Ustalenie i ogłoszenie statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

Monitor Polski

M.P.1985.13.99

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1985 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 kwietnia 1985 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1985 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża (Dz. U. Nr 17, poz. 73) zarządza się, co następuje:
Ustala się i ogłasza statut Polskiego Czerwonego Krzyża, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 1979 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża (Monitor Polski Nr 28, poz. 146).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(Statut Polskiego Czerwonego Krzyża zawiera załącznik do niniejszego numeru, dostarczany na podstawie indywidualnych zamówień)