Ustalanie wysokości oraz wypłata odszkodowań w związku z przekazywaniem środków transportowych dla potrzeb obrony Państwa, znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1970.24.193

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 lipca 1970 r.
w sprawie ustalania wysokości oraz wypłaty odszkodowań w związku z przekazywaniem środków transportowych dla potrzeb obrony Państwa, znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie § 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 1969 r. w sprawie przekazywania dla potrzeb obrony Państwa środków transportowych, znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 29, poz. 226), zarządza się, co następuje:
1.
Organy określone w § 26 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 1969 r. w sprawie przekazywania dla potrzeb obrony Państwa środków transportowych, znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 29, poz. 226), ustalają w procentach:
1)
stopień uszkodzenia lub zużycia środka transportowego i jego wyposażenia,
2)
stopień utraty zdrowia konia.
2.
Jeżeli uszkodzenie lub zużycie środka transportowego i jego wyposażenia przekracza 10% wartości, wysokość odszkodowania ustala się przez zastosowanie odpowiedniego procentu uszkodzenia lub zużycia do wartości nowego środka transportowego ustalonej według cen detalicznych, obowiązujących w dniu rozpatrywania wniosku o przyznanie odszkodowania, zmniejszonej o wartość zużycia do dnia dostarczenia środka dla potrzeb obrony Państwa.
3.
W razie całkowitego zniszczenia środka transportowego wysokość odszkodowania ustala się, odejmując od wartości nowego środka transportowego, według cen detalicznych obowiązujących w dniu rozpatrywania wniosku o przyznanie odszkodowania, wartość zużycia do dnia dostarczenia środka dla potrzeb obrony Państwa.
4.
Jeżeli dla środka transportowego, będącego przedmiotem postępowania o ustalenie odszkodowania, nie została ustalona urzędowa cena detaliczna, stosuje się urzędową cenę detaliczną środków transportowych podobnych marek i typów.
1.
Organy, o których mowa w § 1 ust. 1, przesyłają wydziałowi finansowemu prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej decyzję ostateczną, ustalającą wysokość odszkodowania.
2.
Jeżeli wysokość odszkodowania została ustalona w postępowaniu odwoławczym, decyzję ostateczną, ustalającą wysokość odszkodowania, przesyła organ rozpatrujący odwołanie.
Wypłata odszkodowania następuje w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania decyzji.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.