Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych na 1961 r.

Monitor Polski

M.P.1962.32.152

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 kwietnia 1962 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
z dnia 2 marca 1962 r.
w sprawie ustalenia ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych na 1961 r.

Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały nr 210 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1959 r. w sprawie ustalania ceny 1 m2 budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych (Monitor Polski Nr 51, poz. 233) oraz § 1 ust. 2 zarządzenia nr 92 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1959 r. w sprawie trybu ustalania ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych (Monitor Polski Nr 53, poz. 252) zarządza się, co następuje:
1.
Dla celów przeliczenia wartości wkładów lokowanych w 1961 r. na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności na ilość m2 powierzchni użytkowej przeciętnego standardowego, nowego budynku mieszkalnego ustala się cenę sprzedaży 1 m2 tej powierzchni w wysokości 2.778 zł.
2.
Zasady i podstawy kalkulacji, na której podstawie zostały ustalone ceny wymienione w ust. 1, są określone w załączniku do uchwały nr 210 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1959 r. w sprawie ustalania ceny 1 m2 budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych (Monitor Polski Nr 51, poz. 233).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.