Ustalenie i ogłoszenie statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

Monitor Polski

M.P.1979.28.146

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 1979 r.

ZARZĄDZENIE Nr 66
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 października 1979 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 1979 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża (Dz. U. Nr 25, poz. 148) zarządza się, co następuje:
Ustala się i ogłasza statut Polskiego Czerwonego Krzyża, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1966 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia "Polski Czerwony Krzyż" (Monitor Polski Nr 20, poz. 109).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Polski Czerwony Krzyż jest działającą na zasadzie dobrowolności masową organizacją społeczną, która skupia w swoich szeregach ludzi dobrej woli, pragnących działać społecznie nad szerzeniem zasad humanitaryzmu, rozwijaniem poszanowania czci i godności ludzkiej, ochroną zdrowia i życia ludzkiego oraz nieść pomoc wszystkim jej potrzebującym we wszelkich okolicznościach, gdy dobra te są zagrożone.

Polski Czerwony Krzyż, wierny zasadom humanitaryzmu socjalistycznego, organizuje i prowadzi działalność humanitarną i wychowawczą, zmierzającą do utrwalania pokoju i przyjaźni między narodami oraz międzynarodowej solidarności w niesieniu pomocy ludziom dotkniętym klęskami żywiołowymi, chorobami, skutkami wojny lub innymi nieszczęściami.

W działalności swej Polski Czerwony Krzyż przestrzega podstawowych zasad Czerwonego Krzyża i nawiązuje do najlepszych własnych tradycji oraz tradycji innych narodów w dziele krzewienia i utrwalania zasad humanitaryzmu.

Rozdział  1

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Polski Czerwony Krzyż (w skrócie "PCK"), zwany dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276) oraz niniejszego statutu.
2.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§  2.
1.
Polski Czerwony Krzyż działa na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
2.
Stowarzyszenie uprawnione jest również do prowadzenia działalności za granicą.
§  3.
Siedzibą naczelnych organów Polskiego Czerwonego Krzyża jest m. st. Warszawa.
§  4.
1.
Godłem Stowarzyszenia jest równoramienny czerwony krzyż na białym polu z umieszczonym w jego obrębie napisem "Polski Czerwony Krzyż" lub "PCK".
2.
Jednostki organizacyjne, aktyw społeczny i personel Polskiego Czerwonego Krzyża uprawnione są również do używania godła Czerwonego Krzyża przy wykonywaniu swej działalności w wypadkach i na zasadach określonych w konwencjach genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. o ochronie ofiar wojny.
3.
Szczegółowy regulamin używania godła Polskiego Czerwonego Krzyża oraz znaku Czerwonego Krzyża ustala Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża.
§  5.
Stowarzyszenie może ustanawiać i wprowadzać do użytku odznaki organizacyjne i okolicznościowe, ubiory organizacyjne i pieczęcie w trybie i na zasadach ustalonych w powszechnie obowiązujących przepisach.
§  6.
1.
Stowarzyszenie ma prawo nadawania odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża za zasługi położone na polu urzeczywistnienia jego zadań.
2.
Odznaka Honorowa PCK może być nadawana osobom fizycznym i prawnym, zespołom osób oraz instytucjom i zakładom pracy.
3.
Odznakę Honorową PCK nadaje Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża.
4.
Odznaka Honorowa PCK dzieli się na cztery stopnie.
5.
Wzór Odznaki Honorowej PCK, szczegółowe zasady i tryb jej nadawania oraz sposób noszenia i wzór dokumentu stwierdzającego nadanie odznaki określa regulamin ustalony przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża.

Rozdział  2

Cele i środki działania.

§  7.
Dla osiągnięcia swych wychowawczych i humanitarnych celów Polski Czerwony Krzyż:
1)
prowadzi działalność zmierzającą do wychowania społeczeństwa w duchu humanitaryzmu, a w szczególności w gotowości niesienia pomocy cierpiącym i poszkodowanym,
2)
udziela dobrowolnej pomocy społecznej służbie zdrowia, w szczególności w zakresie szkolenia medyczno-sanitarnego ludności i podnoszenia jej kultury zdrowotnej oraz w wykonywaniu innych zadań społecznej służby zdrowia,
3)
uczestniczy w niesieniu pomocy społecznej,
4)
uczestniczy w organizowaniu ochrony ludności przed skutkami wojny w zakresie niesienia pomocy medyczno-sanitarnej,
5)
udziela dobrowolnej pomocy służbie zdrowia Sił Zbrojnych,
6)
prowadzi działalność humanitarną na rzecz osób chronionych międzynarodowymi konwencjami, a w szczególności konwencjami genewskimi o ochronie ofiar wojny,
7)
współdziała z organami państwowymi oraz organizacjami społecznymi w akcjach o charakterze humanitarnym oraz prowadzi takie akcje zlecone przez właściwe organy państwowe,
8)
uczestniczy aktywnie w pracach Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz rozwija swą działalność w stosunkach z zagranicą.
§  8.
1.
Cele wychowawcze PCK realizuje przez pracę organizacyjną i szkoleniową wśród członków Stowarzyszenia oraz przez szerokie propagowanie w społeczeństwie humanitarnych idei Czerwonego Krzyża i zadań Polskiego Czerwonego Krzyża za pomocą wszelkich dostępnych środków, w tym także przez wydawanie czasopism, broszur i książek.
2.
W działalności określonej w ust. 1 PCK przywiązuje szczególną wagę do wychowania młodzieży, a zwłaszcza do kształtowania zaangażowanych postaw obywatelskich w działaniu na rzecz kraju i społeczeństwa, wyrabiania humanitarnych postaw i nawyku niesienia pomocy człowiekowi oraz wdrażania młodzieży zorganizowanej w szeregach PCK do czynnego uczestnictwa w realizacji wszystkich jego zadań. PCK organizuje i szkoli w tym celu aktyw młodzieżowy.
§  9.
Jako organizacja służąca dobrowolnie pomocą społecznej służbie zdrowia Polski Czerwony Krzyż w szczególności:
1)
szerzy oświatę zdrowotną oraz prowadzi propagandę zdrowia i higieny,
2)
mobilizuje społeczeństwo do czynnego udziału w podnoszeniu zdrowotności,
3)
współdziała w zwalczaniu chorób, a zwłaszcza chorób zakaźnych, społecznych i zawodowych,
4)
prowadzi masowe szkolenie medyczno-sanitarne ludności w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i w zakresie opieki nad chorymi,
5)
organizuje i szkoli społeczne zespoły, drużyny i posterunki medyczno-sanitarne oraz wyspecjalizowane służby PCK, przygotowane do sprawowania opieki nad chorymi i rannymi, ratownictwa i udzielania pomocy w nieszczęśliwych wypadkach, jak również w razie klęsk żywiołowych, katastrof, epidemii i innych nieszczęść masowych oraz w razie konfliktu zbrojnego,
6)
organizuje i szkoli społeczne kadry instruktorskie PCK, nauczycieli-opiekunów szkolnych kół PCK oraz społecznych instruktorów młodzieżowych PCK,
7)
organizuje i szkoli społeczne rezerwowe kadry pielęgniarskie, w tym siostry pogotowia PCK,
8)
współdziała w szkoleniu kadr służby zdrowia w zakresie ustalonym w porozumieniu z właściwymi organami,
9)
współdziała w organizowaniu punktów doraźnej pomocy leczniczej,
10)
współdziała w organizowaniu krwiodawstwa, a w szczególności propaguje i rozwija ruch honorowego krwiodawstwa,
11)
organizuje opiekę nad chorymi w domu,
12)
gromadzi środki i materiały sanitarne oraz sprzęt i inne materiały niezbędne do wykonywania zadań statutowych.
§  10.
Uczestnicząc w niesieniu pomocy społecznej, Polski Czerwony Krzyż w szczególności:
1)
organizuje społeczne akcje pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych, epidemii, katastrof i innych klęsk o charakterze masowym,
2)
współdziała w niesieniu doraźnej pomocy ludziom znajdującym się przejściowo w trudnych warunkach, w tym także przebywającym w zakładach społecznych służby zdrowia i zakładach opieki społecznej,
3)
współdziała w organizowaniu i sprawowaniu różnych form pomocy i opieki dla osób chorych, niesprawnych, inwalidów lub z innych przyczyn niezdolnych do samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów życiowych.
§  11.
Uczestnicząc w ochronie ludności przed skutkami wojny w zakresie niesienia pomocy medyczno-sanitarnej, Polski Czerwony Krzyż w szczególności:
1)
bierze udział w organizowaniu, szkoleniu i wyposażeniu służb medyczno-sanitarnych wchodzących w skład oddziałów obrony cywilnej,
2)
bierze udział w powszechnym szkoleniu obronnym ludności w zakresie medyczno-sanitarnym.
§  12.
Działając jako organizacja służąca dobrowolnie pomocą służbie zdrowia Sił Zbrojnych, Polski Czerwony Krzyż w szczególności:
1)
uwzględnia w szkoleniu personelu medyczno-sanitarnego specyficzne zagadnienia wojskowej służby zdrowia w warunkach polowych,
2)
przygotowuje się do wykonania zadań na rzecz wojskowej służby zdrowia pod względem kadrowym i materiałowym,
3)
organizuje i przekazuje wojskowej służbie zdrowia odpowiednie zespoły personelu medyczno-sanitarnego lub formacje PCK na zasadach określonych w konwencjach genewskich o ochronie ofiar wojny.
§  13.
Jako organizacja upoważniona do prowadzenia działalności humanitarnej na rzecz osób chronionych międzynarodowymi konwencjami, a zwłaszcza konwencjami genewskimi o ochronie ofiar wojny, Polski Czerwony Krzyż w szczególności:
1)
prowadzi krajowe Biuro Informacji, przewidziane w konwencjach genewskich o ochronie ofiar wojny, oraz wykonuje czynności z tym związane na zasadach określonych w tych konwencjach; szczegółowy zakres, zasady i tryb działania Biura oraz współpracy z właściwymi organami określają odrębne przepisy,
2)
współdziała z właściwymi organami i organizacjami w roztaczaniu opieki nad jeńcami wojennymi oraz innymi osobami pozostającymi pod ochroną konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny, a zwłaszcza w udzielaniu tym osobom pomocy oraz pośredniczeniu w dostarczaniu im przesyłek i korespondencji,
3)
współdziała z właściwymi organami i organizacjami w niesieniu pomocy ludności cywilnej dotkniętej skutkami wojny oraz roztaczaniu opieki nad poszkodowanymi,
4)
prowadzi rokowania w granicach określonych przez organy administracji państwowej w sprawach wymiany i zwalniania jeńców wojennych oraz osób internowanych, jak również uczestniczy w przeprowadzaniu takiej wymiany,
5)
prowadzi ewidencję strat ludności cywilnej w rannych, poległych, zmarłych i zaginionych w wyniku działań wojennych, jak również pośredniczy w wymianie informacji dotyczących tych osób.
§  14.
W wykonaniu swoich zadań Polski Czerwony Krzyż współdziała z organami państwowymi oraz organizacjami społecznymi, przestrzegając podstawowych zasad Czerwonego Krzyża.
§  15.
Prowadząc działalność w stosunkach z zagranicą, Polski Czerwony Krzyż:
1)
uczestniczy jako członek Ligi Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca, Czerwonego Lwa i Słońca w jej pracach oraz bierze udział w międzynarodowych konferencjach Czerwonego Krzyża,
2)
utrzymuje łączność i współpracuje z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża oraz innymi międzynarodowymi organami i organizacjami Czerwonego Krzyża,
3)
utrzymuje łączność i współpracuje z krajowymi stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca oraz Czerwonego Lwa i Słońca innych państw,
4)
współpracuje z innymi organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi w zakresie objętym działalnością Czerwonego Krzyża,
5)
działa jako organizacja upoważniona do wykonywania zadań wynikających z konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny,
6)
uczestniczy w międzynarodowych akcjach pomocy w ramach działalności określonej w umowach międzynarodowych, a w szczególności w konwencjach genewskich i w ramach innych akcji objętych działalnością Czerwonego Krzyża, jak również uprawniony jest do przyjmowania takiej pomocy z zagranicy.

Rozdział  3

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§  16.
1.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
3.
Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd koła, a członków wspierających zarządy wojewódzkie PCK, na podstawie pisemnej albo ustnej deklaracji indywidualnej lub zbiorowej.
4.
Godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd na wniosek Zarządu Głównego.
§  17.
Członek zwyczajny jest zobowiązany:
1)
przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał i zarządzeń organów Stowarzyszenia,
2)
brać udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,
3)
opłacać regularnie składki członkowskie.
§  18.
Członek zwyczajny ma prawo:
1)
wybierać i być wybranym do organów Stowarzyszenia; członkowie kół szkolnych, którzy nie ukończyli 18 lat, korzystają z tego prawa tylko w ramach koła,
2)
korzystać z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia według obowiązujących zasad,
3)
nosić ubiór i odznaki organizacyjne na zasadach ustalonych przez Zarząd Główny.
§  19.
Członek wspierający opłaca zadeklarowane składki.
§  20.
1.
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
1)
śmierci członka.
2)
dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego zarządowi koła,
3)
skreślenia z listy członków przez zarząd koła z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,
4)
wykluczenia przez zarząd miejski lub gminny na wniosek zarządu koła z powodu:
a)
nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał i zarządzeń organów Stowarzyszenia,
b)
działania na szkodę Stowarzyszenia,
c)
skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową utraty praw publicznych.
2.
Od uchwały w sprawie wykluczenia przysługuje członkowi i zarządowi koła odwołanie do zarządu wojewódzkiego PCK.

Rozdział  4

Struktura organizacyjna Polskiego Czerwonego Krzyża.

A.

Jednostki terenowe PCK.

§  21.
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Polskiego Czerwonego Krzyża są koła PCK, w których zrzeszeni są członkowie Stowarzyszenia.
§  22.
1.
Koła PCK organizowane są w miastach, wsiach i dzielnicach miast (koła terenowe), w zakładach pracy i instytucjach społecznych (koła zakładowe), w szkołach wyższych (koła studenckie) oraz w pozostałych szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych (koła szkolne).
2.
Przy kołach terenowych, zakładowych i studenckich organizowane są kluby honorowych dawców krwi oraz drużyny i posterunki medyczno-sanitarne.
§  23.
1.
Młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych i ponadpodstawowych lub pobierająca naukę w innych placówkach oświatowo-wychowawczych zrzeszona jest wyłącznie w kołach szkolnych PCK.
2.
Koła studenckie i koła szkolne organizowane są z zachowaniem zasad i trybu określonych w przepisach normujących działalność organizacji społecznych na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.
3.
Przy kołach szkolnych organizowane są drużyny i posterunki medyczno-sanitarne, kluby honorowych dawców krwi (w wyższych klasach szkół ponadpodstawowych) i kluby "Wiewiórka" (w niższych klasach szkół podstawowych i przedszkolach).
4.
Regulamin wzorcowy koła studenckiego i koła szkolnego ustala Prezydium Zarządu Głównego w porozumieniu z właściwymi ministrami. Wprowadzenie regulaminu następuje w trybie określonym w przepisach, o których mowa w ust. 2.
§  24.
1.
Koła PCK wchodzą w skład organizacji miejskich, dzielnicowych, gminnych lub miejsko-gminnych PCK.
2.
Organizacje miejskie, dzielnicowe, gminne (miejsko-gminne) wchodzą w skład organizacji wojewódzkich.
3.
Koła oraz organizacje wojewódzkie, miejskie, dzielnicowe, gminne (miejsko-gminne) są jednostkami terenowymi PCK.

B.

Organy naczelne i terenowe PCK.

§  25.
Najwyższym organem Polskiego Czerwonego Krzyża jest Krajowy Zjazd.
§  26.
Naczelnymi organami zarządzającymi Polskiego Czerwonego Krzyża, którym podlegają jednostki terenowe PCK i ich zarządy, są:
1)
Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża,
2)
Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.
§  27.
1.
Najwyższym organem organizacji wojewódzkich są wojewódzkie zjazdy, a organizacji miejskich, dzielnicowych, gminnych i miejsko-gminnych - konferencje miejskie, dzielnicowe, gminne (miejsko-gminne).
2.
Organami zarządzającymi organizacji wojewódzkich, miejskich, dzielnicowych, gminnych, miejsko-gminnych są zarządy wojewódzkie, miejskie, dzielnicowe, gminne (miejsko-gminne).
3.
Najwyższym organem koła jest walne zebranie członków koła.
4.
Organem zarządzającym koła jest jego zarząd.
5.
Ilekroć w dalszych przepisach statutu jest mowa o organizacjach oraz zarządach miejskich i gminnych, rozumie się przez to również zarządy miejsko-gminne i dzielnicowe.
§  28.
W dużych zakładach pracy liczących powyżej 3.000 członków PCK organizuje się zarządy zakładowe PCK na prawach zarządów miejskich i gminnych, podległe bezpośrednio zarządom wojewódzkim. Powoływanie zarządów zakładowych PCK, ich strukturę organizacyjną i zakres działania określa regulamin uchwalony przez Prezydium Zarządu Głównego PCK.
§  29.
Przy zarządach wszystkich szczebli organizacyjnych działają grupy społecznych instruktorów młodzieżowych (SIM).

C.

Organy rewizyjne.

§  30.
1.
Naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Główna Komisja Rewizyjna.
2.
Na wszystkich pozostałych szczeblach organizacyjnych Polskiego Czerwonego Krzyża działają komisje rewizyjne.
3.
Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być jednocześnie członkami zarządów tych samych szczebli.

D.

Skład i tryb podejmowania uchwał.

§  31.
1.
Z wyjątkiem przedstawicieli ministrów wymienionych w § 39 członkowie organów zarządzających i rewizyjnych PCK powoływani są w drodze wyboru w trybie określonym w statucie.
2.
Na miejsce członków pochodzących z wyboru, którzy ustąpili w czasie kadencji, organy zarządzające i rewizyjne wszystkich szczebli mogą dokooptować do swego grona nowych członków.
3.
Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby składu pochodzącego z wyboru.
§  32.
Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

Rozdział  5

Krajowy Zjazd.

§  33.
1.
Krajowy Zjazd PCK odbywa się raz na 5 lat i jest zwoływany przez Prezydium Zarządu Głównego, które zawiadamia pisemnie zarządy wojewódzkie o jego terminie co najmniej na miesiąc przed zwołaniem Zjazdu, a o porządku obrad - na 14 dni przed Zjazdem.
2.
Na żądanie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej albo na żądanie co najmniej 1/3 liczby zarządów wojewódzkich Prezydium Zarządu Głównego obowiązane jest zwołać nadzwyczajny Krajowy Zjazd.
3.
Prezydium Zarządu Głównego może zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd również z własnej inicjatywy.
§  34.
Krajowy Zjazd:
1)
uchwala program działalności Stowarzyszenia,
2)
uchwala statut Stowarzyszenia i jego zmiany,
3)
udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu za ubiegły okres jego kadencji po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
4)
wybiera Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną,
5)
ustala wytyczne działania dla Zarządu Głównego,
6)
nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia.
§  35.
1.
W Krajowym Zjeździe biorą udział:
1)
z prawem głosowania - delegaci wybrani na wojewódzkich zjazdach, członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia,
2)
bez prawa głosowania - zaproszeni goście.
2.
Uchwały Zjazdu podejmowane są zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwały w sprawie zmian w statucie, która wymaga co najmniej 2/3 głosów przy obecności 2/3 liczby uprawnionych do głosowania.

Rozdział  6

Naczelne organy zarządzające Polskiego Czerwonego Krzyża.

A.

Zarząd Główny.

§  36.
1.
Zarząd Główny składa się z 91 członków wybranych przez Krajowy Zjazd oraz 8 członków wyznaczonych po jednym przez Ministrów: Obrony Narodowej, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty i Wychowania, Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Komunikacji, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych oraz Ministra do Spraw Kombatantów.
2.
Kadencja Zarządu Głównego trwa od momentu jego wybrania do chwili dokonania wyboru nowego Zarządu Głównego przez Krajowy Zjazd.
§  37.
Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się co najmniej 2 razy do roku. Posiedzenia zwołuje Prezydium Zarządu Głównego i zawiadamia o tym członków na 14 dni przed terminem posiedzenia.
§  38.
1.
Zarząd Główny kieruje pracą Stowarzyszenia i odpowiada za swoją działalność przed Krajowym Zjazdem.
2.
Do zakresu działania Zarządu Głównego należy w szczególności:
1)
czuwanie nad wykonywaniem i przestrzeganiem uchwał Krajowego Zjazdu, ustalanie wytycznych i zatwierdzanie planów działalności Stowarzyszenia,
2)
zatwierdzanie budżetów i bilansów rocznych oraz sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
3)
uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Głównego, regulaminu używania godła Polskiego Czerwonego Krzyża i znaku Czerwonego Krzyża oraz regulaminu odznaki honorowej Stowarzyszenia,
4)
nadawanie na wniosek Prezydium Zarządu Głównego odznaki honorowej Stowarzyszenia oraz ustanawianie innych odznak organizacyjnych i okolicznościowych,
5)
powoływanie komisji problemowych i innych,
6)
ustalanie wysokości składek członkowskich.

B.

Prezydium Zarządu Głównego.

§  39.
1.
Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium składające się z 11 do 17 osób, w tym prezesa, wiceprezesów, sekretarza generalnego, sekretarzy i skarbnika.
2.
Członkowie Zarządu Głównego wyznaczeni przez ministrów mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Prezydium Zarządu Głównego z głosem doradczym.
§  40.
1.
Prezydium Zarządu Głównego działa w imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia w okresach pomiędzy jego posiedzeniami.
2.
Do zakresu działania Prezydium należy:
1)
wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu i Zarządu Głównego,
2)
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz wobec organów państwowych oraz w stosunkach z zagranicą,
3)
delegowanie przedstawicieli Zarządu Głównego na narady, zjazdy i konferencje w kraju i za granicą,
4)
opracowywanie planu działalności, preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań i bilansów,
5)
zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań oraz budżetów i bilansów zarządów wojewódzkich,
6)
gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia w granicach określonych budżetem,
7)
podejmowanie decyzji w sprawach rozporządzania majątkiem ruchomym i nieruchomym Stowarzyszenia oraz przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i ofiar,
8)
uchwalanie regulaminów i instrukcji nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia,
9)
nadzór nad działalnością Centralnej Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, uchwalanie regulaminu grup SIM oraz określanie ich zadań i struktury organizacyjnej,
10)
przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawie nadawania odznaki honorowej Stowarzyszenia,
11)
przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawie ustanowienia odznak organizacyjnych lub okolicznościowych i ich regulaminu,
12)
ustalanie zasad i trybu wybierania delegatów na Krajowy Zjazd PCK i na zjazdy wojewódzkie,
13)
tworzenie i likwidacja wojewódzkich organizacji PCK oraz określanie zasięgu terytorialnego ich działalności,
14)
uchylanie uchwał zarządów wojewódzkich, zawieszanie w czynnościach zarządów wojewódzkich lub poszczególnych ich członków, jeżeli działalność ich nie jest zgodna ze statutem Stowarzyszenia.
§  41.
W razie zawieszenia w czynnościach zarządu wojewódzkiego, Prezydium Zarządu Głównego mianuje tymczasowy zarząd wojewódzki, który sprawuje funkcje do czasu wyboru i ukonstytuowania się nowego zarządu.
§  42.
1.
Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwołuje prezes lub zastępujący go wiceprezes.
2.
Prezydium składa Zarządowi Głównemu na każdorazowym jego posiedzeniu sprawozdanie z wykonanych prac.

Rozdział  7

Główna Komisja Rewizyjna.

§  43.
1.
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 17 członków. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza oraz ich zastępców.
2.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego.
3.
Główna Komisja Rewizyjna uchwala swój regulamin pracy oraz regulaminy i instrukcje dla wojewódzkich, miejskich i gminnych komisji rewizyjnych.
§  44.
Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1)
kontrola gospodarki majątkowej Stowarzyszenia pod względem celowości, oszczędności i legalności oraz kontrola działalności wszystkich organów Stowarzyszenia pod względem zgodności ze statutem i programem działalności Stowarzyszenia,
2)
składanie sprawozdań na Krajowym Zjeździe i stawianie wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
§  45.
W wypadkach szczególnej wagi Główna Komisja Rewizyjna może wystąpić do Prezydium Zarządu Głównego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu.

Rozdział  8

Organy wojewódzkie.

A.

Wojewódzki zjazd.

§  46.
1.
Wojewódzki zjazd odbywa się raz na 5 lat i jest zwoływany przez zarząd wojewódzki w porozumieniu z Prezydium Zarządu Głównego.
2.
Termin i porządek obrad zjazdu powinny być podane do wiadomości zarządom miejskim i gminnym co najmniej na 14 dni przed zjazdem.
§  47.
1.
Na żądanie Prezydium Zarządu Głównego, wojewódzkiej komisji rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby zarządów miejskich i gminnych zarząd wojewódzki obowiązany jest zwołać nadzwyczajny wojewódzki zjazd.
2.
Zarząd wojewódzki po porozumieniu z Prezydium Zarządu Głównego może również zwołać nadzwyczajny wojewódzki zjazd z własnej inicjatywy.
§  48.
W wojewódzkim zjeździe biorą udział:
1)
z prawem głosowania - delegaci wybrani na miejskich i gminnych konferencjach, członkowie zarządu wojewódzkiego i wojewódzkiej komisji rewizyjnej oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia zamieszkujący na terenie działalności zarządu wojewódzkiego,
2)
bez prawa głosowania - delegowani członkowie Prezydium Zarządu Głównego, członkowie Zarządu Głównego zamieszkujący na terenie działalności zarządu wojewódzkiego oraz zaproszeni goście.
§  49.
Do zakresu działania wojewódzkiego zjazdu należy:
1)
udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi wojewódzkiemu za ubiegły okres jego kadencji po rozpatrzeniu sprawozdań zarządu oraz komisji rewizyjnej,
2)
wybór zarządu wojewódzkiego i wojewódzkiej komisji rewizyjnej,
3)
rozpatrywanie wniosków organów wojewódzkich, miejskich i gminnych oraz podejmowanie odpowiednich uchwał,
4)
wybór delegatów na Krajowy Zjazd w liczbie ustalonej przez Prezydium Zarządu Głównego.

B.

Zarząd wojewódzki.

§  50.
1.
Zarząd wojewódzki składa się z 13 do 25 członków wybranych przez wojewódzki zjazd.
2.
Zarząd wojewódzki wybiera spośród siebie od 5 do 9 członków prezydium, w tym prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
3.
Prezydium działa w imieniu zarządu wojewódzkiego w okresach pomiędzy jego posiedzeniami.
4.
Kadencja zarządu wojewódzkiego trwa od momentu jego wybrania do czasu dokonania wyboru nowego zarządu przez wojewódzki zjazd.
5.
Posiedzenia zarządu wojewódzkiego zwołuje prezes lub zastępujący go wiceprezes co najmniej 2 razy do roku.
§  51.
1.
Zarząd wojewódzki jest organem zarządzającym organizacji wojewódzkiej.
2.
Do zakresu działania zarządu wojewódzkiego należy kierowanie działalnością Stowarzyszenia na terenie województwa, a w szczególności:
1)
wykonywanie uchwał i zarządzeń organów naczelnych Stowarzyszenia oraz uchwał wojewódzkiego zjazdu,
2)
zatwierdzanie planów pracy, preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań i bilansów organizacji wojewódzkiej,
3)
zatwierdzanie planów pracy oraz sprawozdań zarządów miejskich i gminnych,
4)
zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia na terenie województwa w ramach wytycznych ustalonych przez Prezydium Zarządu Głównego,
5)
uchylanie uchwał zarządów miejskich i gminnych, zawieszanie w czynnościach tych zarządów lub poszczególnych ich członków, jeżeli działalność ich jest sprzeczna ze statutem Stowarzyszenia,
6)
zwoływanie wojewódzkiego zjazdu,
7)
delegowanie przedstawicieli na miejskie i gminne konferencje,
8)
reprezentowanie organizacji wojewódzkiej,
9)
tworzenie i likwidacja miejskich i gminnych jednostek organizacyjnych oraz określanie zasięgu terytorialnego ich działalności,
10)
ustalanie w porozumieniu z Zarządem Głównym zasad i trybu wybierania delegatów na konferencje miejskie i gminne,
11)
powoływanie wojewódzkich komisji problemowych i innych.
3.
W razie zawieszenia w czynnościach zarządu miejskiego i gminnego zarząd wojewódzki mianuje tymczasowy zarząd, który sprawuje funkcje do czasu wyboru i ukonstytuowania się nowego zarządu.

C.

Wojewódzka komisja rewizyjna.

§  52.
1.
Wojewódzka komisja rewizyjna składa się z 5 do 11 członków.
2.
Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza oraz ich zastępców.
3.
Członkowie wojewódzkiej komisji rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu wojewódzkiego i jego prezydium z głosem doradczym.
§  53.
Do zakresu działania wojewódzkiej komisji rewizyjnej należy:
1)
kontrola gospodarki majątkowej zarządu wojewódzkiego pod względem celowości, oszczędności i legalności oraz kontrola działalności wszystkich jednostek organizacji wojewódzkiej pod względem zgodności ze statutem i programem działalności Stowarzyszenia,
2)
składanie sprawozdań na wojewódzkim zjeździe i stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
§  54.
Wojewódzka komisja rewizyjna może wystąpić do Prezydium Zarządu Głównego z wnioskiem o zawieszenie w czynnościach zarządu wojewódzkiego, a do zarządu wojewódzkiego - o zawieszenie w czynnościach zarządu miejskiego lub gminnego bądź poszczególnych członków tych zarządów.

Rozdział  9

Organy miejskie i gminne.

A.

Miejska i gminna konferencja.

§  55.
1.
Miejska i gminna konferencja odbywa się raz na 5 lat. Konferencje zwołuje zarząd miejski lub gminny w porozumieniu z prezydium zarządu wojewódzkiego.
2.
Na żądanie zarządu wojewódzkiego, miejskiej lub gminnej komisji rewizyjnej albo co najmniej 1/3 liczby zarządów kół zakładowych, terenowych i studenckich zarząd miejski (gminny) obowiązany jest zwołać nadzwyczajną konferencję. Zarząd miejski lub gminny po porozumieniu z zarządem wojewódzkim może również zwołać nadzwyczajną konferencję z własnej inicjatywy.
3.
Termin i porządek obrad konferencji powinny być podane do wiadomości zarządom kół co najmniej na 14 dni przed konferencją.
§  56.
W miejskiej (gminnej) konferencji biorą udział:
1)
z prawem głosowania - delegaci wybrani na walnych zebraniach kół, członkowie zarządu miejskiego (gminnego) i miejskiej (gminnej) komisji rewizyjnej,
2)
bez prawa głosowania - delegowani członkowie Prezydium Zarządu Głównego, delegowani członkowie zarządu wojewódzkiego, członkowie zarządu wojewódzkiego zamieszkujący na terenie działalności zarządu miejskiego (gminnego), nauczyciele-opiekunowie kół szkolnych, delegaci terenowych grup SIM oraz zaproszeni goście.
§  57.
Do zakresu działania miejskiej (gminnej) konferencji należy:
1)
udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi za ubiegły okres jego kadencji po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu oraz komisji rewizyjnej,
2)
wybór zarządu miejskiego (gminnego) i miejskiej (gminnej) komisji rewizyjnej,
3)
rozpatrywanie wniosków organów miejskich (gminnych) i kół oraz podejmowanie odpowiednich uchwał,
4)
wybór delegatów na wojewódzki zjazd w liczbie ustalonej przez zarząd wojewódzki.

B.

Zarządy miejskie i gminne.

§  58.
1.
Zarządy miejskie i zarządy gminne składają się z 7 do 15 członków wybranych przez konferencję miejską (gminną).
2.
Na miejsce członków pochodzących z wyboru, którzy ustąpili w czasie kadencji, zarząd może dokooptować do swego grona nowych członków.
3.
Zarząd miejski (gminny) wybiera spośród siebie 5 członków prezydium, w tym prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Prezydium działa w imieniu zarządu w okresach pomiędzy jego posiedzeniami.
4.
Kadencja zarządu miejskiego (gminnego) trwa od momentu jego wybrania do czasu dokonania wyboru nowego zarządu przez konferencję miejską (gminną).
5.
Posiedzenia zarządu miejskiego (gminnego) zwołuje prezes lub zastępujący go wiceprezes co najmniej raz na 3 miesiące.
§  59.
Do zakresu działania zarządu miejskiego (gminnego) należy kierowanie działalnością Stowarzyszenia na terenie miasta (gminy), a w szczególności:
1)
wykonywanie uchwał konferencji miejskiej (gminnej) oraz uchwał i zarządzeń wyższych organów Stowarzyszenia,
2)
zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań organizacji miejskiej (gminnej),
3)
decydowanie o utworzeniu i likwidacji kół oraz grup SIM,
4)
uchylanie uchwał zarządów kół, zawieszanie w czynnościach tych zarządów lub poszczególnych ich członków, jeżeli działalność ich jest sprzeczna ze statutem Stowarzyszenia,
5)
zwoływanie konferencji miejskiej (gminnej),
6)
delegowanie przedstawicieli na walne zebrania kół,
7)
reprezentowanie organizacji miejskiej (gminnej),
8)
powoływanie komisji problemowych i innych.
§  60.
W razie zawieszenia w czynnościach zarządu koła zakładowego, terenowego lub studenckiego zarząd miejski (gminny) mianuje tymczasowy zarząd koła, który sprawuje funkcję do czasu wyboru i ukonstytuowania się nowego zarządu.

C.

Miejska (gminna) komisja rewizyjna.

§  61.
1.
Miejska i gminna komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
2.
Do zakresu działania miejskiej (gminnej) komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 53.

Rozdział  10

Organy koła.

A.

Walne zebranie członków koła.

§  62.
1.
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła zwołuje zarząd koła raz na 21/2 roku w porozumieniu z właściwym zarządem miejskim lub gminnym.
2.
Na żądanie zarządu miejskiego lub gminnego, komisji rewizyjnej koła lub co najmniej 1/3 liczby członków koła zarząd koła jest obowiązany zwołać nadzwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła.
3.
Zarząd koła po porozumieniu z właściwym zarządem miejskim lub gminnym może również zwołać nadzwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła z własnej inicjatywy.
§  63.
1.
W walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym koła uczestniczą:
1)
z prawem głosowania - członkowie koła,
2)
bez prawa głosowania - przedstawiciele zarządu miejskiego (gminnego) oraz zaproszeni goście.
2.
Do zakresu działania walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego koła należy:
1)
udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi koła za ubiegły okres jego kadencji po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu oraz komisji rewizyjnej,
2)
wybór zarządu i komisji rewizyjnej koła,
3)
decydowanie w sprawach działalności koła nie zastrzeżonych dla wyższych organów Stowarzyszenia,
4)
wybór delegatów na miejską (gminną) konferencję w liczbie ustalonej przez zarząd wojewódzki.

B.

Zarząd koła.

§  64.
1.
Zarząd koła składa się z 3 do 7 osób w zależności od liczby członków koła, w tym z prezesa, sekretarza i skarbnika; w skład zarządu koła wchodzi z urzędu prezes klubu honorowych dawców krwi.
2.
Posiedzenie zarządu koła zwołuje prezes lub sekretarz co najmniej raz na 2 miesiące.
3.
Zarząd koła wykonuje uchwały i zarządzenia wyższych organów Stowarzyszenia, uchwały walnego zebrania koła oraz kieruje pracami koła, a w szczególności dba o rozwój społecznych zespołów na terenie swego działania,
4.
Zarząd koła działa na podstawie regulaminu koła PCK uchwalonego przez Prezydium Zarządu Głównego.
5.
Zarządy kół studenckich i kół szkolnych działają na podstawie odrębnych regulaminów ustalonych w trybie § 23.

C.

Komisja rewizyjna koła.

§  65.
1.
Komisja rewizyjna koła składa się z 3 do 5 członków.
2.
Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
3.
Do zakresu działania komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 53. Ponadto komisja kontroluje działalność klubu honorowych dawców krwi i jego zarządu.

Rozdział  11

Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§  66.
Majątek Polskiego Czerwonego Krzyża stanowią jego fundusze, zasoby materiałowe i inne ruchomości oraz nieruchomości.
§  67.
Stowarzyszenie czerpie fundusze i środki materiałowe:
1)
z wpływów ze składek członkowskich,
2)
z dotacji z budżetu państwowego oraz ze środków przekazywanych przez organy administracji państwowej lub jednostki gospodarki uspołecznionej w związku z zadaniami zleconymi Stowarzyszeniu,
3)
z dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
4)
z dochodów z imprez, zbiórek publicznych i ofiar,
5)
z darowizn, spadków i zapisów,
6)
z innych wpływów.
§  68.
1.
Majątkiem Stowarzyszenia zarządza i rozporządza Prezydium Zarządu Głównego oraz - stosownie do jego uchwał i zarządzeń - zarządy wojewódzkie, miejskie i gminne oraz zarządy kół PCK w zakresie majątku oddanego im w użytkowanie.
2.
W szczególności Prezydium Zarządu Głównego podejmuje decyzje w sprawach:
1)
nabywania i zbywania lub obciążania przez Stowarzyszenie przedmiotów majątku nieruchomego lub ruchomego,
2)
przeznaczania funduszów i środków materiałowych na cele realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia,
3)
przyjmowania darowizn, spadków i zapisów.
3.
Zarządy wojewódzkie, miejskie i gminne lub ich prezydia oraz zarządy kół uprawnione są do podejmowania decyzji w sprawach określonych w ust. 1 i 2 w granicach i na zasadach określonych w uchwałach i zarządzeniach Prezydium Zarządu Głównego.
§  69.
1.
Przy składaniu w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych zarządy lub prezydia zarządów odpowiednich szczebli działają w ramach swych kompetencji przez dwóch współdziałających członków, upoważnionych uchwałą zarządu do składania takich oświadczeń. Jeden z upoważnionych powinien być prezesem lub wiceprezesem, a drugi sekretarzem właściwego zarządu.
2.
W uzasadnionych wypadkach prezydium właściwego zarządu może upoważnić do dokonywania czynności określonego rodzaju lub do poszczególnych czynności dwóch innych członków albo udzielić szczegółowego pełnomocnictwa innym osobom.
3.
Oświadczenia dotyczące praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, składane przez pełnomocników, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być stwierdzone ich własnoręcznymi podpisami, złożonymi na dokumencie obejmującym treść oświadczenia, opatrzonym pieczęcią Stowarzyszenia.
§  70.
Przepisy § 69 dotyczą również przyjmowania darowizn, spadków i zapisów, na których przyjęcie wyraził zgodę właściwy terenowy organ administracji państwowej.
§  71.
Przepisy § 69 nie dotyczą zawierania umów w drobnych bieżących sprawach gospodarczych. Do zawierania takich umów są upoważnieni członkowie lub pracownicy zarządów Stowarzyszenia, do których zakresu działania sprawy te należą zgodnie z wewnętrznym podziałem pracy.
§  72.
1.
Przepisy § 69 i 70 nie dotyczą przyjmowania oraz rozdziału darów przeznaczonych na pomoc świadczoną przez Stowarzyszenie w postaci rzeczy ruchomych (ubrań, żywności, kwot pieniężnych, leków, materiałów sanitarnych itp.) ofiarowanych indywidualnie lub uzyskanych w drodze zbiórek publicznych.
2.
Sposób przyjmowania oraz rozdziału tych darów określa każdorazowo właściwy zarząd lub jego prezydium w myśl zasad ustalonych przez Prezydium Zarządu Głównego.

Rozdział  12

Przepisy końcowe.

§  73.
1.
Krajowy Zjazd lub Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża mogą powziąć wniosek o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
2.
Wniosek o rozwiązanie i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia wymaga do swej ważności 2/3 głosów przy obecności 2/3 liczby uprawnionych do głosowania na Zjeździe.