Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych za rok 1960.

Monitor Polski

M.P.1961.8.45

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 stycznia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
z dnia 9 stycznia 1961 r.
w sprawie ustalenia ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych za rok 1960.

Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały nr 210 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1959 r. w sprawie ustalania ceny 1 m2 budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych (Monitor Polski Nr 51, poz. 233) oraz § 1 ust. 2 zarządzenia nr 92 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1959 r. w sprawie trybu ustalania ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych (Monitor Polski Nr 53, poz. 252) zarządza się, co następuje:
1.
Dla celów przeliczenia wartości wkładów lokowanych w 1960 r. na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności na ilość m2 powierzchni użytkowej przeciętnego standardowego, nowego budynku mieszkalnego - ustala się cenę sprzedaży 1 m2 tej powierzchni w wysokości:
a)
2.596 zł dla okresu od 1 stycznia 1960 r. do 30 czerwca 1960 r. według cen obowiązujących w dniu 30 czerwca 1960 r.,
b)
2.858 zł dla okresu od 1 lipca 1960 r. do 31 grudnia 1960 r. według cen obowiązujących w dniu 1 grudnia 1960 r.
2.
Zasady i podstawy kalkulacji, na podstawie której zostały ustalone ceny wymienione w ust. 1, są określone w załączniku do uchwały nr 210 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1959 r. w sprawie ustalania ceny 1 m2 budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych (Monitor Polski Nr 51, poz. 233).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.