Monitor Polski

M.P.1955.127.1631

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1955 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 20 grudnia 1955 r.
w sprawie ustalenia cen na posegregowane odpady użytkowe ze stali jakościowej klasy 2, 3 i 4.

Na podstawie § 1 uchwały nr 406 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie właściwości organów do ustalania niektórych cen, opłat i stawek taryfowych oraz w sprawie zasad i trybu składania wniosków o ustalenie cen, opłat i stawek taryfowych oraz określenie wytycznych do ich ustalenia (Monitor Polski z 1953 r. Nr A-57, poz. 722, Nr A-96, poz. 1336 i Nr A-115, poz. 1495 oraz z 1954 r. Nr A-50, poz. 683 i z 1955 r. Nr 65, poz. 850) i w wykonaniu § 14 ust. 1 uchwały nr 352 Rady Ministrów z dnia 29 maja 1954 r. w sprawie uruchamiania oddziałów produkcji artykułów powszechnego użytku z odpadów w kluczowych przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr A-59, poz. 791) zarządza się, co następuje:
§  1. Przy sprzedaży odpadów użytkowych ze stali jakościowej klasy 2, 3 i 4 (z wyjątkiem odpadków blach ze stali nierdzewnych) posegregowanych ściśle według gatunków podanych w cenniku Ministerstwa Hutnictwa nr 8-Z na 1956 r. należy stosować ceny, których wysokość równa się 60% wysokości cen właściwych gatunków stali uwidocznionych w tym cenniku bez zastosowania podanych tam dopłat i opustów.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1956 r.