Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych". - M.P.1965.17.68 - OpenLEX

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych".

Monitor Polski

M.P.1965.17.68

Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1968 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 24 marca 1965 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych".

Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 1965 r. w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych" (Dz. U. Nr 10, poz. 63) zarządza się, co następuje:
Ustala się i ogłasza statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Rozdział 1.

Charakter, zadania i środki działania.

§  1.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, zwany dalej "Związkiem", jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności i posiada osobowość prawną.
§  2.
Terenem działalności Związku jest obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
§  3.
Siedzibą władz naczelnych Związku jest m. st. Warszawa.
§  4.
Związek posiada sztandar oraz używa pieczęci, znaków, mundurów, dystynkcji oraz odznak według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.
§  5.
Zadaniem Związku jest:
1)
pobudzanie i wszechstronne rozwijanie wszelkiej inicjatywy zmierzającej do zwiększenia udziału społeczeństwa w ochronie przeciwpożarowej,
2)
jednoczenie za pośrednictwem okręgów wojewódzkich i oddziałów powiatowych wszystkich ochotniczych straży pożarnych oraz sprawowanie nad nimi opieki związkowej,
3)
prowadzenie pracy kulturalno-wychowawczej oraz pogłębianie poczucia miłości do Polski Ludowej wśród członków ochotniczych straży pożarnych.
§  6.
Zadania określone w § 5 Związek realizuje przez:
1)
współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej, jednostkami gospodarki uspołecznionej, organizacjami społecznymi w zakresie organizowania i działalności ochotniczych straży pożarnych,
2)
udział w komisjach powoływanych do spraw ochrony przeciwpożarowej przez organy władzy i administracji państwowej,
3)
opracowywanie wniosków zmierzających do podniesienia stanu ochrony przeciwpożarowej,
4)
współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie obrony terytorium kraju,
5)
czuwanie nad wykonywaniem przez okręgi, oddziały i ochotnicze straże pożarne ich zadań statutowych oraz przestrzeganie jednolitych zasad w ich ustroju i działalności,
6)
rozwijanie wychowania fizycznego i sportu oraz prac kulturalno-oświatowych w ochotniczych strażach pożarnych,
7)
wydawanie i rozpowszechnianie czasopism związkowych, materiałów propagandowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz urządzanie wystaw, odczytów propagandowych itp.,
8)
popieranie wynalazczości i wytwórczości w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
9)
propagowanie, inicjowanie i prowadzenie współzawodnictwa i racjonalizatorstwa w zakresie wykonywania zadań ochotniczych straży pożarnych,
10)
prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinach związanych z ochroną przeciwpożarową,
11)
utrzymywania łączności z podobnymi organizacjami ochrony przeciwpożarowej za granicą.

Rozdział  2.

Członkowie Związku.

§  7.
Członkowie Związku dzielą się na czynnych, popierających i honorowych.
§  8.
1.
Członkiem czynnym jest każda ochotnicza straż pożarna, która zgłosi swe przystąpienie do Związku w oddziale powiatowym Związku.
2.
Przyjmowanie do Związku oraz skreślanie z listy członków czynnych należy do kompetencji oddziału powiatowego.
§  9.
1.
Członkiem popierającym Związku może być każdy obywatel polski lub osoba prawna popierająca działalność Związku.
2.
Członka popierającego przyjmuje do Związku zarząd oddziału powiatowego.
§  10.
1.
Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju pożarnictwa.
2.
Godność członka honorowego nadaje Zarząd Główny Związku.
§  11.
1.
Do obowiązków członka Związku należy:
1)
branie udziału w pracach Związku,
2)
propagowanie wśród społeczeństwa zadań ochrony przeciwpożarowej,
3)
przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
4)
regularne opłacanie składek członkowskich (nie dotyczy to członków honorowych).
2.
Członkowie czynni obowiązani są ponadto do nadsyłania do właściwego oddziału powiatowego planów działalności oraz sprawozdań i innych materiałów, ustalonych regulaminami i instrukcjami związkowymi.
§  12.
Członek Związku ma prawo:
1)
wybierać i być wybieranym do władz Związku,
2)
korzystać z wszelkiej pomocy oraz urządzeń fachowych i kulturalnych Związku.

Rozdział  3.

Naczelne władze Związku.

§  13.
Naczelnymi władzami Związku są:
1)
Walny Zjazd Związku,
2)
Zarząd Główny Związku,
3)
Główna Komisja Rewizyjna Związku,
4)
Związkowy Sąd Honorowy.

A.

Walny Zjazd Związku.

§  14.
Walny Zjazd jest najwyższą władzą Związku. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
§  15.
Do zakresu uprawnień Walnego Zjazdu Związku należy:
1)
podejmowanie uchwał w sprawie projektu statutu i jego zmian,
2)
ustalanie wytycznych działalności Związku,
3)
rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej z działalności Związku i podejmowanie uchwał w tej sprawie,
4)
wybór Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej i Związkowego Sądu Honorowego,
5)
rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Głównego,
6)
rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walny Zjazd przez poszczególne okręgi Związku,
7)
podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Związku,
8)
podejmowanie innych uchwał, które ze względu na szczególną ważność wymagają decyzji Walnego Zjazdu.
§  16.
1.
Walny Zjazd Związku zwoływany jest przez Zarząd Główny co cztery lata.
2.
Zawiadomienie o terminie Walnego Zjazdu wraz z proponowanym porządkiem obrad rozsyła Zarząd Główny co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zjazdu.
§  17.
1.
Nadzwyczajny Zjazd Związku jest zwoływany:
1)
na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
2)
na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
3)
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 zarządów okręgów.
2.
Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajny zjazd w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub powzięcia uchwały.
§  18.
W Walnym Zjeździe Związku udział biorą:
1)
z głosem decydującym - delegaci wybrani na zjazdach okręgowych,
2)
z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz naczelnych Związku, prezesi zarządów okręgowych Związku oraz przedstawiciel Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.
§  19.
Uchwały Walnego Zjazdu Związku podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Wyjątek stanowią uchwały w sprawach dotyczących zmian statutu lub rozwiązania Związku. Są one prawomocne, gdy zapadają większością co najmniej dwóch trzecich liczby głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich liczby członków uprawnionych do głosowania.

B.

Zarząd Główny.

§  20.
1. 1
Zarząd Główny Związku składa się z 49-61 członków.
2.
Zarząd Główny może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w ilości nie przekraczającej jednak 1/3 ustalonego składu Zarządu.
3.
Kadencja Zarządu Głównego trwa 4 lata.
§  21.
Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1)
kierowanie działalnością Związku,
2)
realizacja wytycznych Walnego Zjazdu,
3)
zatwierdzanie problemowych planów pracy oraz budżetu Związku,
4)
zatwierdzanie sprawozdań z wykonania planów działalności Związku,
5)
analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i wysuwanie wniosków mających na celu podniesienie stanu ochrony przeciwpożarowej,
6)
ustalanie wysokości składek członkowskich, zasad ich pobierania i podziału,
7)
podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,
8)
powoływanie fachowych komisji jako organu doradczego Zarządu,
9)
zatwierdzanie regulaminów władz Związku,
10)
decydowanie w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu Głównego,
11)
zwoływanie walnych zjazdów Związku,
12)
przyznawanie ustalonych regulaminami odznak,
13)
zawieszanie uchwał zjazdów okręgów i uchylanie uchwał zarządów okręgów, jeżeli są sprzeczne ze statutem i uchwałami Zarządu Głównego.
§  22.
Zebrania Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż trzy razy w roku i zwoływane są przez prezesa lub jednego z wiceprezesów.
§  23.
Uchwały Zarządu Głównego są prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
§  24.
1. 2
Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium, w którego skład wchodzą: prezes, trzech wiceprezesów, skarbnik i inspektor naczelny oraz członkowie w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny.
2.
Inspektorem naczelnym może być tylko członek Korpusu Technicznego Pożarnictwa, wybrany spośród kandydatów uzgodnionych z Ministrem Spraw Wewnętrznych.
3.
Ponadto w skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzi z urzędu Komendant Główny Straży Pożarnych.
§  25.
Do zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego należą:
1)
kierowanie całokształtem prac Związku oraz nadzór i kontrola nad podległymi władzami Związku na wszystkich szczeblach organizacyjnych,
2)
opracowanie szczegółowego planu pracy i budżetu oraz ich realizacja,
3)
wydawanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych dla poszczególnych ogniw Związku i dla ochotniczych straży pożarnych,
4)
organizowanie, koordynowanie i kontrola działalności ogniw Związku,
5)
zatwierdzanie planów działalności i budżetów okręgów wojewódzkich,
6)
projektowanie podziału dochodów,
7)
przedstawianie Komendantowi Głównemu Straży Pożarnych wniosków o awanse oficerów Korpusu Technicznego Pożarnictwa zatrudnionych w ogniwach Związku,
8)
przyznawanie członkom nagród i wymierzanie ustalonych regulaminowo kar,
9)
zwoływanie posiedzeń Zarządu Głównego,
10)
zawieszanie uchwał zarządów okręgów i uchylanie uchwał prezydiów zarządów okręgów, jeżeli są sprzeczne ze statutem oraz uchwałami Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego,
11)
inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień statutu i regulaminów Związku,
12)
reprezentowanie Związku na zewnątrz.
§  26. 3
Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej jednak niż 10 razy w roku.
§  27.
1.
Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku podpisują w imieniu Zarządu Głównego dwie osoby: prezes lub wiceprezes oraz inspektor naczelny lub skarbnik.
2.
Dokumenty finansowe podpisują prezes, wiceprezes lub inspektor naczelny oraz główny księgowy.
§  28.
Organizację i tryb pracy Prezydium Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
§  29.
1.
Do wykonywania swych zadań Zarząd Główny powołuje biuro Zarządu pod kierownictwem inspektora naczelnego.
2.
Zakres czynności inspektora naczelnego i biura określi regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

C.

Główna Komisja Rewizyjna.

§  30.
Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Związku. Do jej kompetencji należy:
1)
kontrola działalności Związku, a w szczególności gospodarki i finansów,
2)
kontrola realizacji składek członkowskich,
3)
składanie sprawozdania na Walnym Zjeździe wraz z oceną działalności, z wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
4)
przedstawianie Zarządowi Głównemu bądź jego Prezydium uwag i wniosków dotyczących działalności Związku.
§  31. 4
Główna Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 4-8 członków.
§  32.
Główna Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w ilości nie większej jednak niż 2 osoby.
§  33.
1.
Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
2.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium z głosem doradczym.
§  34.
Tryb postępowania Głównej Komisji Rewizyjnej określi regulamin.

D.

Związkowy Sąd Honorowy.

§  35.
1.
Związkowy Sąd Honorowy rozpatruje sprawy dotyczące postępowania członków Związku godzącego w dobre imię i powagę stowarzyszenia oraz spory powstałe między członkami, a pozostające w związku z przynależnością do stowarzyszenia.
2.
W skład Związkowego Sądu Honorowego nie mogą wchodzić członkowie zarządów i komisji rewizyjnych.
3.
Na terenie okręgów wojewódzkich i oddziałów powiatowych Związku tworzone są oddziały Związkowego Sądu Honorowego.
4.
Organizację oraz tryb postępowania przed Związkowym Sądem Honorowym i jego oddziałami określi regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

Rozdział  4.

Okręgi wojewódzkie Związku.

§  36.
1.
Okręg wojewódzki obejmuje swym zasięgiem obszar województwa.
2.
O tworzeniu ogniw organizacyjnych Związku na terenie miast wyłączonych z województw decyduje Zarząd Główny.
§  37.
Do okręgu wojewódzkiego należy wykonywanie zadań Związku na obszarze województwa, a w szczególności:
1)
organizowanie oddziałów powiatowych (miejskich) oraz kontrola ich działalności,
2)
czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem przez ochotnicze straże pożarne ich zadań statutowych,
3)
ustalanie zgodnie z uchwałami Zarządu Głównego wytycznych dla oddziałów powiatowych i ochotniczych straży pożarnych oraz udzielanie im pomocy w zakresie wykonywania przez nie ich zadań statutowych,
4)
zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań z działalności oddziałów powiatowych,
5)
współdziałanie z radami narodowymi i ich organami oraz z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wykonywanej przez ochotnicze straże pożarne na obszarze województwa,
6)
opiniowanie dla właściwych organów prezydiów rad narodowych wniosków o rejestrację poszczególnych ochotniczych straży pożarnych na terenie województwa,
7)
rozpowszechnianie wydawnictw, czasopism i materiałów propagandowych oraz organizowanie zebrań i odczytów propagandowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
8)
popieranie wynalazczości i wytwórczości przeciwpożarowej.
§  38.
Zadania swoje wykonuje okręg wojewódzki bezpośrednio bądź za pośrednictwem oddziałów powiatowych, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu i uchwałami władz związkowych.
§  39.
Władzami okręgu wojewódzkiego są:
1)
zjazd okręgu,
2)
zarząd okręgu,
3)
okręgowa komisja rewizyjna,
4)
okręgowy oddział Związkowego Sądu Honorowego.

A.

Zjazd okręgu.

§  40.
Najwyższą władzą na terenie okręgu wojewódzkiego jest zjazd okręgu. Zjazd okręgu może być zwyczajny i nadzwyczajny.
§  41.
Do zakresu uprawnień zjazdu okręgu należy:
1)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu okręgu i okręgowej komisji rewizyjnej z działalności okręgu wojewódzkiego i podejmowanie uchwał w tej sprawie,
2)
uchwalanie ogólnego planu pracy na okres następny,
3)
wybór zarządu okręgu, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego oddziału Związkowego Sądu Honorowego,
4) 5
wybór delegatów na Walny Zjazd Związku w liczbie po 8 delegatów z każdego okręgu, a w okręgach, w których ogólna liczba ochotniczych straży pożarnych przekracza 800 - ponadto po 1 delegacie na każdą rozpoczętą ilość 100 ochotniczych straży pożarnych ponad ilość 800,
5)
podejmowanie decyzji w sprawach przedstawionych przez zarząd okręgu, okręgową komisję rewizyjną lub zarządy poszczególnych oddziałów powiatowych,
6)
rozstrzyganie odwołań od decyzji zarządu okręgu,
7)
rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na zjazd okręgu przez poszczególne oddziały powiatowe.
§  42.
1.
Zjazd okręgu zwoływany jest przez zarząd okręgu co cztery lata.
2.
Zawiadomienie o terminie zjazdu okręgu wraz z proponowanym porządkiem obrad rozsyła zarząd okręgu co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zjazdu.
§  43.
1.
Nadzwyczajny zjazd okręgu jest zwoływany:
1)
na żądanie Zarządu Głównego,
2)
na podstawie uchwały zarządu okręgu,
3)
na żądanie okręgowej komisji rewizyjnej,
4)
na pisemny wniosek 1/3 zarządów oddziałów powiatowych.
2.
Zarząd okręgu zwołuje nadzwyczajny zjazd w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub powzięcia uchwały.
§  44.
Uchwały zjazdu okręgu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§  45.
W zjeździe okręgu udział biorą:
1)
z głosem decydującym - delegaci wybrani na zjazdach powiatowych Związku,
2)
z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz okręgu wojewódzkiego, prezesi zarządów oddziałów powiatowych oraz przedstawiciel Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

B.

Zarząd okręgu.

§  46.
1. 6
Zarząd okręgu składa się z 19-39 członków wybranych na zjeździe okręgowym.
2.
Zarząd okręgu może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, w ilości nie przekraczającej jednak 1/3 ustalonego składu zarządu.
3.
Kadencja zarządu okręgu trwa 4 lata.
§  47.
Do zakresu działania zarządu okręgu należy:
1)
wykonywanie uchwał zjazdu okręgu i uchwał władz naczelnych,
2)
zatwierdzanie problemowych planów pracy okręgu wojewódzkiego,
3)
zatwierdzanie sprawozdań z działalności oddziałów powiatowych,
4)
analiza stanu ochrony przeciwpożarowej w województwie i wysuwanie wniosków mających na celu podniesienie stanu ochrony przeciwpożarowej w województwie,
5)
decydowanie w sprawach przedstawianych przez prezydium zarządu okręgu,
6)
zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zjazdów okręgu,
7)
zawieszanie uchwał zjazdów oddziałów powiatowych i uchylanie uchwał zarządów powiatowych, jeżeli są sprzeczne ze statutem i uchwałami zarządu wyższego szczebla,
8)
gospodarowanie funduszami i majątkiem Związku w granicach budżetu i zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny.
§  48.
Posiedzenia zarządu okręgu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku, i zwoływane są przez prezesa lub jednego z wiceprezesów.
§  49.
Uchwały zarządu okręgu są prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
§  50.
1. 7
Zarząd okręgu wybiera spośród siebie prezydium, w którego skład wchodzą: prezes, trzech wiceprezesów, skarbnik i inspektor okręgowy oraz członkowie w liczbie ustalonej przez zarząd okręgu.
2.
Inspektorem okręgowym może być tylko członek Korpusu Technicznego Pożarnictwa, wybrany spośród kandydatów uzgodnionych z Zarządem Głównym Związku.
3.
Ponadto w skład prezydium zarządu okręgu wchodzi z urzędu komendant wojewódzki straży pożarnych.
§  51.
Do zakresu działania prezydium zarządu okręgu należy:
1)
wykonywanie uchwał zjazdu okręgu, zarządu okręgu i władz naczelnych,
2)
opracowywanie szczegółowego planu pracy i budżetu oraz ich realizacja,
3)
nadzór i kontrola nad działalnością oddziałów powiatowych,
4)
zatwierdzanie planów działalności i budżetów oddziałów powiatowych,
5)
przyznawanie członkom nagród i wymierzanie kar ustalonych regulaminowo,
6)
zwoływanie posiedzeń zarządu okręgu,
7)
zawieszanie uchwał zarządów oddziałów powiatowych i uchylanie uchwał prezydiów zarządów oddziałów, jeżeli są sprzeczne ze statutem, uchwałami zarządu wyższego szczebla i prezydium zarządu wyższego szczebla,
8)
inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień statutu i regulaminów Związku,
9)
reprezentowanie Związku na terenie województwa.
§  52. 8
Posiedzenia prezydium zarządu okręgu odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej jednak niż 10 razy w roku.
§  53.
1.
Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu zarządu okręgu podpisują dwie osoby: prezes lub wiceprezes oraz inspektor okręgowy lub skarbnik w ramach uprawnień przekazanych przez Zarząd Główny.
2.
Dokumenty finansowe podpisują prezes, wiceprezes lub inspektor okręgowy oraz główny księgowy.
§  54.
1.
Do wykonywania swoich zadań zarząd okręgu powołuje biuro pod kierownictwem inspektora okręgowego.
2.
Zakres czynności inspektora okręgowego i biura określi regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

C.

Okręgowa komisja rewizyjna.

§  55.
1.
Okręgowa komisja rewizyjna jest organem kontroli okręgu wojewódzkiego Związku.
2.
Przepisy §§ 30-34 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  5.

Oddziały powiatowe Związku.

§  56.
Oddział powiatowy obejmuje swym zasięgiem obszar powiatu (miasta).
§  57.
Do oddziału powiatowego należy wykonywanie zadań Związku na obszarze powiatu (miasta), a w szczególności:
1)
organizowanie ochotniczych straży pożarnych,
2)
współdziałanie z komendą powiatową straży pożarnych w szkoleniu straży i tworzeniu rejonów pożarniczych,
3)
kierowanie i nadzorowanie działalności ochotniczych straży pożarnych w zakresie ustalonym ich statutem,
4)
udzielanie pomocy ochotniczym strażom pożarnym w wykonywaniu przez nie zadań statutowych,
5)
zatwierdzanie planów i sprawozdań z działalności ochotniczych straży pożarnych,
6)
współdziałanie z radami narodowymi stopnia powiatowego i gromadzkiego oraz z ich organami, jak również z organizacjami społecznymi w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej wykonywanej przez ochotnicze straże pożarne na obszarze powiatu,
7)
rozpowszechnianie wydawnictw i czasopism związkowych, materiałów propagandowych oraz urządzanie dla ludności zebrań i odczytów propagandowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
8)
popieranie wynalazczości i wytwórczości w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.
§  58.
Władzami oddziału powiatowego są:
1)
zjazd oddziału powiatowego,
2)
zarząd oddziału powiatowego,
3)
powiatowa komisja rewizyjna,
4)
powiatowy oddział Związkowego Sądu Honorowego.

A.

Zjazd oddziału.

§  59.
Najwyższą władzą na terenie oddziału powiatowego jest zjazd oddziału. Zjazd oddziału może być zwyczajny i nadzwyczajny.
§  60.
Do zakresu uprawnień zjazdu oddziału należy:
1)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu oddziału i powiatowej komisji rewizyjnej z działalności oddziału powiatowego i podejmowanie uchwał w tej sprawie,
2)
uchwalanie planu pracy na okres następny,
3)
wybór zarządu oddziału, powiatowej komisji rewizyjnej oraz powiatowego oddziału Związkowego Sądu Honorowego,
4) 9
wybór delegatów na zjazd okręgu po 5 delegatów z każdego powiatu, a w powiatach, w których ogólna liczba ochotniczych straży pożarnych przekracza 50 - ponadto po 1 delegacie na każdą rozpoczętą ilość 10 ochotniczych straży pożarnych ponad ilość 50,
5)
rozstrzyganie odwołań od decyzji zarządu oddziału,
6)
podejmowanie decyzji w sprawach przedstawianych przez zarząd oddziału lub powiatową komisję rewizyjną.
§  61.
1.
Zjazd oddziału zwoływany jest przez zarząd oddziału co cztery lata.
2.
Zawiadomienia o terminie zjazdu oddziału rozsyła zarząd oddziału wraz z proponowanym porządkiem obrad co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zjazdu.
§  62.
1.
Nadzwyczajny zjazd oddziału jest zwoływany:
1)
na żądanie zarządu wyższego szczebla,
2)
na podstawie uchwały zarządu oddziału,
3)
na żądanie powiatowej komisji rewizyjnej,
4)
na pisemny wniosek 1/3 zarządów ochotniczych straży pożarnych działających na obszarze powiatu.
2.
Zarząd oddziału zwołuje nadzwyczajny zjazd w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub powzięcia uchwały.
§  63.
Uchwały zjazdu oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§  64.
W zjeździe oddziału powiatowego udział biorą prezesi i naczelnicy ochotniczych straży pożarnych, członkowie ustępujących władz oddziału powiatowego oraz przedstawiciel Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

B.

Zarząd oddziału powiatowego.

§  65.
1. 10
Zarząd oddziału składa się z 15-21 członków wybranych na zjeździe powiatowym.
2.
Zarząd oddziału może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej jednak 1/3 ustalonego składu zarządu.
3.
Kadencja zarządu oddziału trwa 4 lata.
§  66.
Do zakresu działania zarządu oddziału powiatowego należy:
1)
wykonywanie uchwał zjazdu oddziału i uchwał władz wyższych szczebli,
2)
przyjmowanie i skreślanie z listy czynnych i popierających członków Związku,
3)
opracowywanie planów pracy oraz sprawozdań z działalności oddziału powiatowego,
4)
kierowanie i nadzorowanie działalności ochotniczych straży pożarnych w zakresie ustalonym ich statutem,
5)
wykonywanie planów działalności oddziału powiatowego,
6)
rozpatrywanie stanu ochrony przeciwpożarowej i wysuwanie wniosków mających na celu podniesienie stanu ochrony przeciwpożarowej w powiecie,
7)
przyznawanie nagród i wymierzanie ustalonych regulaminem kar,
8)
inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień niniejszego statutu i regulaminów,
9)
zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zjazdów oddziału powiatowego,
10)
gospodarowanie funduszami i majątkiem Związku w granicach budżetu i zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny,
11)
reprezentowanie Związku na terenie powiatu.
§  67.
Posiedzenia zarządu oddziału powiatowego odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące i są zwoływane przez prezesa lub wiceprezesa.
§  68.
Uchwały zarządu oddziału są prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
§  69.
1. 11
Zarząd oddziału powiatowego wybiera spośród siebie prezydium, w którego skład wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów, skarbnik i sekretarz oraz członkowie w liczbie ustalonej przez zarząd oddziału.
2.
W skład prezydium wchodzi z urzędu komendant powiatowy straży pożarnych.
§  70.
Organizację, zakres i tryb pracy prezydium zarządu oddziału powiatowego określi regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

C.

Powiatowa komisja rewizyjna.

§  71.
1.
Powiatowa komisja rewizyjna jest organem kontroli oddziału powiatowego Związku.
2.
Przepisy §§ 30-34 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  6.

Komisje fachowe.

§  72.
1.
Do opracowywania i opiniowania poszczególnych zagadnień z zakresu działalności Związku mogą być tworzone na poszczególnych szczeblach organizacyjnych komisje fachowe.
2.
Zakres działania i sposób powoływania komisji fachowych określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

Rozdział  7.

Fundusze Związku.

§  73.
Na fundusze i majątek Związku składają się:
1)
składki członkowskie,
2)
dotacje państwowe,
3)
środki Państwowego Zakładu Ubezpieczeń,
4)
dochody z wydawnictw i imprez oraz z działalności gospodarczej Związku,
5)
zapisy i darowizny.
§  74.
Fundusze Związku mogą być użyte wyłącznie na cele określone w statucie. Sposób podziału funduszu na wykonywanie zadań poszczególnych ogniw organizacyjnych Związku oraz zrzeszonych w nim ochotniczych straży pożarnych określa Zarząd Główny Związku.
§  75.
1.
W razie rozwiązania Związku Walny Zjazd wyznacza komisję likwidacyjną w składzie przewodniczącego i dziesięciu członków.
2.
Pozostały po likwidacji majątek Związku przekazany będzie na cele ochrony przeciwpożarowej.
1 Załącznik § 20 ust. 1 zmieniony przez § 1 i 2 zarządzenia z dnia 1 czerwca 1968 r. (M.P.68.25.161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 czerwca 1968 r.
2 Załącznik § 24 ust. 1 zmieniony przez § 1 i 2 zarządzenia z dnia 1 czerwca 1968 r. (M.P.68.25.161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 czerwca 1968 r.
3 Załącznik § 26 zmieniony przez § 1 i 2 zarządzenia z dnia 1 czerwca 1968 r. (M.P.68.25.161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 czerwca 1968 r.
4 Załącznik § 31 zmieniony przez § 1 i 2 zarządzenia z dnia 1 czerwca 1968 r. (M.P.68.25.161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 czerwca 1968 r.
5 Załącznik § 41 pkt 4 zmieniony przez § 1 i 2 zarządzenia z dnia 1 czerwca 1968 r. (M.P.68.25.161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 czerwca 1968 r.
6 Załącznik § 46 ust. 1 zmieniony przez § 1 i 2 zarządzenia z dnia 1 czerwca 1968 r. (M.P.68.25.161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 czerwca 1968 r.
7 Załącznik § 50 ust. 1 zmieniony przez § 1 i 2 zarządzenia z dnia 1 czerwca 1968 r. (M.P.68.25.161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 czerwca 1968 r.
8 Załącznik § 52 zmieniony przez § 1 i 2 zarządzenia z dnia 1 czerwca 1968 r. (M.P.68.25.161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 czerwca 1968 r.
9 Załącznik § 60 pkt 4 zmieniony przez § 1 i 2 zarządzenia z dnia 1 czerwca 1968 r. (M.P.68.25.161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 czerwca 1968 r.
10 Załącznik § 65 ust. 1 zmieniony przez § 1 i 2 zarządzenia z dnia 1 czerwca 1968 r. (M.P.68.25.161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 czerwca 1968 r.
11 Załącznik § 69 ust. 1 zmieniony przez § 1 i 2 zarządzenia z dnia 1 czerwca 1968 r. (M.P.68.25.161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 czerwca 1968 r.