Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1971 r.

Monitor Polski

M.P.1972.25.142

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 kwietnia 1972 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 25 marca 1972 r.
w sprawie ustalenia ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1971 r.

Na podstawie § 5 ust. 1 uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności (Monitor Polski Nr 27, poz. 136 i z 1971 r. Nr 60, poz. 400) zarządza się, co następuje:
1.
Dla przeliczenia wartości wkładów lokowanych w 1971 r. na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności na liczbę m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ustala się cenę sprzedaży 1 m2 tej powierzchni w wysokości 2.958 zł.
2.
Kalkulacja ceny, o której mowa w ust. 1, dokonana została zgodnie z zasadami i podstawami kalkulacji, określonymi w załączniku do zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 lutego 1966 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych za rok 1965 (Monitor Polski Nr 9, poz. 64).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.