Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia "Polski Czerwony Krzyż".

Monitor Polski

M.P.1966.20.109

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 1966 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 kwietnia 1966 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia "Polski Czerwony Krzyż".

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1966 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża (Dz. U. Nr 15, poz. 91) zarządza się, co następuje:
Ustala się i ogłasza statut stowarzyszenia "Polski Czerwony Krzyż", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
Traci moc uchwała nr 1002 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1955 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Polski Czerwony Krzyż" (Monitor Polski z 1956 r. Nr 4, poz. 28).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Polski Czerwony Krzyż jest działającą na zasadzie dobrowolności masową organizacją społeczną, która skupia w swoich szeregach ludzi dobrej woli pragnących działać społecznie nad szerzeniem zasad humanitaryzmu, rozwijaniem poszanowania czci i godności ludzkiej, ochroną zdrowia i życia ludzkiego oraz nieść pomoc wszystkim jej potrzebującym we wszelkich okolicznościach, gdy dobra te są zagrożone.

Polski Czerwony Krzyż, wierny zasadom humanitaryzmu socjalistycznego, organizuje i prowadzi działalność humanitarną i wychowawczą, zmierzającą do utrwalenia pokoju i przyjaźni między narodami oraz międzynarodowej solidarności w niesieniu pomocy ludziom dotkniętym klęskami żywiołowymi, chorobami, skutkami wojny lub innymi nieszczęściami.

W działalności swej Polski Czerwony Krzyż przestrzega podstawowych zasad Czerwonego Krzyża oraz nawiązuje do najlepszych własnych tradycji oraz tradycji innych narodów w dziele krzewienia i utrwalania zasad humanitaryzmu.

Rozdział 1.

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Stowarzyszenie "Polski Czerwony Krzyż" (w skrócie "PCK"), zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276) oraz niniejszego statutu.
2.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§  2.
1.
Polski Czerwony Krzyż działa na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
2.
Stowarzyszenie uprawnione jest również do prowadzenia działalności za granicą.
§  3.
Siedzibą naczelnych organów Polskiego Czerwonego Krzyża jest m.st. Warszawa.
§  4.
1.
Godłem Stowarzyszenia jest równoramienny czerwony krzyż na białym polu, z umieszczonym w jego obrębie napisem "Polski Czerwony Krzyż" lub "PCK".
2.
Jednostki organizacyjne, aktyw społeczny i personel Polskiego Czerwonego Krzyża uprawnione są również do używania godła Czerwonego Krzyża przy wykonywaniu swej działalności bez oznaczenia nazwy Stowarzyszenia w wypadkach i na zasadach określonych w konwencjach genewskich z 12 sierpnia 1949 r. o ochronie ofiar wojny.
3.
Szczegółowy regulamin używania godła Polskiego Czerwonego Krzyża oraz znaku Czerwonego Krzyża ustala Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża.
§  5.
Stowarzyszenie może używać organizacyjnych odznak i ubiorów oraz pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.
§  6.
1.
Stowarzyszenie posiada prawo nadawania Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża za zasługi położone na polu urzeczywistnienia jego zadań.
2.
Odznaka Honorowa PCK może być nadawana osobom fizycznym i prawnym, zespołom osób oraz instytucjom i zakładom pracy.
3.
Odznakę Honorową PCK nadaje Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża.
4.
Odznaka Honorowa PCK dzieli się na cztery stopnie. Może ona być nadawana wielokrotnie w każdym z tych stopni.
5.
Wzór Odznaki Honorowej PCK, szczegółowe zasady i tryb jej nadawania oraz sposób noszenia i wzór dokumentu stwierdzającego nadanie odznaki określa regulamin, ustalony przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża.

Rozdział  2.

Cele i środki działania.

§  7.
Dla osiągnięcia swych wychowawczych i humanitarnych celów Polski Czerwony Krzyż:
1)
prowadzi działalność zmierzającą do wychowania społeczeństwa w duchu humanitaryzmu, a w szczególności w gotowości niesienia pomocy cierpiącym i poszkodowanym,
2)
udziela dobrowolnej pomocy społecznej służbie zdrowia, w szczególności w zakresie szkolenia sanitarnego ludności, podnoszenia kultury sanitarnej i zdrowotności społeczeństwa oraz w wykonywaniu innych zadań społecznej służby zdrowia,
3)
uczestniczy w akcjach pomocy społecznej,
4)
uczestniczy w organizowaniu ochrony ludności przed skutkami wojny w zakresie niesienia pomocy sanitarnej,
5)
udziela dobrowolnej pomocy służbie zdrowia Sił Zbrojnych,
6)
prowadzi działalność humanitarną na rzecz osób chronionych międzynarodowymi konwencjami, a w szczególności konwencjami genewskimi o ochronie ofiar wojny,
7)
współdziała z organami państwowymi oraz organizacjami społecznymi w akcjach o charakterze humanitarnym oraz prowadzi takie akcje zlecone przez właściwe organy państwowe,
8)
uczestniczy aktywnie w pracach Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz rozwija swą działalność w stosunkach z zagranicą.
§  8.
Cele wychowawcze PCK realizuje przez pracę organizacyjną i szkoleniową wśród członków Stowarzyszenia oraz przez szerokie propagowanie w społeczeństwie humanitarnych idei Czerwonego Krzyża i zadań Polskiego Czerwonego Krzyża za pomocą wszelkich dostępnych środków, w tym także przez wydawanie czasopism, broszur i książek.
§  9.
Jako organizacja służąca dobrowolnie pomocą społecznej służbie zdrowia Polski Czerwony Krzyż w szczególności:
1)
szerzy oświatę sanitarną oraz prowadzi propagandę zdrowia i higieny,
2)
mobilizuje społeczeństwo do czynnego udziału w podnoszeniu zdrowotności,
3)
współdziała w zwalczaniu chorób, a zwłaszcza chorób zakaźnych, społecznych i zawodowych,
4)
prowadzi akcję masowego szkolenia sanitarnego ludności w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i w zakresie opieki nad chorymi,
5)
organizuje i szkoli społeczne zespoły, drużyny i posterunki sanitarne oraz wyspecjalizowane służby PCK przygotowane do sprawowania opieki nad chorymi i rannymi, ratownictwa i udzielania pomocy w nieszczęśliwych wypadkach, jak również w razie klęsk żywiołowych, katastrof, epidemii i innych nieszczęść masowych oraz w razie konfliktu zbrojnego,
6)
organizuje i szkoli społeczne kadry instruktorskie PCK oraz nauczycieli - opiekunów szkolnych kół PCK,
7)
organizuje i szkoli społeczne rezerwowe kadry pielęgniarskie,
8)
współdziała w szkoleniu kadr służby zdrowia w zakresie ustalonym w porozumieniu z właściwymi organami,
9)
współdziała w organizowaniu punktów doraźnej pomocy leczniczej,
10)
współdziała w organizowaniu krwiodawstwa, a w szczególności propaguje i rozwija honorowe krwiodawstwo,
11)
organizuje opiekę nad chorymi w domu,
12)
gromadzi środki i materiały sanitarne oraz sprzęt i inne materiały niezbędne do wykonywania zadań statutowych.
§  10.
Uczestnicząc w akcjach pomocy społecznej, Polski Czerwony Krzyż w szczególności:
1)
organizuje społeczne akcje pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych, epidemii, katastrof i innych klęsk o charakterze masowym,
2)
współdziała w niesieniu doraźnej pomocy ludziom znajdującym się przejściowo w trudnych warunkach, w tym także przebywającym w zakładach społecznych służby zdrowia i opieki społecznej.
§  11.
Uczestnicząc w ochronie ludności przed skutkami wojny w zakresie niesienia pomocy sanitarnej, Polski Czerwony Krzyż w szczególności:
1)
bierze udział w organizowaniu, szkoleniu i wyposażeniu służb medyczno-sanitarnych wchodzących w skład oddziałów samoobrony,
2)
bierze udział w powszechnym szkoleniu obronnym ludności w zakresie sanitarnym.
§  12.
Działając jako organizacja służąca dobrowolnie pomocą służbie zdrowia Sił Zbrojnych, Polski Czerwony Krzyż w szczególności:
1)
uwzględnia w szkoleniu personelu sanitarnego specyficzne zagadnienia wojskowej służby zdrowia w warunkach polowych,
2)
przygotowuje się do wykonania zadań na rzecz wojskowej służby zdrowia pod względem kadrowym i materiałowym,
3)
organizuje i przekazuje wojskowej służbie zdrowia odpowiednie zespoły personelu sanitarnego lub formacje PCK na zasadach określonych w konwencjach genewskich o ochronie ofiar wojny.
§  13.
Jako organizacja upoważniona do prowadzenia działalności humanitarnej na rzecz osób chronionych międzynarodowymi konwencjami, a zwłaszcza konwencjami genewskimi o ochronie ofiar wojny, Polski Czerwony Krzyż w szczególności:
1)
współdziała z właściwymi organami i organizacjami w roztaczaniu opieki nad jeńcami wojennymi oraz innymi osobami pozostającymi pod ochroną konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny, a zwłaszcza w udzielaniu tym osobom pomocy oraz pośredniczeniu w dostarczaniu im przesyłek i korespondencji,
2)
współdziała z właściwymi organami i organizacjami w niesieniu pomocy ludności cywilnej dotkniętej skutkami wojny oraz roztaczaniu opieki nad poszkodowanymi,
3)
prowadzi ewidencję strat ludności cywilnej w rannych, poległych, zmarłych i zaginionych w wyniku działań wojennych, jak również pośredniczy w wymianie ewidencji tych strat między walczącymi stronami,
4)
prowadzi rokowania w granicach określonych przez organy administracji państwowej w sprawach wymiany i zwalniania jeńców wojennych oraz osób internowanych jak również uczestniczy w przeprowadzaniu takiej wymiany,
5)
prowadzi krajowe Biuro Informacji, przewidziane w konwencjach genewskich o ochronie ofiar wojny, oraz wykonuje czynności z tym związane.
§  14.
W wykonaniu swoich zadań Polski Czerwony Krzyż współdziała z organami państwowymi oraz organizacjami społecznymi, przestrzegając podstawowych zasad Czerwonego Krzyża.
§  15.
Prowadząc działalność w stosunkach z zagranicą, Polski Czerwony Krzyż:
1)
uczestniczy jako członek Ligi Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca, Czerwonego Lwa i Słońca w jej pracach oraz bierze udział w międzynarodowych konferencjach Czerwonego Krzyża,
2)
utrzymuje łączność i współpracuje z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża oraz z innymi międzynarodowymi organami i organizacjami Czerwonego Krzyża,
3)
utrzymuje łączność i współpracuje z krajowymi stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca oraz Czerwonego Lwa i Słońca innych państw,
4)
współpracuje z innymi organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi w zakresie objętym działalnością Czerwonego Krzyża,
5)
działa jako organizacja upoważniona do wykonywania zadań wynikających z konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny,
6)
uczestniczy w międzynarodowych akcjach pomocy w ramach działalności określonej w umowach międzynarodowych, a w szczególności w konwencjach genewskich i w ramach innych akcji objętych działalnością Czerwonego Krzyża, jak również uprawniony jest do przyjmowania takiej pomocy z zagranicy.

Rozdział  3.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§  16.
1.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
3.
Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd koła, a członków wspierających - powiatowe oraz miejskie i dzielnicowe zarządy PCK, na podstawie pisemnej lub ustnej deklaracji indywidualnej lub zbiorowej.
4.
Godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd na wniosek Zarządu Głównego.
§  17.
Członek zwyczajny jest obowiązany:
1)
przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał i zarządzeń organów Stowarzyszenia,
2)
brać udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,
3)
opłacać regularnie składki członkowskie.
§  18.
Członek zwyczajny ma prawo:
1)
wybierać i być wybranym do organów Stowarzyszenia, z tym że członkowie kół szkolnych korzystają z tego prawa tylko w ramach koła, do którego należą,
2)
korzystać z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia według obowiązujących zasad,
3)
nosić ubiór i odznaki organizacyjne na zasadach ustalonych przez Zarząd Główny.
§  19.
Członek wspierający opłaca zadeklarowane składki i popiera działalność Stowarzyszenia.
§  20.
1.
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
1)
śmierci członka,
2)
dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego zarządowi koła,
3)
skreślenia z listy członków przez zarząd koła z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,
4)
wykluczenia przez zarząd powiatowy na wniosek zarządu koła z powodu:
a)
nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu, uchwał i zarządzeń organów Stowarzyszenia,
b)
działania na szkodę Stowarzyszenia,
c)
skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych.
2.
Od uchwały w sprawie wykluczenia przysługuje członkowi i zarządowi koła prawo odwołania się do zarządu wojewódzkiego PCK.

Rozdział  4.

Struktura organizacyjna Polskiego Czerwonego Krzyża.

§  21.
Najwyższym organem Polskiego Czerwonego Krzyża jest Krajowy Zjazd.
§  22.
Naczelnymi organami zarządzającymi Polskiego Czerwonego Krzyża, którym podlegają jednostki terenowe PCK i ich zarządy, są:
1)
Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża,
2)
Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.
§  23.
1.
Najwyższymi organami wojewódzkich i powiatowych (równorzędnych) oddziałów są wojewódzkie i powiatowe (równorzędne) zjazdy Polskiego Czerwonego Krzyża.
2.
Organami zarządzającymi wojewódzkich i powiatowych (równorzędnych) oddziałów są wojewódzkie i powiatowe (równorzędne) zarządy Polskiego Czerwonego Krzyża.
§  24.
1.
Najwyższym organem koła jest walne zebranie członków koła.
2.
Organem zarządzającym koła jest jego zarząd.
§  25.
1.
Na wszystkich szczeblach organizacyjnych Polskiego Czerwonego Krzyża działają komisje rewizyjne: główna, wojewódzkie, powiatowe oraz komisje rewizyjne kół.
2.
Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być jednocześnie członkami zarządów tych samych szczebli.
§  26.
1.
Członkowie PCK zrzeszeni są w kołach, które stanowią podstawowe jednostki organizacyjne Polskiego Czerwonego Krzyża.
2.
Koła PCK organizowane są w miastach, wsiach i osiedlach (koła terenowe), zakładach pracy (koła zakładowe), szkołach wyższych (koła studenckie) oraz w pozostałych szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych (koła szkolne).
3.
Młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych i średnich lub pobierająca naukę w innych placówkach oświatowo-wychowawczych zrzeszona jest wyłącznie w kołach szkolnych PCK.
4.
Koła studenckie i koła szkolne organizowane są z zachowaniem zasad i trybu określonego w przepisach normujących działalność organizacji społecznych na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.
§  27.
1.
Koła PCK istniejące na terenie powiatu wchodzą w skład powiatowych oddziałów PCK lub równorzędnych (miejskich w miastach wyłączonych z powiatów lub dzielnicowych w miastach podzielonych na dzielnice).
2.
Powiatowe (równorzędne) oddziały wchodzą w skład wojewódzkich oddziałów PCK lub równorzędnych (stołeczny oddział w m.st. Warszawie, oddziały w miastach wyłączonych z województw).
3.
Koła oraz oddziały są jednostkami terenowymi PCK.
§  28.
Jeżeli w gromadzie, osiedlu, zakładzie pracy lub szkole wyższej istnieje kilka kół PCK, mogą być dla nich utworzone komitety gromadzkie, osiedlowe, zakładowe lub uczelniane, których zakres działalności określi regulamin uchwalony przez Prezydium Zarządu Głównego.
§  29.
Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
§  30.
Ilekroć w przepisach statutu jest mowa o wojewódzkich i powiatowych oddziałach PCK oraz ich organach, należy przez to rozumieć również określone w § 27 równorzędne oddziały miejskie i dzielnicowe oraz ich organy.

Rozdział  5.

Krajowy Zjazd.

§  31.
1.
Krajowy Zjazd PCK jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2.
Krajowy Zjazd:
1)
uchwala program działalności Stowarzyszenia,
2)
uchwala statut Stowarzyszenia i jego zmiany,
3)
udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu za ubiegły okres jego kadencji po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
4)
wybiera Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną,
5)
ustala wytyczne działania dla Zarządu Głównego,
6)
nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia.
§  32.
Uchwały Zjazdu w sprawach statutu wymagają do swej ważności 2/3 głosów ogólnej liczby delegatów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania na Zjeździe.
§  33.
Krajowy Zjazd odbywa się raz na 4 lata i jest zwoływany przez Prezydium Zarządu Głównego, które zawiadamia pisemnie zarządy wojewódzkie o jego terminie co najmniej na miesiąc przed zwołaniem Zjazdu, a o porządku obrad na 14 dni przed Zjazdem.
§  34.
1.
Na żądanie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej albo na żądanie co najmniej 1/3 liczby zarządów wojewódzkich - Prezydium Zarządu Głównego obowiązane jest zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd.
2.
Prezydium Zarządu Głównego może zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd również z własnej inicjatywy.
§  35.
W Krajowym Zjeździe biorą udział:
1)
delegaci wybrani na wojewódzkich zjazdach,
2)
członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
3)
członkowie honorowi Stowarzyszenia.

Rozdział  6.

Naczelne organy zarządzające Polskiego Czerwonego Krzyża.

A.

Zarząd Główny.

§  36.
1.
Zarząd Główny składa się z 68 członków, wybranych przez Krajowy Zjazd, oraz 7 członków, wyznaczonych po jednym przez Ministrów: Obrony Narodowej, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Szkolnictwa Wyższego, Komunikacji, Spraw Wewnętrznych oraz Spraw Zagranicznych.
2.
Kadencja Zarządu Głównego trwa od momentu jego wybrania do chwili dokonania wyboru nowego Zarządu Głównego przez Krajowy Zjazd.
3.
Na miejsce członków pochodzących z wyboru, którzy ustąpili w czasie kadencji, Zarząd Główny może dokooptować do swego grona nowych członków.
§  37.
Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się co najmniej 2 razy do roku. Posiedzenia zwołuje Prezydium Zarządu Głównego i zawiadamia o tym członków Zarządu na 14 dni przed terminem posiedzenia.
§  38.
1.
Zarząd Główny kieruje pracą Stowarzyszenia i odpowiada za swoją działalność przed Krajowym Zjazdem.
2.
Do zakresu działania Zarządu Głównego należy w szczególności:
1)
czuwanie nad wykonywaniem i przestrzeganiem uchwał Krajowego Zjazdu, ustalanie wytycznych i zatwierdzanie planów działalności Stowarzyszenia,
2)
zatwierdzanie budżetów i bilansów rocznych oraz sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
3)
uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Głównego, regulaminu używania godła Polskiego Czerwonego Krzyża i znaku Czerwonego Krzyża oraz regulaminu odznaki honorowej Stowarzyszenia,
4)
nadawanie odznaki honorowej Stowarzyszenia na wniosek Prezydium Zarządu Głównego,
5)
ustalanie wysokości składek członkowskich.

B.

Prezydium Zarządu Głównego.

§  39.
1.
Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium, składające się z 9 do 11 osób, w tym prezesa, wiceprezesów, sekretarza generalnego, sekretarzy i skarbnika.
2.
Członkowie Zarządu Głównego wyznaczeni przez ministrów mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Prezydium Zarządu Głównego z głosem doradczym.
§  40.
1.
Prezydium Zarządu Głównego działa w imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia w okresach pomiędzy jego posiedzeniami.
2.
Do zakresu działania Prezydium należy:
1)
wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu i Zarządu Głównego,
2)
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz wobec organów państwowych oraz w stosunkach z zagranicą,
3)
delegowanie przedstawicieli Zarządu Głównego na narady, zjazdy i konferencje w kraju i za granicą,
4)
opracowywanie planu działalności, preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań i bilansów,
5)
uchwalanie regulaminów i instrukcji nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia,
6)
gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia w granicach określonych budżetem,
7)
składanie na posiedzeniach Zarządu Głównego sprawozdań z wykonywanych prac,
8)
tworzenie i likwidacja wojewódzkich lub powiatowych oddziałów PCK oraz określanie zasięgu terytorialnego ich działalności,
9)
zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań oraz budżetów i bilansów oddziałów wojewódzkich,
10)
uchylanie uchwał zarządów wojewódzkich, zawieszanie w czynnościach zarządów wojewódzkich lub poszczególnych ich członków, jeżeli działalność ich nie jest zgodna ze statutem Stowarzyszenia,
11)
podejmowanie decyzji w sprawach rozporządzania majątkiem ruchomym i nieruchomym Stowarzyszenia oraz przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i ofiar,
12)
przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawie nadawania odznaki honorowej Stowarzyszenia,
13)
ustalanie zasad i trybu wybierania delegatów na zjazdy: krajowy, wojewódzkie i powiatowe.
3.
W razie zawieszenia w czynnościach zarządu wojewódzkiego Prezydium Zarządu Głównego mianuje tymczasowy zarząd wojewódzki, który sprawuje funkcje do czasu wyboru i ukonstytuowania się nowego zarządu.
§  41.
Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwołuje prezes lub zastępujący go wiceprezes.

Rozdział  7.

Główna Komisja Rewizyjna.

§  42.
Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
§  43.
Główna Komisja Rewizyjna, składająca się z 9 członków i 3 zastępców, wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza oraz ich zastępców.
§  44.
1.
Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1)
kontrola gospodarki majątkowej Stowarzyszenia pod względem celowości, oszczędności i legalności oraz kontrola działalności wszystkich organów Stowarzyszenia pod względem zgodności ze statutem i programem działalności Stowarzyszenia,
2)
składanie sprawozdań na Krajowym Zjeździe i stawianie wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
3)
uchwalanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej oraz regulaminów i instrukcji dla wojewódzkich i powiatowych komisji rewizyjnych.
2.
W wypadkach szczególnej wagi Główna Komisja Rewizyjna może wystąpić do Prezydium Zarządu Głównego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego.
§  45.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego.

Rozdział  8.

Organy wojewódzkie.

A.

Wojewódzki zjazd.

§  46.
1.
Wojewódzki zjazd odbywa się raz na 4 lata i jest zwoływany przez zarząd wojewódzki w porozumieniu z Prezydium Zarządu Głównego.
2.
Termin i porządek obrad zjazdu powinny być podane do wiadomości zarządom powiatowym co najmniej na 14 dni przed zjazdem.
§  47.
1.
Na żądanie Prezydium Zarządu Głównego, wojewódzkiej komisji rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby zarządów powiatowych zarząd wojewódzki obowiązany jest zwołać nadzwyczajny wojewódzki zjazd.
2.
Zarząd wojewódzki po porozumieniu się z Prezydium Zarządu Głównego może również zwołać nadzwyczajny wojewódzki zjazd z własnej inicjatywy.
§  48.
W wojewódzkim zjeździe biorą udział:
1)
delegaci wybrani na powiatowych zjazdach,
2)
delegowani członkowie Prezydium Zarządu Głównego,
3)
członkowie Zarządu Głównego, zamieszkujący na terenie działalności zarządu wojewódzkiego,
4)
członkowie zarządu wojewódzkiego i wojewódzkiej komisji rewizyjnej.
§  49.
Do zakresu działania wojewódzkiego zjazdu należy:
1)
udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi wojewódzkiemu za ubiegły okres jego kadencji po rozpatrzeniu sprawozdań zarządu oraz komisji rewizyjnej,
2)
wybór zarządu wojewódzkiego i wojewódzkiej komisji rewizyjnej,
3)
rozpatrywanie wniosków organów wojewódzkich i powiatowych oraz podejmowanie odpowiednich uchwał,
4)
wybór delegatów na Krajowy Zjazd w liczbie ustalonej przez Prezydium Zarządu Głównego.

B.

Zarząd wojewódzki.

§  50.
1.
Zarząd wojewódzki składa się z 12 do 24 członków, wybranych przez wojewódzki zjazd. Ponadto w skład zarządu wchodzi z urzędu kierujący(a) wojewódzkim oddziałem.
2.
Zarząd wojewódzki wybiera spośród siebie od 4 do 6 członków prezydium, w tym: prezesa, 2 wiceprezesów i skarbnika. Kierujący(a) wojewódzkim oddziałem wchodzi w skład prezydium w charakterze sekretarza.
3.
Prezydium działa w imieniu zarządu wojewódzkiego w okresach pomiędzy jego posiedzeniami.
4.
Kadencja zarządu wojewódzkiego trwa od momentu jego wybrania do czasu dokonania wyboru nowego zarządu przez wojewódzki zjazd.
5.
Zarząd wojewódzki za zgodą Prezydium Zarządu Głównego może dokooptować do swego grona członków, z tym że ogólna liczba członków zarządu nie może przekroczyć 25 osób.
6.
Posiedzenia zarządu wojewódzkiego zwołuje prezes lub zastępujący go wiceprezes co najmniej raz na 3 miesiące.
§  51.
1.
Zarząd wojewódzki jest organem zarządzającym wojewódzkiego oddziału.
2.
Do zakresu działania zarządu wojewódzkiego należy kierowanie działalnością Stowarzyszenia na terenie województwa, a w szczególności:
1)
wykonywanie uchwał i zarządzeń organów naczelnych Stowarzyszenia oraz uchwał wojewódzkiego zjazdu,
2)
zatwierdzanie planów pracy, preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań i bilansów wojewódzkiego oddziału,
3)
zatwierdzanie planów pracy i budżetów oraz sprawozdań powiatowych oddziałów,
4)
zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia na terenie województwa w ramach wytycznych ustalonych przez Prezydium Zarządu Głównego,
5)
uchylanie uchwał zarządów powiatowych, zawieszanie w czynnościach zarządów powiatowych lub poszczególnych ich członków, jeżeli działalność ich jest sprzeczna ze statutem Stowarzyszenia,
6)
zwoływanie wojewódzkiego zjazdu,
7)
delegowanie przedstawicieli na powiatowe zjazdy,
8)
reprezentowanie wojewódzkiego oddziału.
3.
W razie zawieszenia w czynnościach zarządu powiatowego zarząd wojewódzki mianuje tymczasowy zarząd powiatowy, który sprawuje funkcje do czasu wyboru i ukonstytuowania się nowego zarządu.

C.

Wojewódzka komisja rewizyjna.

§  52.
1.
Wojewódzka komisja rewizyjna jest organem kontrolnym.
2.
Wojewódzka komisja rewizyjna, składająca się z 5 do 9 członków i 2 do 3 zastępców, wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza oraz ich zastępców.
§  53.
1.
Do zakresu działania wojewódzkiej komisji rewizyjnej należy:
1)
kontrola gospodarki majątkowej zarządu wojewódzkiego pod względem celowości, oszczędności i legalności oraz kontrola działalności wszystkich organów wojewódzkiego oddziału pod względem zgodności ze statutem i programem działalności Stowarzyszenia,
2)
składanie sprawozdań na wojewódzkim zjeździe i stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
2.
Wojewódzka komisja rewizyjna może wystąpić do Prezydium Zarządu Głównego z umotywowanym wnioskiem o zawieszenie w czynnościach zarządu wojewódzkiego, a do zarządu wojewódzkiego - o zawieszenie w czynnościach zarządu powiatowego bądź poszczególnych członków tych zarządów.
3.
Członkowie wojewódzkiej komisji rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu wojewódzkiego i jego prezydium z głosem doradczym.

Rozdział  9.

Organy powiatowe.

A.

Powiatowy zjazd.

§  54.
1.
Powiatowy zjazd odbywa się raz na 4 lata i jest zwoływany przez zarząd powiatowy w porozumieniu z prezydium zarządu wojewódzkiego.
2.
Na żądanie zarządu wojewódzkiego, powiatowej komisji rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby zarządów kół zakładowych, terenowych i studenckich zarząd powiatowy obowiązany jest zwołać nadzwyczajny powiatowy zjazd. Zarząd powiatowy może również zwołać nadzwyczajny powiatowy zjazd z własnej inicjatywy po porozumieniu się z zarządem wojewódzkim.
3.
Termin i porządek obrad zjazdu powinny być podane do wiadomości zarządom kół co najmniej na 14 dni przed zjazdem.
§  55.
W powiatowym zjeździe biorą udział:
1)
delegaci wybrani na walnych zebraniach kół,
2)
delegowani członkowie Prezydium Zarządu Głównego oraz delegowani członkowie zarządu wojewódzkiego,
3)
członkowie zarządu wojewódzkiego, zamieszkujący na terenie działalności zarządu powiatowego,
4)
członkowie zarządu powiatowego i powiatowej komisji rewizyjnej.
§  56.
Do zakresu działania powiatowego zjazdu należy:
1)
udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi powiatowemu za ubiegły okres jego kadencji po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu oraz komisji rewizyjnej,
2)
wybór zarządu powiatowego i powiatowej komisji rewizyjnej,
3)
rozpatrywanie wniosków organów powiatowych, komitetów i kół oraz podejmowanie odpowiednich uchwał,
4)
wybór delegatów na wojewódzki zjazd w liczbie ustalonej przez Prezydium Zarządu Głównego.

B.

Zarząd powiatowy.

§  57.
1.
Zarząd powiatowy składa się z 8 do 14 członków, wybranych przez zjazd powiatowy. Ponadto w skład zarządu wchodzi z urzędu kierujący(a) powiatowym oddziałem.
2.
Zarząd powiatowy wybiera spośród siebie 4 członków prezydium, w tym: prezesa, 2 wiceprezesów i skarbnika. Kierujący(a) powiatowym oddziałem wchodzi w skład prezydium w charakterze sekretarza. Prezydium działa w imieniu zarządu powiatowego w okresach pomiędzy jego posiedzeniami.
3.
Kadencja zarządu powiatowego trwa od momentu jego wybrania do czasu dokonania wyboru nowego zarządu przez powiatowy zjazd.
4.
Zarząd powiatowy za zgodą prezydium zarządu wojewódzkiego może dokooptować do swego grona członków, z tym że ogólna liczba członków zarządu nie może przekroczyć 15 osób.
5.
Posiedzenia zarządu powiatowego zwołuje prezes lub zastępujący go wiceprezes co najmniej raz na trzy miesiące.
§  58.
1.
Zarząd powiatowy jest organem zarządzającym powiatowego oddziału.
2.
Do zakresu działania zarządu powiatowego należy kierowanie działalnością Stowarzyszenia na terenie powiatu, a w szczególności:
1)
wykonywanie uchwał powiatowego zjazdu oraz uchwał i zarządzeń wyższych organów Stowarzyszenia,
2)
zatwierdzanie planów pracy, preliminarzy budżetowych i sprawozdań oddziału powiatowego,
3)
decydowanie o utworzeniu i likwidacji kół,
4)
uchylanie uchwał zarządów kół, zawieszanie w czynnościach zarządów kół lub poszczególnych ich członków, jeżeli działalność ich jest sprzeczna ze statutem Stowarzyszenia,
5)
zwoływanie powiatowego zjazdu,
6)
delegowanie przedstawicieli na walne zebrania kół,
7)
reprezentowanie powiatowego oddziału.
3.
W razie zawieszenia w czynnościach zarządu koła zakładowego, terenowego lub studenckiego zarząd powiatowy mianuje tymczasowy zarząd koła, który sprawuje funkcje do czasu wyboru i ukonstytuowania się nowego zarządu.

C.

Powiatowa komisja rewizyjna.

§  59.
1.
Powiatowa komisja rewizyjna, składająca się z 3 do 5 członków i z 2 zastępców, wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
2.
Do zakresu działania powiatowej komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 53.

Rozdział  10.

Organy koła.

A.

Walne zebranie członków koła.

§  60.
1.
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła zwołuje zarząd koła raz na dwa lata w porozumieniu z prezydium zarządu powiatowego.
2.
Na żądanie zarządu powiatowego, komisji rewizyjnej koła lub co najmniej 1/3 liczby członków koła zarząd koła jest obowiązany zwołać nadzwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła.
3.
Zarząd koła może również zwołać nadzwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła z własnej inicjatywy po porozumieniu się z zarządem powiatowym.
§  61.
1.
W walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym koła uczestniczą członkowie koła i przedstawiciele zarządu powiatowego.
2.
Do zakresu działania walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego koła należy:
1)
udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi koła za ubiegły okres jego kadencji po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu oraz komisji rewizyjnej,
2)
wybór zarządu i komisji rewizyjnej koła,
3)
decydowanie w sprawach działalności koła nie zastrzeżonych dla wyższych organów Stowarzyszenia,
4)
wybór delegatów na powiatowy zjazd w liczbie ustalonej przez Prezydium Zarządu Głównego.

B.

Zarząd koła.

§  62.
1.
Zarząd koła składa się z 3 do 7 osób w zależności od liczby członków koła, w tym z prezesa, sekretarza i skarbnika.
2.
Zarząd koła za zgodą prezydium zarządu powiatowego może dokooptować do swego grona członków, z tym że ogólna liczba członków zarządu nie może przekroczyć 7 osób.
3.
Posiedzenie zarządu koła zwołuje prezes lub sekretarz co najmniej raz na dwa miesiące.
4.
Zarząd koła wykonuje uchwały i zarządzenia wyższych organów Stowarzyszenia, uchwały walnego zebrania koła oraz kieruje pracami koła, a w szczególności dba o rozwój społecznych zespołów na terenie swego działania.

C.

Komisja rewizyjna koła.

§  63.
1.
Komisja rewizyjna koła, składająca się z 3 członków i 2 zastępców, wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
2.
Do zakresu działania komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 53.

D.

Koła studenckie i szkolne.

§  64.
Koła studenckie i koła szkolne działają na podstawie odrębnych regulaminów, określających ich zadania i strukturę organizacyjną.
§  65.
1.
Regulamin wzorcowy koła studenckiego i koła szkolnego ustala Prezydium Zarządu Głównego w porozumieniu z właściwymi ministrami.
2.
Wprowadzenie regulaminu do użytku następuje w trybie określonym w przepisach normujących działalność organizacji społecznych na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

Rozdział  11.

Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§  66.
Majątek Polskiego Czerwonego Krzyża stanowią jego fundusze, zasoby materiałowe i inne ruchomości oraz nieruchomości.
§  67.
Stowarzyszenie czerpie fundusze i środki materiałowe:
1)
z wpływów ze składek członkowskich,
2)
z dotacji z budżetu państwowego oraz ze środków przekazywanych przez organy administracji państwowej lub jednostki gospodarki uspołecznionej w związku ze zleconymi Stowarzyszeniu zadaniami,
3)
z dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
4)
z dochodów z imprez, zbiórek publicznych i ofiar,
5)
z darowizn, spadków i zapisów,
6)
z innych wpływów.
§  68.
1.
Majątkiem Stowarzyszenia zarządza i rozporządza Prezydium Zarządu Głównego oraz - stosownie do jego uchwał i zarządzeń - zarządy wojewódzkie, powiatowe i zarządy kół PCK w zakresie majątku oddanego im w użytkowanie.
2.
W szczególności Prezydium Zarządu Głównego podejmuje decyzje w sprawach:
1)
nabywania i zbywania lub obciążania przez Stowarzyszenie przedmiotów majątku nieruchomego lub ruchomego,
2)
przeznaczania funduszów i środków materiałowych na cele realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia,
3)
przyjmowania darowizn, spadków i zapisów.
3.
Zarządy wojewódzkie, powiatowe lub ich prezydia oraz zarządy kół uprawnione są do podejmowania decyzji w sprawach określonych w ust. 1 i 2 w granicach i na zasadach określonych w uchwałach i zarządzeniach Prezydium Zarządu Głównego.
§  69.
1.
Przy składaniu w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych zarządy lub prezydia zarządów odpowiednich szczebli działają w ramach swych kompetencji przez dwóch współdziałających członków, upoważnionych uchwałą zarządu do składania takich oświadczeń. Jeden z upoważnionych powinien być prezesem lub wiceprezesem, a drugi sekretarzem właściwego zarządu.
2.
W uzasadnionych wypadkach prezydium właściwego zarządu może upoważnić do dokonywania czynności określonego rodzaju lub do poszczególnych czynności dwóch innych członków albo udzielić szczegółowego pełnomocnictwa innym osobom.
3.
Oświadczenia dotyczące praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, składane przez pełnomocników, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być stwierdzone ich własnoręcznymi podpisami złożonymi na dokumencie obejmującym treść oświadczenia, opatrzonym pieczęcią Stowarzyszenia.
§  70.
Przepisy § 69 dotyczą również przyjmowania darowizn, spadków i zapisów, na których przyjęcie wyraziło zgodę właściwe ze względu na siedzibę zarządu prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat lub dzielnicowej rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).
§  71.
Przepisy § 69 nie dotyczą zawierania umów w drobnych bieżących sprawach gospodarczych. Do zawierania takich umów są upoważnieni członkowie lub pracownicy zarządów Stowarzyszenia, do których zakresu działania sprawy te należą zgodnie z wewnętrznym podziałem pracy.
§  72.
1.
Przepisy §§ 69 i 70 nie dotyczą przyjmowania oraz rozdziału darów przeznaczonych na pomoc świadczoną przez Stowarzyszenie w postaci rzeczy ruchomych (ubrań, żywności, kwot pieniężnych, leków, materiałów sanitarnych itp.) ofiarowanych indywidualnie lub uzyskanych w drodze zbiórek publicznych.
2.
Sposób przyjmowania oraz rozdziału tych darów określa każdorazowo właściwy zarząd lub jego prezydium w myśl zasad ustalonych przez Prezydium Zarządu Głównego.

Rozdział  12.

Przepisy końcowe.

§  73.
1.
Krajowy Zjazd lub Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża mogą powziąć wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia i o przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
2.
Wniosek o rozwiązanie i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia wymaga do swej ważności 2/3 głosów ogólnej liczby delegatów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania na Zjeździe.