Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2001 r.

Monitor Polski

M.P.2001.41.669

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 listopada 2001 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2001 r.

Na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii (Dz. U. Nr 57, poz. 259, z 1997 r. Nr 144, poz. 963 oraz z 2001 r. Nr 15, poz. 159 i Nr 118, poz. 1254), w celu obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo mieszkaniowe dla posiadaczy oszczędnościwych książeczek mieszkaniowych, ustala się cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2001 r. w wysokości 2.490 zł.