Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz jednorodzinnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1982 r.

Monitor Polski

M.P.1983.44.260

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 grudnia 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 19 grudnia 1983 r.
w sprawie ustalenia ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz jednorodzinnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1982 r.

Na podstawie § 5 ust. 1 uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych powszechnych kas oszczędności (Monitor Polski z 1965 r. Nr 27, poz. 136, z 1971 r. Nr 60, poz. 400, z 1975 r. Nr 35, poz. 212, z 1976 r. Nr 43, poz. 214 oraz z 1981 r. Nr 19, poz. 169 i Nr 31, poz. 281), w związku z § 8 ust. 2 uchwały nr 268 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie realizacji i finansowania budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski z 1983 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 38, poz. 220) i § 23 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe (Dz. U. z 1983 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 54, poz. 241) zarządza się, co następuje:
1.
W celu przeliczenia wartości wkładów lokowanych w 1982 r. na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych powszechnych kas oszczędności na liczbę m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ustala się ceny sprzedaży 1 m2 powierzchni użytkowej dla budownictwa mieszkaniowego:
1)
spółdzielczego wielorodzinnego i jednorodzinnego w zabudowie zwartej w wysokości 10.350 zł,
2)
jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej w wysokości 18.792 zł.
2.
Ceny sprzedaży, o których mowa w ust. 1, zostały ustalone przy uwzględnieniu zasad kalkulacji oraz poziomu cen obiektów oddawanych do użytku w 1982 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.