Głównego i Główną Komisję Rewizyjną.
§  64.
1. Prócz zwyczajnych Krajowych Walnych Zjazdów Towarzystwa Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej zleci Prezydium Zarządu zwołanie nadzwyczajnego Krajowego Walnego Zjazdu Towarzystwa.
2. Przepisy § 62 mają odpowiednie zastosowanie.

Zarząd Główny Towarzystwa.

§  65. 27 Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium w składzie trzynastu do siedemnastu osób, w tym prezesa, trzech do pięciu wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika.
§  65a. 28
1. W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu Głównego zarząd ten może dokooptować do swego grona nowego członka.
2. Liczba dokooptowanych członków Zarządu Głównego nie może przekraczać 1/3 liczby członków tego zarządu.
3. Dokooptowanie lub odwołanie członka następuje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu Głównego.
§  66. Zarząd Główny Towarzystwa może powołać jako organ doradczy i opiniodawczy Radę Społeczną Towarzystwa spośród wybitnych fachowców z dziedziny opieki, zdrowia i wychowania młodego pokolenia. Do zakresu działania Rady Społecznej należy służenie radą i pomocą Zarządowi Głównemu w ustalaniu kierunku i zakresu działalności Towarzystwa.
§  67. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1) wybór Prezydium Zarządu w składzie wskazanym w § 65; wyboru tego Zarząd Główny dokona na swym pierwszym zebraniu,
2) sprawowanie ogólnej pieczy nad działalnością Towarzystwa, wytyczanie zasadniczego kierunku pracy i udzielanie wskazań Prezydium Zarządu,
3) uchwalanie budżetu i ogólnego planu działalności na każdy rok kalendarzowy,
4) decyzje w sprawie zwołania nadzwyczajnego Krajowego Walnego Zjazdu Towarzystwa,
5) uchwalenie projektów dotyczących zmiany statutu,
6) ustalenie wysokości obowiązujących składek członkowskich,
7) 29 (skreślony),
8) powoływanie dla specjalnych celów komisji o charakterze badawczym oraz komitetów i sekcji do realizacji specjalnych zadań,
9) zawieszanie w czynnościach i rozwiązywanie w razie potrzeby zarządów niższych organów Towarzystwa,
10) decydowanie we wszystkich sprawach przedstawianych Zarządowi Głównemu przez Prezydium Zarządu,
11) decyzje w sprawie postawienia na porządku obrad Krajowego Walnego Zjazdu Towarzystwa wniosku o likwidację Towarzystwa.
§  68. Zebrania Zarządu Głównego odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku, a zwoływane są przez prezesa lub jednego z wiceprezesów oraz sekretarza.
§  69. Imienne zawiadomienia o zebraniu Zarządu Głównego powinny być rozesłane do wszystkich członków Zarządu co najmniej na 14 dni przed oznaczonym terminem zebrania.
§  70. Do ważności zebrań Zarządu Głównego wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.

Prezydium Zarządu Głównego.

§  71. Skład Prezydium Zarządu Głównego ustalony jest w § 65.
§  72. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego należy:
1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
2) ustalanie szczegółowego planu pracy Towarzystwa i jego realizacja,
3) gospodarowanie w ramach ustalonego budżetu,
3a) 30 przyjmowanie darowizn oraz decydowanie w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Towarzystwa; decyzje w tych sprawach Prezydium przedstawia Zarządowi Głównemu na najbliższym jego zebraniu,
4) wykonywanie nadzoru nad podległymi władzami Towarzystwa na wszystkich szczeblach organizacyjnych, wizytowanie ich i udzielanie wskazań i poleceń,
5) opracowywanie sprawozdania ze swej działalności na Krajowy Walny Zjazd Towarzystwa,
6) opracowanie projektu budżetu Towarzystwa,
7) przyjmowanie do pracy i zwalnianie z pracy pracowników Zarządu Głównego oraz ustalanie zasad przyjmowania i zwalniania pracowników w podległych organach Towarzystwa,
8) wydawanie regulaminów i instrukcji,
9) rozstrzyganie spraw przedstawionych przez podległe organy Towarzystwa,
10) decydowanie we wszystkich sprawach przekraczających kompetencje niższych organów Towarzystwa.
§  73.
1. W razie zawieszenia w czynnościach lub rozwiązania zarządu niższych organów Prezydium Zarządu Głównego ustanowi pełnomocnika do wykonywania funkcji należących do kompetencji zawieszonego lub rozwiązanego zarządu.
2. W terminie nie przekraczającym 6 miesięcy pełnomocnik powinien zwołać walne zebranie właściwego organu dla dokonania wyborów przewidzianych w statucie.
§  74. 31 Zebrania Prezydium Zarządu Głównego powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu i są zwoływane przez prezesa, jednego z wiceprezesów lub sekretarza.
§  75. 32 Do ważności zebrań Prezydium Zarządu Głównego wymagana jest obecność co najmniej siedmiu jego członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów albo sekretarza generalnego.
§  76.
1. Akty prawne i wszelkie zobowiązania w ramach uprawnień Prezydium Zarządu Głównego wymagają do swej ważności podpisów dwóch członków Prezydium, w tym prezesa, jednego z wiceprezesów, sekretarza lub skarbnika.
2. Czeki podpisuje dwóch członków Prezydium lub jeden członek Prezydium i osoba upoważniona do tej czynności przez Prezydium.
§  77. Prezydium może udzielić pełnomocnictwa do zawierania aktów prawnych, zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa i zastępowania Towarzystwa przed władzami sądowymi i administracyjnymi osobom lub osobie spoza swego grona.

Główna Komisja Rewizyjna.

§  78. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§  79. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) systematyczne badanie i stała kontrola całokształtu działalności Prezydium Zarządu Głównego i podległych organów Towarzystwa, a zwłaszcza działalności finansowo-gospodarczej,
2) opracowanie sprawozdania ze swej działalności na Zwyczajny Walny Zjazd Towarzystwa i zgłoszenie wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Głównego.
§  80. Główna Komisja Rewizyjna przedstawia swe uwagi, wnioski i polecenia Zarządowi Głównemu i jego Prezydium do wykonania.
§  81. Zebrania Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego.
§  82. Do ważności zebrań Głównej Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej 5 członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.

Rozdział  X.

Majątek.

§  83. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości oraz prawa.
§  84.
1. Na fundusze Towarzystwa składają się:
1) składki członkowskie,
2) ofiary, darowizny itp.,
3) dochody z nieruchomości i zakładów prowadzonych przez Towarzystwo,
4) dochody z imprez urządzanych przez Towarzystwo,
5) dotacje.
2. Wszystkie dochody Towarzystwa będą obracane w całości i wyłącznie na cele wychowawcze i opiekuńcze dla dzieci i młodzieży.
§  85. Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa w ramach swoich uprawnień w drodze regulaminów i instrukcji określi, jakie placówki i na jakich zasadach mogą być zakładane i prowadzone przez oddziały i okręgi, oraz unormuje gospodarkę finansową i podział funduszów między jednostki organizacyjne Towarzystwa.

Rozdział  XI.

Likwidacja.

§  86.
1. Wniosek o likwidację Towarzystwa powziąć może Krajowy Walny Zjazd Towarzystwa, jeżeli sprawa ta została postawiona na porządku jego obrad przez Zarząd Główny.
2. Wniosek wymaga uchwały powziętej większością 2/3 głosów obecnych na Krajowym Walnym Zjeździe.
3. Likwidatorami są członkowie Prezydium Zarządu Głównego, jeżeli Krajowy Walny Zjazd nie powoła innych likwidatorów.
§  87. Pozostały po likwidacji majątek stowarzyszenia przekazany będzie na cele opieki nad dzieckiem.
1 Załącznik § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
2 Załącznik § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
3 Załącznik § 6 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
4 Załącznik § 10a dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
5 Załącznik § 13 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
6 Załącznik § 14 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
7 Załącznik § 18 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
8 Załącznik § 22 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
9 Załącznik rozdział VIa dodany przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
10 Załącznik § 24 zmieniony przez § 1 pkt 10 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
11 Załącznik § 26 zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
12 Załącznik § 28 zmieniony przez § 1 pkt 12 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
13 Załącznik § 30 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 13 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
14 Załącznik § 32 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 14 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
15 Załącznik § 42 zmieniony przez § 1 pkt 15 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
16 Załącznik § 45 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 16 lit. a) zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
17 Załącznik § 45 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 16 lit. b) zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
18 Załącznik § 45 ust. 4 skreślony przez § 1 pkt 16 lit. b) zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
19 Załącznik § 46 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 17 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
20 Załącznik § 50 zmieniony przez § 1 pkt 18 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
21 Załącznik § 50a dodany przez § 1 pkt 19 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
22 Załącznik § 52 zmieniony przez § 1 pkt 20 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
23 Załącznik § 62 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 21 lit. a) zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
24 Załącznik § 62 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 21 lit. b) zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
25 Załącznik § 62 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 21 lit. c) zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
26 Załącznik § 63 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 22 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
27 Załącznik § 65 zmieniony przez § 1 pkt 23 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
28 Załącznik § 65a dodany przez § 1 pkt 24 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
29 Załącznik § 67 pkt 7 skreślony przez § 1 pkt 25 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
30 Załącznik § 72 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 26 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
31 Załącznik § 74 zmieniony przez § 1 pkt 27 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.
32 Załącznik § 75 zmieniony przez § 1 pkt 28 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 1974 r. (M.P.74.30.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1974 r.